Cestovní pojištění online

Storno pojistné smlouvy

Smlouvy, uzavřené on-line, které jste ještě neuhradili, není třeba stornovat. Taková smlouva je chápána pouze jako objednávka cestovního pojištění a do doby úhrady pojistného není platná.

Potřebujete-li uzavřenou on-line pojistnou smlouvu stornovat a uhradili jste již pojistné, postupujte dle níže uvedených pokynů. Zvolte variantu ukončení pojistné smlouvy:

1. Dohodou smluvních stran

Dohodou smluvních stran, což je nejobvyklejší způsob ukončení pojistné smlouvy. Lze provést před počátkem účinnosti pojištění. V tomto případě je vždy nutné vyplnit žádanku a označit bod 1. Datum ukončení pojistné smlouvy je datum, kdy byla žádanka doručena zástupci pojistitele.

2. Storno pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

Na žádance je označen bod 2. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, přičemž nárok na vrácení pojistného je pouze v případě, že nenastala po pojistnou dobu pojistná událost. Pojistitel má právo na pojistné do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí dozvěděl a právo na poplatek za vznik, správu a zrušení pojištění ve výši 20 % uhrazeného pojistného.

3. Odstoupení od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího sjednání (bez její náhrady)

Odstoupit lze od pojistné smlouvy, která byla uzavřena na dobu delší jak 30 dnů. V případě odstoupení od pojistné smlouvy musíte vyplnit žádanku, v ní zaškrtnout bod 3. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, nerozhoduje, zda byla pojistná událost či nikoliv (zda zaškrtl ANO či NE), neboť pojistitel vrací 100% pojistného a pojištěný (pojistník) je povinen vrátit 100% pojistného plnění, bylo-li vyplaceno.

4. Storno pojistné smlouvy před počátkem účinnosti a uzavření nové pojistné smlouvy tzv. "náhrada"

V případě, že stornujete pojistnou smlouvu a uzavřete obratem novou pojistnou smlouvu tzv. "náhradu", bude Vám vráceno 100% zaplaceného pojistného. V takovém případě musíte vyplnit žádanku, v ní vyplnit číslo nové pojistné smlouvy a dále je nutné zaškrtnout bod 4.

5. Výpovědí ze strany pojištěného (pojistníka)

Při této formě zániku pojištění je třeba dodržet lhůty stanovené Občanským zákoníkem a VPP, tj.

  • výpověď musí být podána do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8denní a začíná běžet doručením zástupci pojistitele.
  • do 3 měsíců od vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet datem doručení zástupci pojistitele.

Výpověď pojistné smlouvy u CP je institut málo používaný vzhledem k výpovědním lhůtám.

Storno pojistné smlouvy v době účinnosti

V době účinnosti pojištění lze pojistnou smlouvu ukončit pouze na základě dohody. V tomto případě je vždy nutné v žádance vyplnit kolonku, zda vznikla událost, z které by mohl pojištěný požadovat pojistné plnění (označit ANO či NE) v čestném prohlášení. K datu zániku je pojistitel oprávněn si nárokovat spotřebované pojistné a náklady na vznik, správu a zrušení pojištění, které činí 20% z uhrazeného pojistného. Pojistitel není povinen dohodu uzavřít. Pojistitel dohodu neuzavře, pokud je v kolonce čestného prohlášení zaškrtnuto NE.

Žádanku (návrh dohody) zašlete k posouzení na výše uvedený kontakt nebo e-mailovou adresu: lucie.serafinova@cpp.cz
nebo poštou na adresu:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Vienna Insurance Group
oddělení likvidace škod neživotního pojištění
POBŘEŽNÍ 665/23
186 00 PRAHA 8