Kód pojišťovny

Odstranění tvrdosti zákona

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 30 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 30 000 Kč.

Žádosti o odstranění tvrdosti nelze vyhovět, jestliže

a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí přirážky k pojistnému nebo penále,

b) na plátce byl podán insolvenční návrh,

c) plátce pojistného vstoupil do likvidace.

O prominutí přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen žadatel). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. Jestliže je dlužné penále předepsáno výkazem nedoplatků, žádost o prominutí penále může být podána do 8 dnů od jeho doručení. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty žádost zaslána datovou schránkou, podána prostřednictvím držitele poštovní licence či podána osobně na pobočce ČPZP.

Žadatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou nebo zaměstnavatelem, k žádosti o prominutí penále předloží řádně vyplněný formulář „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – k žádosti o odstranění tvrdosti“. Čestné prohlášení je vyžadováno z důvodu zjištění, zda jsou dány podmínky pro odstranění tvrdosti zákona dle ust. § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a pro poskytnutí podpory de minimis dle nařízení Komise (EU). 

Formuláře k odstranění tvrdosti zákona:

 

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.