Kód pojišťovny

Aktuality

13.3.2024 - Program časného záchytu osteoporózy

26.1.2024 - Aktualizace informací ČPZP k výkonu 01305 k 1.1.2024

20.12.2023 - Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

Více naleznete: www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

28.11.2023 - Informace  ČPZP o přečíslování  výkonu SZP č. 09557 na č. 09821 k 1.1.2024

20.11.2023 - Informujeme lékaře zapojené v projektu SIP, že projekt SIP k 31.12.2023 končí a bude nahrazen novým projektem ČPZP PRO.

12.5.2023 - Stomatologie - informace  ČPZP o zavedení kontroly  výkonů od 1.5.2023

26.4.2023 - Očkování proti meningokokovým infekcím - úhrady od 3/2023

20.3.2023 - Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

Více naleznete: www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

20.3.2023 - Aktualizace informací  ČPZP K  VÝKONU 01305 - DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA VPL NEBO PLDD

Změna od 1. 5. 2022 - UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit) očkování dětí také i OL Hexacima. Dodávky OL Infanrix Hexa by měly být obnoveny  v průběhu měsíce května.

30.9.2021 - Seznam opatření pro PZS v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

4.4.2022 - Informace  ČPZP K  VÝKONU 01305 - DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA VPL NEBO PLDD

18.2.2022 - Informace ČPZP  k nároku na „druhou prohlídku v roce“ u zubního lékaře v r. 2022

2.12.2021 - Informace ČPZP k novému způsobu úhrad v oboru stomatologie pro rok 2022

2.12.2021 - Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

Více naleznete: www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

15.6.2021 - Finální informace pro PZS v souvislosti s výplatou odměn v roce 2021 

31.5.2021 - Odměny zdravotníkům - více informací k odměnám pro zdravotníky naleznete v článku.

13.01.2021 - Metodika pro předávání informovaných souhlasů od dialyzovaných pacientů 

Formulář pro zaslání seznamu informovaných souhlasů ke stažení zde

9.11.2020 - Informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb – screeningové POC antigenní testy ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

29.9.2020 Garantovaná síť odběrových center a laboratoří

MZ ČR se státem a zdravotními pojišťovnami definovalo garantovanou síť odběrových center a laboratoří. Cílem je zefektivnit a zajištění dostatečné kapacity pro testování na COVID-19. Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita.

www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/P%C3%A1te%C5%99n%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-LAB-a-OM.pdf

29.7.2020 - Navýšení úhrady poskytovateli hrazených služeb za provozování odběrového centra

Poskytovateli, který v průběhu roku 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19, v souladu s  §20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále „kompenzační vyhláška“), náleží navýšení úhrady. A to za níže uvedených podmínek:

  •          Prohlášení odběrová centra CPZP, viz příloha,
  •          Smluvní poskytovatel ČPZP,
  •          Dle zveřejnění na stránkách MZ ČR k danému datu.

 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Přílohy:

Pokyny pro zpracování:

Vyplněné prohlášení zašlete datovou schránkou, nebo Českou poštou, a.s. 

22.07.2020 - Nový výkon 09557 - Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem

ČPZP informuje své smluvní partnery níže popsaných odborností o možnosti nasmlouvání nového výkonu, který připravila ve spolupráci s dalšími zdravotními pojišťovnami sdruženými v SZP ČR.

Jedná se o výkon Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem, číslo výkonu je 09557.

Výkon zařadí ČPZP do Přílohy smlouvy, a to na základě žádosti lékaře odbornosti všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, registrující gynekolog, ambulantní specialista kteréhokoliv odbornosti (internista, alergolog, diabetolog apod. ) a klinický psycholog. V případě, že o výkon požádá v měsíci červenci, bude nasmlouván s účinností od 1.8.2020. 

Podmínky realizace a úhrady výkonu:

Videkonzultace pacienta s lékařem probíhá dálkově, iniciovat má možnost pacient nebo lékař. Optimální využití této formy komunikace je v rámci dispenzární péče o pacienta, v případě potřebného kontrolního vyšetření či edukace, pokud návštěva pacienta v ordinaci není možná (nebo vhodná).

Výkon nesmí být používán jako náhrada vstupního vyšetření, preventivní prohlídky či telefonátu. Lékař musí být fyzicky přítomen v ordinaci při jeho provádění, ve zdravotnické dokumentaci má být k dispozici čestné prohlášení pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem. Lékař a pacient si mají vzájemně odsouhlasit podmínky pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů.

Specifické podmínky vykazování

U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost se jedná o mimokapitační výkon, vykázání je možné jen u registrovaných pacientů. Výkon se nebude uskutečňovat a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.

U ambulantních specialistů  a gynekologů bude možné videokonzultaci vykazovat místo výkonu kontrolního klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543.

Zápis výkonu do zdravotnické dokumentace

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta bude uveden důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru s přesným čas spojení. Forma uložení obrazové dokumentace bude ponechána na úvaze poskytovatele. Minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace snímku obrazovky (printscreenu) probíhající videokonzultace jednoznačně zachycující datum a přesný čas pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.

Průběh videokonzultace

Zahájení 

Videokonzultace začne ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje                    o začátku spojení, sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou.

Vyšetření

Samotné vyšetření bude probíhat zjištěním subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy, vyhodnocením všech relevantních informací, vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů, formulací diagnosticko-terapeutického závěru, poskytnutím odborné rady a vystavení potřebných receptů, poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsáním povinných hlášení.

Ukončení

Následovat bude určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace vzdáleným přístupem a pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace. Výkon bude ukončen zápisem a uložením obrazové dokumentace do zdravotnické dokumentace.

20.7.2020 - Seznam opatření pro PZS v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

 

1.6.2020 - Předepisování léčivých přípravků při poskytování zdraotních služeb od 1. 6. 2020

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. prosince 2019 č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. uvádí, že

  • dle §13 na recept v listinné podobě lze od 1. června 2020 lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku,

  • dle §5 je možnost vystavení opakovacího receptu pouze v elektronicky, od 1. června 2020 tedy nelze vystavit recept v listinné podobě jako opakovací.

 

16.3.2020 - ČPZP garantuje úhrady, které souvisí s léčbou koronaviru

ČPZP, která je druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice, garantuje nemocnicím, praktickým lékařům a ostatním poskytovatelům zdravotních služeb úhrady za zdravotní péči související s léčbou onemocnění koronavirem. Úhrady zdravotní péče upravuje ČPZP tak, aby bezprostředně reagovaly na opatření zaváděné v souvislosti s výskytem koronaviru Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Další případné náklady je ČPZP ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními připravena operativně řešit. Jde například o případné zvýšení nákladů na provedené laboratorní testy, převozy nemocných pacientů nebo telefonické konzultace lékařů v souvislosti s výskytem nakažlivého onemocnění koronavirem.

ČPZP dále v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 přijímá potřebná preventivní opatření, které zvyšují bezpečnost a ochranu klientů i zaměstnanců. Klienti, poskytovatelé zdravotních služeb, plátci a další obchodní partneři si mohou vyřizovat své požadavky bezkontaktně, kontakty naleznete na https://www.cpzp.cz/clanek/5639-0-Uzavreni-pobocek-CPZP.html.

 

16.12.2019 - Metodika pro předávání informovaných souhlasů od dialyzovaných pacientů

Formulář pro zaslání seznamu informovaných souhlasů ke stažení zde.

Pozor termín do 15.1.2020.

 

1.11.2019 - Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

V souvislosti s uzavřenou dohodou mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2020 byla stanovena kritéria k bonifikaci lékáren v regionech s ohroženou dostupností těchto služeb.

Do 25.11.2019 mohou zástupci lékáren, za předpokladu splnění kritérií uvedených v níže uvedeném odkazu, podat žádost pro schválení bonifikace k posouzení společné komisi zdravotních pojišťoven.

Více informací naleznete zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

 

26.8.2019 

ČPZP nabízí  svým  smluvním  partnerům s odborností 014 (stomatologie) nasmlouvání bonifikačního  kódu, jehož  prostřednictvím chce  rozšířit nabídku  zdravotních  služeb  pro své  pojištěnce. 

00976 -  BONIFIKAČNÍ KÓD PRO ÚHRADU V ORDINACI PZL ZA OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE S PRŮKAZEM AUTISTY (PAS) NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PSYCHIATRA – 498 Kč 

O nasmlouvání uvedeného  kódu  je  možné  požádat běžným způsobem, prostřednictvím EP2, emailem na  adrese  smlouvy@cpzp.cz nebo  prostřednictvím E- přepážky ČPZP.

18.7.2019 - Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

1.3.2019 - Výsledky výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech k dispozici zde

25.1.2019 - Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

V souvislosti s uzavřenou dohodou mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2019 byla stanovena kritéria k bonifikaci lékáren v regionech s ohroženou dostupností těchto služeb.

Od 25. 1. do 25. 2. 2019 mohou zástupci lékáren podat žádost pro schválení bonifikace k posouzení společné komisi zdravotních pojišťoven.

V níže uvedeném odkazu jsou uvedena pravidla pro poskytnutí bonifikace a formulář k podání žádosti:   https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

18.1.2019 - Aktualizace Informací pro PZS s odb. 816 s platností od 1. 1. 2019

18.12.2018 - Aktualizována strafitikace odb 816 s platností od 1. 1. 2019

18.12.2018 - Informace o kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránky zřízené Státním ústavem pro kontrolu léčiv https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Na informační stránce jsou zveřejněny zásadní informace k novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.

Zároveň je na stránkách VZP ČR https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.

 

3.12.2018 - Informace o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování 

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování týkající se držitelů datové schránky. ČPZP začne v průběhu roku 2019 nově odesílat roční konečná vyúčtování do datové schránky, dosud jsou datové schránky využívány k odesílání zúčtovacích zpráv. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP, bude sestava odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále uložena na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal sestavy konečného vyúčtování v písemné formě, bude tato forma plně nahrazena odesíláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datové schránky bude odesílání konečných vyúčtování beze změn.

 

31.7.2018 - Informace pro praktické lékaře, gynekology a ambulantní specialisty

Vážení smluvní partneři, na základě úhradové vyhlášky náleží Vašemu Poskytovateli zdravotních služeb v konečném vyúčtování roku 2018 za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejichž základě dojde k výdeji léčivých přípravků plně nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhrada ve výši 1,70 Kč.

Z tohoto důvodu žádáme o kontrolu IČP, které figurují na e-receptech,  zda jsou v souladu s nasmlouvanými IČP u ČPZP,  aby bylo možné recepty jednoznačně přiřadit pod Vaše IČZ. V případech, kdy nebude možné vykázané IČP předepisujícího pracoviště jednoznačně přiřadit ke smluvnímu IČZ,  nedojde k zařazení tohoto e-receptu do výpočtu bonifikace, a to bez možnosti následné opravy.

 

16.7.2018 - Zástupy praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Praktičtí lékaři a lékaři pro děti a dorost (dále Lékaři) jsou povinni zdravotní pojišťovně nahlásit zástup po dobu své nepřítomnosti v ordinaci prostřednictvím formuláře VZP-85 Hlášení o zastupování lékaře. Vykazování zastupujícího Lékaře se po dobu zástupu řídí níže uvedenými pravidly:

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců registrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 01,

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců neregistrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 05 akutní a neodkladnou péči. 

Obecně platí, že zastupující nesmluvní Lékař musí být u ČPZP zaregistrován. K registraci Lékař ČPZP předloží:

  • doklad o oprávnění k poskytování zdravotních služeb PZS vydaný příslušným KÚ; výjimkou jsou pohřební služby, které nedisponují dokladem o oprávnění, registrace je provedena na základě výpisu z OR, (nejpozději však při předložení nároku PZS na úhradu zdravotních služeb),

  • doklad o přidělení IČZ od VZP, ve kterém se vyskytuje IČZ přidělené VZP.

Zdravotní péče vykázaná v rámci zástupu nesmluvním Lékařem je ohodnocena hodnotou bodu pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb dle aktuálně platné legislativy.

 

27.6.2018 - Aktualizována strafitikace odb 816 s platností od 1. 7. 2018

23.3.2018 - Vloženy informace k laboratoři lékařské genetiky – odb. 816

19.3.2018 - Změna způsobu odesílání zůčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali, že od 19.3.2018 došlo ke změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv. ČPZP nově využívá pro odesílání zúčtovacích zpráv datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP je zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie je i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě je tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek je odesílání zúčtovacích zpráv beze změn

 

3.1.2018 - Informace pro lékaře předepisující léčiva a zdravotnické prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky na základě Oprávnění ČLK a ČSK v souladu se zákonem č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění:

V souvislosti se vznikem povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické formě Vám sdělujeme, že MZ ČR ve Vyhlášce č. 415/2017 Sb., která je účinná od 1. ledna 2018, v § 11 uvádí situace, kdy je přípustná výjimka pro vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.

V případě vystavení lékařského předpisu smluvním lékařem dle Zvláštní smlouvy na preskripci pro  sebe a rodinné příslušníky nedochází ke změně a recepty není nutné vystavovat elektronicky.

 

5.12.2017 - Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

 

14.11.2017 - Změna ve způsobu odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek. ČPZP začátkem roku 2018 začne odesílat zúčtovací zprávy nově do datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelůzdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP bude zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě bude tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek bude odesílání zúčtovacích zpráv beze změn.

 

Dne 15.5.2017 jsme přidali na stránky Schvalovací a povolovací proces v ČPZP

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.