Akvizice 3Q 2019

Vyúčtování zdravotní péče

Jednoduchý návod pro odeslání vyúčtování prostřednictvím internetové aplikace Elektronická přepážka ČPZP. Přístupová práva jsou zadána dle IČZ.

Odeslání vyúčtování

Je určeno pro elektronické odesílání souborů s dávkami a fakturami.
V případě zasílání více Kdávek, vztahujících se k jednomu IČZ, je možno jednotlivé dávky "sehrát" do jednoho souboru (je možná i kombinace s "dávkou 80"). Příslušný software je ke stažení na adrese http://www.portalzp.cz/download.html

Vyúčtování zdravotní péče

(zpracování faktur) - postup
A. okno volba souboru s fakturami a dávkami - umožňuje připojit soubor s dávkami pro následnou fakturaci.
připojení pouze souboru s dávkami (Kdávky) vyžaduje následné vyplnění faktury
připojení i souboru s fakturami již následující formulář vyplní a případnou faktury editaci neumožní

 • připojení: tlačítko "procházet" umožňuje vyhledání souborů na disketě (nebo v adresáři na HD). Dvojklikem ji připojíte.
 • odeslání: tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" - odesílá kdávku do systému - Zobrazí se formulář faktury, který dovyplníte dle Vaší faktury.

B. okno pořízení faktury - určeno pro vyplnění faktury

 • vyúčtování "výkonové platby"
  V levé části - "záhlaví faktury " vyplňujete číslo faktury a fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat NENÍ.
  Volbou "podepsat a odeslat" ( pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání" který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování "paušální platby"V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat PAUŠÁL a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury , paušálně fakturovaná částka se načte automaticky (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  Volbou "podepsat a odeslat" ( pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání" který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování "kombinované kapitačně - výkonové platby"
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat KAPITACE a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a celkem fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  pozn.: celkem fakturovaná částka musí být vyšší nebo rovna částce za kapitaci
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování pouze "kapitace"
  V okně pro "připojení souboru s dávkou" nic nepřipojujete a použijete přímo tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" => zobrazí se okno s formulářem faktury
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat KAPITACE a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a fakturovaná částka za kapitaci se načítá automaticky (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • hlášení nových pojištěnců
  "Dávku 80" doporučujeme sehrát na disketu s vyúčtováním. Příslušný software je ke stažení na adrese http://www.portalzp.cz/download.html.
  Pokud se rozhodnete pro její samostatné odeslání, postupujte takto:
  v okně pro "připojení souboru s dávkou" připojíte soubor s "dávkou 80" a použijete tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" => zobrazí se okno s formulářem faktury
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a nulovou fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat NENÍ.
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".

PROHLÍŽENÍ A PODÁNÍ HLÁŠENÍ

Hlášení o nositelích výkonů

Zákon ukládá zdravotnickým zařízením povinnost sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje o nositelích výkonů (uloženo ustanovením § 40 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4, což jsou tytéž údaje, které jsou sdělovány Informačnímu centru zdravotního pojištění spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

1.1 Popis situace

Zákon ukládá zdravotnickým zařízením povinnost sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4, což jsou tytéž údaje, které jsou sdělovány Informačnímu centru zdravotního pojištění spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
Personální kapacitu hlásí zdravotnická zařízení Informačnímu centru zdravotního pojištění (dále ICZP) přímo a až do přijetí novely zákona 48/1997 Sb.- novely č. 123/ 2005 pouze ICZP znalo průběžné informace o počtech nositelů výkonů v ZZ. Novela 123/2005 zrovnoprávňuje zdravotní pojišťovny k přístupu k těmto informacím.
Novela povolila, že všechny zdravotní pojišťovny mohou taky sbírat data o počtech nositelů výkonů v jednotlivých kategoriích. Tím musí ZZ stejnou věc hlásit na ICZP (spravované VZP) a dalším 8 ZP.
Velkou úsporu času nabízí portál zdravotních pojišťoven, protože ZZ může zdravotním pojišťovnám v něm sdruženým hlásit své nositele zdravotních výkonů.

1.2 Co služba nabízí

Na Portále ZP existuje nově samostatná aplikace nezávislá na stávajícím společném registru klientů Portálu ZP a na registrech zdravotnických zařízeních jednotlivých pojišťoven.
Přístup k této službě budou mít všechna zdravotnická zařízení v ČR. Každé zdravotnické zařízení bude mít předdefinované uživatelské konto chráněné heslem - bude určeno pro zástupce daného zdravotnického zařízení. (Dopis o přiděleném kontu a heslu jste obdrželi v minulých dnech poštovní zásilkou.)
Zástupce zdravotnického zařízení bude moci pořídit seznam nositelů výkonů pracujících pro toto zdravotnické zařízení. U každého nositele výkonu bude evidováno - ZZ hlásí:
Rodné číslo - Jméno - Příjmení - Titul
Časové intervaly obsahující:
Odbornost - Kategorii - Přepočtený počet nositele výkonu (dále PPNV)
Vlastní pořizování bude ZZ provádět pomocí html formulářů.
Služba automaticky vede historii změn u nositelů výkonů a to včetně datumů a časů těchto změn. Tuto historii zástupci zdravotnického zařízení zpřístupní (jen ke čtení).
Zástupce zdravotnického zařízení si dále bude moci vygenerovat:

 1. sestavy pro přehled nositelů s těmito na sobě nezávislými filtry: časové období od-do (zahrnuje tedy mj. i celou historii či pouze aktuální záznamy), vybraná odbornost, vybraná množina kategorií. Sestava pak bude obsahovat odpovídající nositele výkonů daného zdravotnického zařízení a sumu příslušných PPNV.
 2. sestavy pro statistiky s těmito na sobě nezávislými filtry: časové období od-do (zahrnuje tedy mj. i celou historii či pouze aktuální záznamy), vybraná odbornost, vybraná množina kategorií.

Sestava pak bude obsahovat agregované odbornosti. U jednotlivých skupin odborností budou uvedeny mezisoučty PPNV. U jednotlivých skupin odborností pak budou uvedeny odpovídající kategorie s odpovídajícími mezisoučty PPNV. Dále bude sestava obsahovat celkový součet PPNV.
Jednotný registr zdravotnických zařízení a s ním spojený registr přístupových kont a jejich hesel udržují zdravotní pojišťovny (resp. konkrétní pověřená zdravotní pojišťovna).

1.3 Technické řešení

Data budou trvale uložena na Portále ZP. Přihlašovací stránka (jméno a heslo) ošetří vlastní identifikaci klienta - pro práci nad konkrétním zdravotnickým zařízení. Po úspěšném přihlášení se nabídnou tyto funkce:

 1. Funkce "Nový nositel zdravotních výkonů" umožní založit nové záznamy nositelů včetně intervalů obsahujících odbornost, kategorii a PPNV. Pokud pro příslušné zdravotnické zařízení příslušný nositel již existuje, funkce jej odmítne znovu vložit. Funkce rovněž odmítne pro stejného nositele výkonů přijmout 2 překrývající se intervaly se shodnou odborností.
 2. Funkce "Oprava nositele zdravotních výkonů" dohledá příslušného nositele dle zadaného rodného čísla, zobrazí příslušné evidované údaje a umožní tyto údaje změnit či vložit další interval obsahující odbornost, kategorii a PPNV. Funkce odmítne přijmout 2 překrývající se intervaly se shodnou odborností.
 3. Funkce "Přehled nositelů" umožní zadat tato výběrová kritéria:
  • a. Interval - povinné; předvyplněno aktuální čtvrtletí
  • b. Odbornost - nepovinné
  • c. Seznam kategorií - implicitně všechny

Výstupem pak bude sestava obsahující nositele výkonů (rodné číslo, jméno, příjmení, titul) evidovaných pro aktuální zdravotnické zařízení a jim odpovídajících PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu).U každého nositele výkonu bude tlačítko zpřístupňující kompletní historii příslušného nositele a jeho evidovaných intervalů (evidovány budou i doby změn). Sestava bude obsahovat celkovou sumu PPNV.

 1. Funkce "Statistiky" umožní zadat tato výběrová kritéria:
  • a. Interval - povinné; předvyplněno aktuální čtvrtletí
  • b. Odbornost - nepovinné
  • c. Seznam kategorií - implicitně všechny

Výstupem pak bude sestava obsahující odbornosti spadající do daného intervalu. U každé odbornosti bude vypsán její kód, název a jí odpovídající PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu). Dále se u každé odbornosti seznam odpovídajících kategorií. U každé kategorie bude vypsán její kód, název a jí odpovídající PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu).Sestava bude obsahovat celkovou sumu PPNV.

Základní informace

ČPZP umožňuje svým smluvním parnterům - registrovaným uživatelům vstup do následujících aplikací:

 • Lékař který registruje pojištence si může svou aktuální klientelu prohlídnout v záložce "klientela"
 • Praktičtí lékaři mohou podrobné informace o diferencované kapitaci získat v záložce "DIKAP"
 • Všichni smluvní partneři si mohou ověřit číslo našeho pojištěnce, tj. příslušnost k ČPZP v záložce "prohlížení pojištěnce"

Pro všechny smluvní ZZ je možné požádat ČPZP o přidělení čísla pojištěnce EU pomocí aplikace "přidělení čísla EU"

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205