Kód pojišťovny

Práva a povinnosti pojištěnce

Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, z něhož se plně nebo částečně hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci.

Pojištěnec je:

 • osoba mající trvalý pobyt na území České republiky (bez ohledu na státní občanství),
 • osoba, která na území České republiky nemá trvalý pobyt, ale je zaměstnána u zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky.

Pojištěnec není:

 • osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti,
 • osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt a pracuje v ČR pro zaměstnavatele:
  • který používá diplomatických výhod a imunit,
  • který nemá sídlo na území ČR,
  • v pracovněprávním vztahu podle cizích předpisů.
 • osoby, které se zdržují dlouhodobě v cizině (nepřetržitě nejméně 6 měsíců), jsou v cizině zdravotně pojištěny a učinily předem o této skutečnosti záznam u zdravotní pojišťovny.

Plně nebo částečně hrazená péče zahrnuje:

 • diagnostickou péči, léčebnou péči ambulantní i ústavní, včetně rehabilitace a péče o chronicky nemocné,
 • prevenci podle obecně závazných právních předpisů,
 • poskytování léčiv a prostředků zdravotní techniky,
 • dopravu nemocným a náhradu cestovních nákladů do nejbližšího smluvního zdravotního zařízení, které je oprávněno zdravotní péči poskytovat, vyžaduje-li to nezbytně jejich zdravotní stav,
 • lázeňskou péči a zvláštní léčebnou péči poskytovanou podle doporučení lékaře jako nezbytnou součást léčebného procesu.

Péče, která není zdravotní pojišťovnou hrazena, zahrnuje:

 • vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na požádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky

Kdy vzniká zdravotní pojištění ?

 • narozením dítěte (jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky),
 • když se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stane zaměstnancem,
 • získáním trvalého pobytu na území ČR.

Kdy zaniká zdravotní pojištění?

 • úmrtím pojištěnce,
 • když osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem,
 • ukončením trvalého pobytu na území ČR.

Zdravotní pojištění u vojáků

Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Vojáci a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny.

Další stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.