Kód pojišťovny

Základní informace

Bankovní účty pro platbu pojistného

Základní normou je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Oblast placení pojistného řeší zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tento zákon řeší v první části problematiku pojistného, druhá část je věnována penále a třetí část se zabývá přerozdělováním pojistného.

Zdravotně pojištěna je osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a osoba, která na území České republiky nemá trvalý pobyt, pokud:

 • je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
 • jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
 • jí byl udělen azyl na území České republiky,
 • jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
 • jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
 • jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
 • je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
 • jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie,
 • se narodila na území České republiky a její matka má povolený dlouhodobý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození,
 • se narodila na území České republiky a její zákonný zástupce má povolený trvalý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození, nebo
 • jde o nezletilou osobu, které bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (účinnost od 01. 01. 2024).

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky. Dále jsou vyňaty z pojištění osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné.

Rozdělení plátců pojistného (zákon č. 48/1997):

 • zaměstnanec
 • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
 • osoba mající na území České republiky trvalý pobyt, avšak není ani zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou (OBZP) a není za ni plátcem pojistného stát
 • zaměstnavatel
 • stát

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.