Kód pojišťovny

Snížení ochranného limitu u pojištěnců s invaliditou

Snížení výše limitu na 500 Kč

 • od 1. 1. 2020 u pojištěnců, kteří:
  • jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů (dále jen "invalidní pojištěnci").
 • od 1. 1. 2022 u pojištěnců, kteří:
  • vzhledem k dosažení věku začali, namísto invalidního důchodu pobírat důchod starobní.

Pokud pojištěnec své zdravotní pojišťovně nedoloží níže uvedené doklady související s jeho invaliditou, vztahuje se na něj automaticky limit dle věku. 

 • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců ve věku 65 – 69 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
 • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
 • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců

Doložení nároku na snížený limit

S účinností od 1. 1. 2020 Zákon stanoví, že pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně DOLOŽIT, že jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. že byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, v případě invalidity druhého stupně jsou současně povinni doložit, že nesplňují podmínky k přiznání invalidního důchodu. 

Teprve od data, kdy tuto zákonnou podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu, tzn. až od data doložení nároku na snížený limit (nejdříve však od 1. 1. 2020) bude snížený limit uplatňován pro výpočet částky uhrazených doplatků nad tento snížený limit.

Pro uznání sníženého limitu je nutné předložit zákonem určené doklady:

 • kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp.
 • kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni. K přiznání invalidity druhého stupně je zároveň nutno doložit rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu.
 • Invalidní pojištěnci ve věku od 70 let nic oznamovat a dokládat nemusejí, podle zákona mají ochranný limit 500 Kč na základě věku.

Doložení nároku je možno nahlásit:

 • zasláním dokladů e-mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů na adresu posta@cpzp.cz,
 • osobně na kterékoliv pobočce ČPZP,
 • zasláním poštou, s přiložením kopie zákonem určených dokladů,
 • zasláním dokladů datovou schránkou na mk5ab8i.

Za invalidní osobu s omezenou svéprávností (včetně dětí do 18 let) záležitost vyřizuje zástupce. V tom případě je nutné předložit doklad o zákonném vztahu (rodič předkládá rodný list dítěte; osvojitel, opatrovník, poručník soudní rozhodnutí o svěření do péče apod.). Instituce, které byl invalidní pojištěnec svěřen do péče (dětský domov, sociální ústav apod.), doloží svěření daného pojištěnce do péče.

Pokud invalidní pojištěnec mění zdravotní pojišťovnu (ZP), je povinen invaliditu nahlásit nové ZP, přestože ji hlásil předchozí ZP.

Oznámení ztráty nároku na snížený limit

Upozorňujeme, že zároveň byla s účinností od 1. 1. 2020 do zákona včleněna povinnost pojištěnce oznámit a doložit pojišťovně ztrátu nároku na snížený limit. Pojištěnec je povinen:

 • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost:
 • že přestal být  poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného rozhodnutí,
 • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, ale není poživatelem invalidního důchodu z jiných důvodů, změnu této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.

Jestliže by zdravotní pojišťovna vyplatila pojištěnci v důsledku nesplnění této povinnosti vyšší částku přeplatku, než na jakou má nárok, šlo by o bezdůvodné obohacení pojištěnce a pojištěnci by vznikla povinnost takové finanční prostředky vrátit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.