Mobilní aplikace

Aktuality v očkování

 

Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

9.1.2018 - Změny v očkování od 1.1.2018

 1. u dětí změna  třídávkového základního očkovacího schématu (3+1)   hexavakcínou na dvoudávkové (2+1) – výjimkou jsou předčasně narozené děti, kde zůstává hrazeno třídávkové schéma (vakcíny Hexacima, Infanrix Hexa).
 2. upřesnění termínu očkování Priorixem (spalničky+zarděnky+příušnice) : 1. dávka začátek 13. až konec 18. měsíce, 2. dávka od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku

 3. hrazené očkování Prevenarem 13 proti pneumokokovým infekcím - pojištěnci, kterých se týká úhrada očkování z veřejného zdravotního pojištění, kteří byli v minulosti očkování pouze vakcínou Pneumo 23, mají plně hrazeno  jednorázové přeočkování Prevenarem 13 nejdříve za 5 let po aplikaci vakcíny Pneumo 23

 4. bylo zrušeno pravidelné očkování dětí do 5 let věku proti pneumokokovým infekcím ze zdravotní indikace (imunodeficity, opak. záněty středouší, nezralost atd.), očkování kojenců viz níže.

 5. očkování proti pneumokokům u kojenců - základní očkovací schéma podle  rutinního očkovacího kalendáře kojenců  představuje  dvě dávky, první se podává od dvou měsíců věku, druhá s odstupem 2 měsíců, následné přeočkování je doporučeno ve věku 11 – 15 měsíců.   U předčasně narozených dětí je doporučeno základní očkování 3 dávkami s odstupem nejméně 1 měsíc mezi dávkami + přeočkování čtvrtou dávkou  ve věku 11 – 15 měsíců.  I nadále platí, že je hrazeno i očkování po uplynutí stanovené lhůty (do 7 měsíců), pokud bylo očkování odloženo z důvodu zdravotního stavu pojištěnce (plně hrazena vakcína Synflorix, doplatková Prevenar 13)

 6. úhrada očkování proti HPV u dívek byla rozšířena i na chlapce, očkování je u obou pohlaví hrazeno od dovršení 13 do dovršení 14 let věku (plně hrazen Cervarix, doplatkové vakcíny Silgard a Gardasil 9)

 7. bez ohledu na věk a pohlaví je hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím (vakcíny Bexsero, Trumenba, Menveo nebo Nimenrix), pneumokokovým infekcím (Prevenar 13), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b (Hiberix) a proti chřipce (chřipkové vakcíny), a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

 8. v rámci zvláštního očkování (pojišťovna hradí výkon, vakcínu hradí stát) je nově hrazeno očkování proti virové hepatitidě B u osob, které jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg, dále očkování proti spalničkám u osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.

1.10.2017 - Očkování proti HPV u dívek ve věku  13 – 14 let:

1.9.2017  - Od 1.9.2017 je kromě vakcín  0029163 Cervarix a 0027868 Silgard hrazena rovněž vakcína 0210636 Gardasil 9.  Vakcíny jsou baleny po jedné dávce,  a vykazují se jako ZULP k výkonu očkování 02125.  Aktuálně jsou všechny tři hrazeny do výše 1765,79 Kč.

1.10.2017 -  Změny v očkování   proti pneumokokovým infekcím

V roce 2017 nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

 • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
 • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

Vzhledem k ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky proti pneumokokovým infekcím 0085172 PNEUMO 23 je možno u osob nad 5 let věku nadále používat pouze konjugovanou vakcínu 0149868 PREVENAR 13.

V rámci pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím pojištěnců patřících do skupiny osob stanovené podle  § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem:

 •   osob umístěných v LDN,
 •   osob (obyvatel) umístěných v domovech pro seniory,
 •   osob (chronicky nemocných obyvatel) umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem,

bude z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13.

Vakcína je hrazena distributorovi, vykazuje se jako ZULP s nulovou hodnotou Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“, ÚHR2.  Vakcína podléhá hlášení do clearingového centra.

-           V LDN se vykazuje vakcína Prevenar 13 v nulové hodnotě k výkonu ošetřovacího dne, výkon očkování se nevykazuje.

-          Domovy pro seniory,  domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem, které mají se ZP nasmlouvánu ošetřovatelskou péči:  pokud je očkování provedeno registrujícím praktickým lékařem, vykáže si tento ve své ambulanci příslušné výkony 02105 plus Prevenar 13 v nulové hodnotě jako ZULP. Pokud očkuje lékař ÚSP, vykazuje výkon očkování kódem 06623 (aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., iv….) plus Prevenar 13 jako ZULP v nulové hodnotě ( vše ÚHR2).

 

V rámci nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 4., je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím.

Vakcína je hrazena očkujícímu lékaři. PZS vykazuje výkon očkování 02125 + PREVENAR 13. Poskytovatel označí, že se jedná o ÚHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady  LZVL= „T“.  Aktuálně je Prevenar 13 osobám nad 65 let věku hrazen do výše 1599,84 Kč dle platného číselníku.

14.4.2017 – Informace o úhradě  vakcíny Boostrix

Vzhledem k výpadku Infanrixu je v roce 2017  v rámci pravidelného/povinného očkování pětiletých dětí  hrazena  z veřejného zdravotního pojištění rovněž vakcína 0120102 Boostrix. Vykazuje se jako ZULP v nulové hodnotě v množství 1,0 balení k výkonu očkování 02105. Platí pro ni povinnost hlášení do clearingového centra.

Vykazování očkování Boostrixem v roce 2017:

Výkon 02105 + 0120102 Boostrix 1,0 balení,  0,00 Kč.

24.3.2017 - Informace SUKL k nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha, nahlásil u léčivého přípravku BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA přerušení dodávek s tím, že obnovení dodávek předpokládá v květnu tohoto roku. Jako důvod přerušení držitel uvedl výpadek ve výrobě. Dle informací od držitele by se tedy mělo jednat o krátkodobý výpadek.

Tato vakcína je určena k přeočkování, které má být podáno během širšího časového rozmezí. Zároveň je případně možné k přeočkování použít kombinaci vakcíny BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA (záškrt, tetan, pertuse) s vakcínou IMOVAX POLIO (dětská obrna).

Není tedy pravdou, že by rozočkované děti zůstaly bez možnosti přeočkování – k dispozici jsou aktuálně jiné vakcíny, prostřednictvím nichž lze přeočkování provést.

O nahlášených výpadcích léčivých přípravků, vč. možných náhrad, SÚKL průběžně informuje na svých webových stránkách. Široká laická i odborná veřejnost má tedy tyto informace nepřetržitě k dispozici zde

6.3.2017 - Informace o výpadku vakcíny Tetanol Pur a ukončení distribuce vakcíny Infanrix Hib.

 • Výpadek očkovací látky TETANOL PUR

Po dobu dočasného výpadku očkovací látky 0154815 TETANOL PUR v roce 2017 mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX. V tomto případě PZS vykáže kód 02125 + ZULP 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP.

 • Výpadek a ukončení dodávek očkovací látky INFANRIX HiB

U očkovací látky 0056049 INFANRIX HiB dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX. Aplikace nedostupné OL INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX jedním vpichem. Lékař v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných OL samostatně (výkon 02105 + Infanrix a výkon 02105 + Hiberix).

4.2.2017 - Aktualizace - očkování proti hepatitidě B

Očkování proti hepatitidě B s úhradou vakcíny pojišťovnou  je indikováno v následujících případech:

 1. při rizikové expozici biologickému materiálu (např. poranění neznámou jehlou, očkování před transplantací orgánů aj.)

 2. u osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů

 3. u osob nově přijatých do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem.

 4. u novorozenců HBsAg pozitivních matek ( 1. dávka na porodnici do 24 hod. po narození, dál se pokračuje v 6 týdnech hexavakcínou   CAVE: při hospitalizaci nelze vykázat výkon očkování, vykazuje se pouze vakcína k ošetřovacímu dni)

 5. očkování kojenců a batolat v rámci očkovacího kalendáře v případě, že ze zdravotní indikace dítě nemůže být očkováno hexavakcínou a očkuje se kombinací vakcín.

Očkování se v těchto případech vykazuje výkonem 02105, příslušná vakcína se účtuje jako ZULP k výkonu s nulovou hodnotou, je nutno ji nahlásit do clearingového centra, pojišťovna ji hradí distributorovi (fa Avenier),   Dg Z246.

V roce 2017 jsou na trhu vakcíny proti hepatitidě B ve dvojím balení, po jedné dávce a po 25 dávkách:

pro dospělé:

0091775  Engerix B20 inj. sus. 25x1 ml  (balení  po 25 dávkách)

0103073 Engerix B20 inj. sus. 1x1 ml – (balení po jedné dávce)

 

Pro děti:

0057570 Engerix B10 inj. sus. 25x0,5 ml (balení  po 25 dávkách)

0103070 Engerix B10 inj. sus. 1x0,5 ml (balení po jedné dávce)

Vykazování očkování Engerixem v roce 2017:  Dg  Z246

výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě v množství 1,0 (balení po 1 dávce) nebo 0,04 (balení po 25 dávkách)

Případy, kde je hrazen výkon očkování proti hepatitidě B, ale není hrazena vakcína:

Zdravotní pojišťovny nehradí vakcíny Engerix B10, pokud je dítě očkováno kombinací vakcín místo hexavakcíny  pouze na přání rodičů, aniž má zdravotní indikaci k rozložení očkování. Lékař je oprávněn vykázat pojišťovně výkon očkování 02100 bez ZULP, vakcínu hradí zástupce dítěte.

Vykazování:   výkon 02100, ZULP NE!!, Dg Z246

Zdravotní pojišťovny nehradí  vakcíny proti hepatitidě B v případě zvláštního očkování (např. očkování zdravotníků,  zdravotních škol, příslušníků integrovaného záchranného systému, atd.  Tyto vakcíny jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Lékař je oprávněn vykázat pojišťovně výkon očkování 02130 bez ZULP, vakcínu je nutno objednat u Avenieru na účet MZ ČR.

Vykazování:   výkon 02130, ZULP NE!!, Dg Z246

Poznámka: Dvojitá dávka Engerixu je doporučena u pacientů se selháváním ledvin včetně dialýzovaných, a u pacientů§ před transplantací orgánů.  Při vykazování je nutno kromě diagnózy očkování Z246 uvést ještě další diagnózu týkající se onemocnění ledvin nebo transplantace, která zdůvodňuje dvojitou dávku vakcíny.

Za obsah odpovídá: Ing. Hana Gregorová

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205