Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Doplňkové připojištění

K léčebným výlohám lze na pobočkách ČPZP volitelně připojistit doplňkové připojištění. Doplňkové připojištění lze však sjednat pouze na pobočkách ČPZP, nelze jej sjednat při on-line pojištění:

 • Pojištění zpoždění letu (delší než 3 hodiny, 5 000 Kč)
  • Za pojistnou událost se v pojištění zpoždění letu považuje leteckým dopravcem způsobené zpoždění letu na pravidelné lince, kterou měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení písemného potvrzení dopravce o zpoždění letu, délce jeho trvání a originálů účetních dokladů o zaplacení náhradního ubytování a stravy.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • V případě vzniku škody není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
 • Pojištění zpoždění zavazadel (delší než 3 hodiny, 5 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Za pojistnou událost se v pojištění zpoždění zavazadel považuje leteckým dopravcem způsobené zpožděné dodání řádně registrovaných zavazadel.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěnému ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení nezbytných věcí osobní potřeby, maximálně však do výše 5 000 Kč.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení písemného potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel, délce jeho trvání a originálů účetních dokladů dokládajících pořízení nezbytných věcí osobní potřeby.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • V případě vzniku škody není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
 • Pojištění nevyužité dovolené (1 500 Kč za každý započatý den, maximálně 21 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • Pojistnou událostí se v pojištění nevyužité dovolené rozumí skutečnost, kdy pojištěný nemohl čerpat dovolenou z důvodu hospitalizace, přerušení dovolené nebo předčasného návratu ze závažného důvodu.
  • V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny.
 • Pojištění únosu letadla (10 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Pojistnou událostí se v pojištění únosu letadla rozumí skutečnost, kdy je letadlo, ve kterém pojištěný cestuje, uneseno.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení potvrzení dopravce o únosu letadla a době jeho trvání.
  • V případě vzniku události není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.