Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Postup hlášení pojistné události

Škodní událost z pojištění léčebných výloh

V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen ihned, pokud mu to zdravotní stav umožňuje, kontaktovat asistenční službu. Asistenční služba nasměruje pojištěného do zdravotnického zařízení, potvrdí platnost pojištění a garantuje lékařskému zařízení úhradu nákladů za ošetření.

 • vyplňte formulář Oznámení škodní události z pojištění léčebných výloh
 • nezapomeňte na potřebné doklady - originály dokladů léčebných výloh v zahraničí, v případě, že došlo k jejich přímé úhradě, v případě šetření policií policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody, protokol o zásahu záchranných složek, při zubním ošetření doklad o diagnóze a způsob ošetření, u receptů - vyznačení druhu léku, ceny a razítka lékárny, recept od lékaře, při dopravních výlohách prohlášení lékaře o nutnosti repatriace, předchozí souhlas pojistitele a doklad o vynaložených nákladech, v případě úmrtí úmrtní list a lékařské osvědčení o příčině smrti

Škodní událost z ostatních pojistných nebezpečí

Potřebné doklady:

 • pojištění úrazu - lékařská zpráva, kopie oznámení škodní události z léčebných výloh, v případě úmrtí pojištěného - úmrtní list
 • pojištění zavazadel - policejní zpráva, originály nabývacích dokladů, (případně podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří), potvrzení od vedení hotelu, poškozené či zničené zavazadlo, fotodokumentace
 • pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění - uplatnění nároku poškozeným, případně doklady dokládající oprávněnost požadavků, zápis o události sepsaný na místě nebo likvidátorem ČPP v ČR, podrobný popis průběhu vzniku události, případně fotodokumentace, výpovědi svědků, v případě dětí vyjádření zákonných zástupců, nebo pedagogického dozoru, vyjádření k rozsahu újmy, případně faktury vystavené za opravu, posudek o bolestném apod., doklady o vlastnictví poškozených věcí, příp. o stáří věcí, zprávy nebo usnesení vyšetřujících orgánů - policie, horské služby apod., doklad o uskutečnění cesty (cestovní smlouvu, doklady o pobytu), důkaz, zda byla újma hrazena z jiného pojištění, důkaz, zda byla újma uhrazena, údaje, kam poskytnout případné plnění
 • pojištění storna cesty - lékařská zpráva (počátek onemocnění, druh onemocnění popř. diagnóza, ukončení onemocnění atd.), v případě úmrtí - úmrtní list, všeobecné podmínky cestovní kanceláře, cestovní smlouva, doklad o zaplacení objednané cesty, vyúčtování a potvrzení výše stornopoplatků od cestovní kanceláře, provozovatele ubytovacího zařízení
 • pojištění zpoždění zavazadel - písemné potvrzení letecké společnosti o zpoždění zavazadel, doklady na nákup nezbytně nutných náhradních věcí
 • pojištění zpoždění letu - písemné potvrzení letecké společnosti o zpoždění letu a délce jeho trvání, doklady za náklady na náhradní ubytování a stravování
 • pojištění únosu letadla - písemné potvrzení letecké společnosti o únosu letadla a době jeho trvání
 • pojištění nevyužité dovolené - písemné potvrzení o hospitalizace, lékařská zpráva (počátek onemocnění, druh onemocnění popř. diagnóza, ukončení onemocnění atd.), písemné potvrzení od asistenční služby udělující souhlas k přerušení dovolené
 • Zima plus - policejní protokol, faktura za opravu poškozeného zimního vybavení, fotodokumentace, nabývací doklady k poškozenému zimnímu vybavení, lékařská zpráva v případě nevyužité dovolené, účet za pronajaté zimní vybavení, doklad o výši a době platnosti skipasu, přepravní doklad, doklad za náhradní ubytování, doklad za dopravu, potvrzení horského střediska, provozovatele sportovního areálu, dopravce, vedení hotelu apod.
 • Léto plus - protokol policie, potvrzení od vedení hotelu, dopravce, zdravotnického zařízení, pracovníka cestovní kanceláře, provozovatele sportovního areálu, lékařská zpráva v případě nevyužité dovolené, faktura za servis letního vybavení, faktura za půjčení letního vybavení, fotodokumentace, potvrzení a nabývací doklady k poškozenému letnímu vybavení apod.

Kontakt pro hlášení škodní události:

Poštou na adresu:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Vienna Insurance Group
OLPMU MO P.O.BOX 28
664 42 MODŘICE

Elektronicky: likvidace@cpp.cz

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.