Cestovní pojištění online

Nejčastější otázky a odpovědi

1. Je pro pojištění horské a vysokohorské turistiky, či pro horolezectví nutné připojištění?

Horská turistika v nenáročném terénu do výšky 3 000 m.n.m. je pojištěna v rámci turistických cest (v základním pojištění léčebných výloh).

Vysokohorská turistika v horském terénu nad 3000 m.n.m. na cestách zajištěnými žebříky, lany a řetězy s tolerancí do 4000 m.n.m., je považována za nebezpečný sport, který lze sjednat v rámci sportovních cest za zvýšenou sazbu S1 (pro léčebné výlohy je to dvojnásobek základních sazeb).

Horolezectví je nepojistitelný sport.

Pojištění pro sportovní cesty je možno uzavřít:

 • pro provozování nebezpečných druhů sportů,
 • pouze pro pojištěnce ČPZP,
 • pro krátkodobé, dlouhodobé i roční pojištění,
 • v rámci skupinového pojištění (od 3 osob na jedné pojistné smlouvě se slevou).
 • pro turistické cesty.

2. Vztahuje se pojištění na dlouhodobé nemoci a onemocnění?

Pojištění léčebných výloh se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly před vycestováním do zahraničí.

Výjimku tvoří dlouhodobé - chronické nemoci, které jsou ovšem léčeny a stabilizovány (pod lékařským dohledem a medikací). V tomto případě je nutný souhlas ošetřujícího lékaře s absolvováním cesty. Upozorňujeme na nutnost předepsání léků na dobu pobytu v cizině od ošetřujícího lékaře.

V praxi to znamená, že pojišťovna nehradí náklady na léčbu onemocnění a úrazu, které vzniklo před cestou do zahraničí na území ČR.

3. Kdy je třeba pojištění uzavřené přes internet (on-line) uhradit?

Uzavřete-li pojištění on-line, je třeba pojistné ihned uhradit. Má-li být pojištění platné od následujícího dne, vyžádejte si zaslání dokladu o provedení platby.

Tento doklad vezměte sebou na cestu, slouží jako potvrzení platnosti smlouvy do doby, než bude pojistné připsáno na účet ČPZP. Bankovní převod trvá obecně až 3 pracovní dny.

4. Je možné stornovat i pojistné smlouvy uzavřené na pobočce ČPZP?

Ano je. Potřebujete-li z nějakého závažného důvodu pojištění stornovat či upravit (př. rozsah pojištění nebo délka pojistné doby), je třeba navštívit, před počátkem účinnosti pojištění, pobočku ČPZP, kde jste pojištění uzavřeli. Pro přehlednost uvádíme možné varianty:

 1. Do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy, pakliže smlouva ještě nezačala platit a nebyla předána na Českou podnikatelskou pojišťovnu, Vám na příslušné pobočce pojištění stornují či sjednají náhradu původní pojistné smlouvy. Vráceno bude pojistníkovi (ten, kdo pojištění uzavřel) ihned a v hotovosti zaplacené pojistné v plné 100% výši.
 2. Od 4. dne uzavření pojistné smlouvy. Požádá-li pojistník o zrušení pojistné smlouvy přede dnem počátku pojistné doby, lze mu vyhovět za předpokladu, že vrátí zprostředkovateli originály pojistné smlouvy, pojistku (průkaz pojištěného). Vrácení pojistného je provedeno na základě žádanky. Žádanku je možno zaslat i elektronicky viz sekce Storno pojistné smlouvy. Na žádance jsou uvedeny způsoby zrušení pojištění a to:

  I. Dohodou smluvních stran

  Nejobvyklejší způsob zániku pojištění. Lze provést před počátkem účinnosti pojištění. Pojistitel nemusí na návrh dohody přistoupit. Pojistitel je oprávněn si účtovat náklady na vznik, správu a ukončení pojistné smlouvy ve výši 20% uhrazeného pojistného.

  II. Storno pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

  Na žádance je označen bod 2. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, přičemž nárok na vrácení pojistného je pouze v případě, že nenastala po pojistnou dobu pojistná událost. Pojistitel má právo na pojistné do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí dozvěděl a právo na poplatek za vznik, správu a zrušení pojištění ve výši 20 % uhrazeného pojistného.

  III. Odstoupením ze strany pojištěného (pojistníka) je možné

  1. u smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, tj. u internetového sjednávání, která je uzavřena na dobu delší jak 30 dnů, ve lhůtě 14ti dnů od data sjednání;
  2. v případě, že pojistitel odpověděl při uzavírání pojistné smlouvy na písemný dotaz pojistníka nepravdivě či neúplně.

  Žadatel je povinný vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, nerozhoduje zda byla pojistná událost či nikoliv (zda zaškrtl ANO či NE), neboť pojistitel vrací 100% pojistného a pojištěný (pojistník) je povinen vrátit 100% pojistného plnění, bylo-li vyplaceno.

  IV. Výpovědí ze strany pojištěného (pojistníka).

  Při této formě zániku pojištění je třeba dodržet lhůty stanovené Občanským zákoníkem a VPP, tj.

  1. výpověď musí být podána do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8denní a začíná běžet dnem doručení zástupci pojistitele.
  2. do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet dnem doručení zástupci pojistitele.

  Výpověď pojistné smlouvy u CP je institut málo používaný vzhledem k výpovědním lhůtám.

 3. Další formy zániku pojištění

  Pojistnou smlouvu lze ukončit i na základě dohody. V tomto případě je vždy nutné v žádance vyplnit kolonku, zda vznikla událost, z které by mohl pojištěný požadovat pojistné plnění (označit ANO či NE) v čestném prohlášení. K datu zániku je pojistitel oprávněn si nárokovat spotřebované pojistné a náklady na vznik, správu a zrušení pojištění, které činí 20% z uhrazeného pojistného. Pojistitel není povinen dohodu uzavřít. Pojistitel dohodu neuzavře, pokud je v kolonce čestného prohlášení zaškrtnuto NE. Návrh pojistníka na dohodu posuzuje pojistitel – kontakt: lucie.serafinova@cpp.cz

5. Pojištění nákladů na zásah všech druhů záchranné služby.

Pojištění je součástí pojištění léčebných výloh, tedy i balíčku Standard a Komplet. Pojištění je poskytováno automaticky a zdarma.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje také pojistné nebezpečí pojištění nákladů na zásah záchranné služby, tzn. pokud bude na záchranu života pojištěného využita záchranná služba (platí pro všechny státy) pojistitel uhradí náklady na činnost záchranné služby do výše sjednaného limitu pojistného plnění v rozsahu:

 • vyhledání pojištěného (pátrání)
 • vysvobození pojištěného v tísni
 • pozemní přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • letecká přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • přeprava tělesných ostatků z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou

Pojistné plnění pojištění nákladů na zásah záchranné služby je poskytnuto v rámci limitů pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh – repatriace a převoz.

6. Může být pojištěnou osobou cizinec?

Pojištěným může být i cizinec, podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který musí být při pobytu na území České republiky zdravotně pojištěn. Při sjednání je třeba uvést rodné číslo. Cizince je možné pojistit pouze na pobočkách ČPZP.