Kód pojišťovny

Od 1. 1. 2024 pojišťuje ČPZP děti cizinců

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých jiných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. 1. 2024 povinnou účast nezletilých dětí cizinců (viz dále) v systému veřejného zdravotního pojištění.

Kdo je nově účasten systému veřejného zdravotního pojištění?

Od 1. 1. 2024 jsou nově povinně účastny systému veřejného zdravotního pojištění:

1. nezletilé osoby s platným povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR

a

2. nezletilé osoby narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Pozn.: výše uvedené osoby, které budou od 1. 1. 2024 nově účastny systému veřejného zdravotního pojištění, budou v textu dále souhrnně označovány jako „nezletilé děti“.

Účast v systému veřejného zdravotního pojištění se vztahuje na všechny nezletilé děti, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt, a to bez ohledu na účel povoleného dlouhodobého pobytu. Naopak se nevztahuje na nezletilé děti, kterým bylo vydáno dlouhodobé vízum nebo povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Kdo má oznamovací povinnost za nezletilé dítě?

Oznamovací povinnost k přihlášení nezletilého dítěte k veřejnému zdravotnímu pojištění má jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Kdy má být provedeno přihlášení nezletilého dítěte ke zdravotnímu pojištění?

Lhůta pro přihlášení nezletilého dítěte ke zdravotnímu pojištění závisí na skutečnosti, zda má nezletilé dítě k 1. 1. 2024 platné komerční zdravotní pojištění, či nikoliv.

Nezletilé dítě, které nemá ke dni 1. 1. 2024 platné komerční zdravotní pojištění, je třeba přihlásit ke zdravotnímu pojištění u vybrané zdravotní pojišťovny do 8. 1. 2024.

Nezletilé dítě, které ke dni 1. 1. 2024 platné komerční zdravotní pojištění, je třeba přihlásit ke zdravotnímu pojištění u vybrané zdravotní pojišťovny do 8 dní před skončením platnosti komerčního zdravotního pojištění.

Přihlášení nezletilého dítěte do systému veřejného zdravotního pojištění bude možné osobně na kterékoliv pobočce ČPZP.

Doklady potřebné k registraci

Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník při přihlášení dítěte dokládá:

  • rodný list dítěte (svěření do péče či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka)
  • pobytové oprávnění dítěte (pakliže jej dítě již má, v případě že se jedná o dítě narozené na území ČR matce s povolením k dlouhodobému pobytu, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, doloží své pobytové oprávnění matka)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka
  • dokument prokazující skončení komerčního pojištění

V jaké výši je za nezletilé dítě odváděno pojistné?

Za nezletilé dítě je povinně odváděno pojistné ve výši odpovídající výši pojistného odváděného osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž v roce 2024 činí tato částka 2 552 Kč. Plátcem pojistného za nezletilé dítě je jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník.

Kdy zaniká účast v systému veřejného zdravotního pojištění?

Účast v systému veřejného zdravotního pojištění nezletilých dětí zaniká dovršením 18 let věku nebo skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu

Je účast v systému veřejného zdravotního pojištění povinná?

Ano, účast je pro všechny výše uvedené nezletilé děti povinná. Není tedy možné si zvolit, zda nezletilé dítě bude pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění nebo soukromého zdravotního pojištění. Je však možné zvolit si zdravotní pojišťovnu, u které bude nezletilé dítě pojištěno.

 

Pro více modelových příkladů doporučujeme navštívit webový portál pro cizince: Změny v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro osoby mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v České republice od 1. 1. 2024 - frs.gov.cz

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.