Kód pojišťovny

Bonus Plus

Způsob proplácení

Platnost programu Bonus Plus

Program Bonus Plus pro rok 2023 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2023.

Doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 • U klientů, kteří se stanou pojištěnci ČPZP od 1. 7. 2023, musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od 1. 7. 2023).
 • U občanů Ukrajiny musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od data registrace do systému veřejného zdravotního pojištění).

Pojištěnec musí být v době vystavení účetního dokladu i v době čerpání příspěvku účastníkem programu Bonus Plus. Pojištěnec musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně. Příjem dokladů končí 31. 12. 2023.

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2023, musí být proplaceny v roce 2023, v roce 2024 proplaceny nebudou.

Program Bonus Plus může být čerpán pouze na území České republiky.

Možnosti čerpání příspěvků

O příspěvek lze požádat:

 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním).
 • elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů)
 • osobně – při návštěvě pobočky
 • prostřednictvím vlastní datové schránky (popř. datové schránky zákonného zástupce dítěte)
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou

 Způsob proplácení:

Standardní způsob proplácení příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně lze příspěvek zaslat pojištěnci formou poštovní složenky/poukázky (nevztahuje se na čerpání prostřednictvím mobilní aplikace nebo Elektronické přepážky).

V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Doklady potřebné k čerpání programu Bonus Plus

a) Pro předložení dokladů na pobočce platí:

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR, doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)
 • Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz, cestovní pas)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem dítěte:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz
 • Průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list. Při opakovaném čerpání stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno.
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě

Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.

Pokud bylo dítě svěřeno instituci (zařízení ústavní výchovy-diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy), je potřeba doložit rozhodnutí soudu a zaměstnanec instituce doloží také pověření k vyřízení příspěvku vystavené institucí.

Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz, cestovní pas) a také doklad totožnosti dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list).

 

b) Pro doručení dokladů korespondenčně (zaslání poštou) platí:

Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce. Kopie občanského průkazu není vyžadována. Při opakovaném čerpání příspěvků pro dítě stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno doložení rodného listu dítěte nebo průkazu pojištěnce – dítěte.
 • Číslo bankovního účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže – Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů (pokud jsou vyžadovány u jednotlivých aktivit)

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)
 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí být čitelný, údaje nesmí být přepisované. Pokud budou údaje opravené, musí obsahovat také informaci o tom, kdo je opravil.
 • Doklad o úhradě musí být vystaven v české měně a českém jazyce (může být vystaven i zahraničním subjektem – týká se pouze nákupu v e-shopech).
 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození) pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum, informaci o zaplacení a razítko s identifikačními údaji vystavujícího subjektu.
 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO nebo DIČ nebo IČZ, adresu firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který program čerpá, popřípadě jeho zákonný zástupce, poručník apod.
 • Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat v těchto případech:
  • jsou-li na dokladu uvedeny pouze produkty, na které se vztahuje příspěvek nebo je z dokladu jednoznačně zřejmé, že se sleva vztahuje k položce, ke které se vztahuje příspěvek.
  • kdy i po odečtení celkové slevy u produktu, na který se vztahuje příspěvek, je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek.

Posuzování dokladů o úhradě

a) Pravidla pro posuzování dokladů při předložení dokladů na pobočce nebo pro zaslání dokladů korespondenčně (poštou):

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů: originály a doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce.

V originále je nutno předložit:

 • ručně psané doklady (zejména příjmový pokladní doklad; za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka),
 • paragony a účtenky. Výjimku tvoří účtenky z aplikací (po vytištění nemají formu originálu).

Tyto doklady, které pojištěnec obdržel fyzicky, musí předložit v originále.

Doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce:

ČPZP vychází vstříc i pojištěncům, kteří obdrží doklad od vystavitele na e-mail. Pojištěnci tedy mohou vybrané doklady obdržené e-mailem vytisknout a předložit k proplacení. Může se jednat nejen o originální, ale také o naskenované doklady. Lze tedy akceptovat tyto doklady:

 • faktury, stvrzenky o zaplacení, potvrzení vystavené poskytovatelem – na dokladu musí být uvedeno i rodné číslo nebo datum narození pojištěnce (může být doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu).

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Identifikace čísla účtu – platí pro předložení dokladů na pobočce:

 • K identifikaci účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • U občanů Ukrajiny lze příspěvek zaslat na bankovní účet pouze u českých bankovních ústavů (příspěvek nelze zaslat poštovní složenkou).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

 

b) Pravidla pro posuzování dokladů podaných prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo prostřednictvím Elektronické přepážky:

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů:

 • V případě podání požadavku přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).
 • V případě podání požadavku přes Elektronickou přepážku:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).

Vždy platí Specifikace dokladů o úhradě uvedená výše.

Rodné číslo nebo datum narození pojištěnce může být na doklad o úhradě doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu.

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Nepřehlédněte!

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat program Bonus Plus. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2023.

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod. "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít vzor Plná moc.

Plnou moc odevzdá zplnomocněná osoba zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 200 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat program Bonus Plus.

Upozornění

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek bere na vědomí, že příspěvek bude čerpat pro svou vlastní potřebu.

Příspěvek je určen pouze pro konkrétního pojištěnce, není tedy určen pro potřeby někoho jiného. Příspěvek z programu Bonus Plus se tedy nevztahuje ani na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukázky apod.

Aktivity lze čerpat pouze konkrétním pojištěncem, za neprůkazný bude považován doklad vystavený na více pojištěnců najednou.

Akceptovány nejsou:

 • doklady o úhradě na zálohové platby
 • doklady, jejichž součástí je třetí subjekt (Slevomat, úhrada přes zaměstnavatele, apod.)

Příspěvek z programu Bonus Plus nebude poskytnut na aktivity či produkty, které zjevně nenaplňují preventivní povahu.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků programu Bonus Plus v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku programu Bonus Plus v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek. Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, bude upravený program platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku ČPZP, datum podání požadavku do mobilní aplikace nebo do Elektronické přepážky nebo podací razítko pošty.

Nabídka programu Bonus Plus nezakládá automatický nárok na čerpání příspěvku.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.