Kód pojišťovny

Evropská unie

Nejčastější dotazy

Po vstupu ČR do Evropské unie dne 1.5.2004 platí v oblasti zdravotní péče evropská Nařízení, která jsou nadřazena českým zákonům. Jedním ze základních principů evropského práva v této oblasti je princip jednoho pojištění. Znamená to, že by zpravidla v jednom okamžiku neměl nikdo podléhat pojistné povinnosti ve dvou zemích zároveň.

Co změna přináší?

Při přechodném pobytu v zemích EU (např. jako turista) máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k délce pobytu, která jde na účet Vaší české zdravotní pojišťovny, tedy ČPZP. Jelikož se ve většině států za péči připlácí, může být stejně jako po místních pojištěncích, také po českém pojištěnci požadováno zaplacení části účtu v hotovosti. Jedná se např. o platbu za den hospitalizace, za léky apod. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Co musím udělat?

  • Vyzvednout si na kontaktním místě ČPZP příslušný formulář, v případě vydávání Evropského průkazu zdravotního pojištění (průkaz EHIC) vycestujete přímo bez předchozí návštěvy kontaktního místa.
  • Prokázat se příslušným formulářem vydaným ČPZP nebo průkazem EHIC v případě nemoci nebo úrazu u lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení (od 1.7.2004 odpadá povinnost se nejdříve registrovat u místního zahraničního nositele pojištění).
  • Nemá-li pojištěnec u sebe příslušný formulář nebo průkaz EHIC, může být po něm v případě ambulantního ošetření požadována platba v hotovosti, kterou mu bude ČPZP po návratu do ČR refundovat bez platby za spoluúčast.
  • Zvážit sjednání komerčního cestovního připojištění.

Co když zaplatím za ošetření v hotovosti?

Ve většině zemí existuje spoluúčast pojištěnců na úhradě za zdravotní péči. Je potřeba počítat s tím, že vždy při návštěvě lékaře nebo vyzvednutí léků budete platit tuto spoluúčast na místě v hotovosti. Pokud zaplatíte celou péči v hotovosti, uschovejte si veškeré originály účtů, stvrzenek a lékařské zprávy a po návratu do ČR požádejte svou zdravotní pojišťovnu, tedy ČPZP, o refundaci vynaložených finančních prostředků, které budou kráceny o případnou spoluúčast.

V případě, že máte uzavřeno cestovní pojištění, obraťte se s žádostí o refundaci nákladů na příslušnou komerční pojišťovnu. Výhodou je, že komerční pojišťovny proplácejí i případnou spoluúčast. Pokud nemáte komerční pojištění, můžete o refundaci požádat ČPZP prostřednictvím našich poboček případně poštou. O proplacení nákladů můžete požádat dle českých tarifů, což znamená, že revizní lékař ČPZP vyčíslí poskytnutou zdravotní péči v českých cenách. Důležitou podmínkou je předání originálů všech dokladů o zaplacení včetně lékařské zprávy, aby byl revizní lékař schopen určit, jaká byla poskytnuta zdravotní péče a převést ji na výkony a úhrady v českých cenách. Pokud nebude schopen revizní lékař jednoznačně stanovit rozsah péče, bude žádost proplacena v zahraničních tarifech. Proplacení v zahraničních tarifech znamená odeslání dokladů do země, ve které proběhlo ošetření, kde žádost vyčíslí revizní lékař zahraniční zdravotní pojišťovny dle místních pravidel.

Pokud se klient rozhodne zaslat žádost o refundaci prostřednictvím pošty, ČPZP doporučuje využití formuláře pro žádost o refundaci nákladů za lékařsky nezbytnou péči.

Proč mám zvážit komerční cestovní připojištění?

Zdravotní péče na základě evropských Nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy dosti vysoké spoluúčasti hrazené klientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Naopak tyto oblasti zdravotní péče kryje komerční pojištění léčebných výloh. V neposlední řadě systém státního zdravotního pojištění zatím nedisponuje asistenčními službami, které jsou standardní součástí každého dobrého cestovního pojištění stejně jako pojištění zavazadel, odpovědnosti, úrazu a stornopoplatků.

Co je Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění (průkaz EHIC) nahradí u přechodných pobytů papírové formuláře vydávané na kontaktních místech pojišťovny. Všechny zdravotní pojišťovny v ČR se dohodly, že tento průkaz opravňující k čerpání lékařsky nezbytné péče s přihlédnutím k délce pobytu v zemích EU bude zároveň národním průkazem pojištěnců v ČR. Po 1.1.2006 bude muset mít každý pojištěnec při cestě do zemí EU tento plastový průkaz. Do 31.5.2005 platí tzv. přechodné období, kdy se mohou vydávat jak papírové formuláře tak plastové průkazy. ČPZP začala vydávat průkaz svým klientům od 23.8.2004. Průkaz EHIC bude vydáván všem novým pojištěncům ČPZP a těm, kteří si o něj zažádají.

Co když začnu pracovat v zemi EU?

Při práci v zahraničí se stává český občan pojištěncem zahraniční zdravotní pojišťovny, u které se registroval. Tímto mu odpadá povinnost platit pojistné do českého zdravotního systému (toto neplatí, pokud je OSVČ nebo je dále zaměstnán i v ČR). V zemi pojištění a v zemi bydliště, tj. ČR, má nárok na plnou péči na účet zahraniční pojišťovny. Při ukončení zaměstnání v zahraničí se pak vrací do systému českého pojištění. Stejný postup bude platit i pro jeho nezaopatřené rodinné příslušníky.

Postup:

  • Vyzvednout si na kontaktním místě cizí pojišťovny dva originály formuláře E 106.
  • Dostavit se s formuláři na kontaktní místo ČPZP a sdělit případné nezaopatřené rodinné příslušníky, nutno doložit příbuzenský vztah – oddací list, rodný list.
  • Vrátit průkazy pojištěnců ČPZP; obdržíte Potvrzení o registraci, které Vás a Vaše případné nezaopatřené rodinné příslušníky opravňuje čerpat plnou péči na území ČR – stali jste se pojištěnci cizí pojišťovny (pokud manžel/ka v ČR splňuje podmínky zaopatřenosti, zůstává v systému českého zdravotního systému i s případnými nezaopatřenými dětmi).
  • Hlásit ukončení zaměstnaneckého poměru v zemi EU; hlásit změny nezaopatřenosti u rodinných příslušníků.

Kde najdu bližší informace?

Potřebné informace naleznou pojištěnci na internetových stránkách Kanceláře ZP (www.kancelarzp.cz). Na kontaktních místech ČPZP jsou připraveny další informační materiály ve formě brožurek a letáků.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.