Kód pojišťovny

Autismus

Ilustrační obrázek

Autismus patří mezi jednu z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu, která zasahuje do celé osobnosti dítěte, a to po celý jeho život. V případě autismu hovoříme o syndromu, který je diagnostikován v souvislosti celého komplexu v projevech chování jedince. Často se jedná o výrazné komunikační potíže, potíže v sociální oblasti a tento syndrom je doprovázen specifickými vzorci chování. Dítě s poruchou autistického spektra nerozumí tomu, co vidí, co slyší a prožívá.

Jaké jsou příznaky autismu?

Mezi nejtypičtější příznaky autismu patří:

 •          nereagování na své jméno
 •          nereagování na zadané pokyny
 •          nekomunikace v oblasti potřeb (dítě vodí rodiče za ruku)
 •          narušení schopnosti komunikace (dítě nemluví nebo mluvilo, ale přestalo)
 •          dítě nemává na rozloučenou
 •          nesměje se v situacích, kdy je to zcela přirozené
 •          nezájem o ostatní děti (dítě si často hraje samo)
 •          hyperaktivita, negativismus, ignorace ostatních lidí
 •          časté záchvaty vzteku pramenící z nepochopení situace
 •          skládání předmětů do řady
 •          sklon k rutinnímu sledu činností
 •          zvláštní pohyby (kývání horními končetinami, točení kolem své osy, chůze po špičkách)

Typy poruch autistického spektra

Poruchy autistického spektra se dělí na:

 •          dětský autismus (vysokofunkční, středněfunkční a nízkofunkční) – typickým společným znakem jsou poruchy v oblastní komunikace (verbální i neverbální), narušení schopnosti představivosti, stereotypní chování a zájmy
 •          Atypický autismus – jedná se o poruchu, která nesplňuje znaky dětského autismu. Zpravidla se objevuje až po dosažení třetího roku života nebo nejsou naplněny všechna diagnostická kritéria
 •          Aspergrův syndrom – u těchto jedinců se neprojevují tak výrazně sociální abnormality jako u autismu. Intelekt bývá normální nebo nadprůměrný. Typické je pečlivé až detailní vyjadřování, sociální naivita, často bývají vyhrazené konkrétní zájmy.
 •          Dezintegrační porucha – jedná se o poruchu, při které se dítě do dvou let vyvíjí zcela normálně a poté dochází z neznámých příčin ke ztrátě nabytých schopností. Odborníci uvádějí nástup poruchy mezi druhým až sedmým rokem věku dítěte, ale nejčastěji je to mezi třetím a čtvrtým rokem.
 •          Rettův syndrom – tento syndrom se vyskytuje pouze u děvčat a jedná se o neurologické poškození, které je velmi vážné. Dítě se vyvíjí normálně do šestého až osmnáctého měsíce a poté dochází k vývojové stagnaci. Mezi typické příznaky patří ztráta funkčních pohybů ruky.
 •          Autistické rysy  - ve velké části případů dochází k celkovému prolínání různých projevů, a proto odborníci hovoří o spektru příznaků

Problémy s jídlem

Mezi další typický znak autismu patří vybíravost v jídle. Dítě buď preferuje pouze určitá jídla a pití nebo jí porce určité velikosti, popř. má omezený jídelníček. Problémy s jídlem způsobují rodičům velké starosti. Odmítání jídla vyvolává v matkách často pocit bezradnosti a velkého zklamání. Tyto problémy často velice narůstají do velkých frustrací, kdy dítě není schopno se najíst mimo domov, jednak kvůli prosazování své vůle a také z důvodu omezených chutí. Odborníci doporučují podávat jídlo pravidelně ve stejnou dobu, aby bylo součástí domácího rituálu. Dítě by mělo stolovat, když sní pouze nepatrné množství pokrmu. Pravidelný stravovací režim také sníží počet případných svačinek, protože dítě ví, kdy může čekat další jídlo.

Perfekcionismus

Děti s aspergrovým syndromem mohu mít někdy vůči sobě nerealistické očekávání, popř. nároky i na ostatní, což zpravidla vede k tomu, že se neumí vyrovnat s vlastními chybami a vzteká se při prohře. Dále se odmítá zapojit do činnosti, kde si není jisté a má obavy z nečekaných situací. Dítě se sklony k perfekcionismu prochází životními situacemi velmi obtížně. Někdy se zdá, že dítě s aspergrovým syndromem pohybuje ve dvou extrémech – mezi naprostou apatií a perfekcionismem.

Rigidita a smyslové problémy

Jedinci s aspergrovým syndromem si často vytvoří k určitým aspektům života nepružný postoj. Rigidita je kořenem mnoha typických projevů, a proto v takovém případě dítě nemá rádo změny, je příliš dogmatické a pedantské. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že dítě potřebuje radu a pomoc také v dospělém životě a musí nabýt pocit, že život je předvídatelný. Dítě s aspergrovým syndromem bývá citlivé vůči smyslovým podnětům, jako je zvuk nebo dotek. Pro dítě je těžké tolerovat např. určité zvuky, davy, některé oblečení, což vede ke zvýšení hladiny úzkosti a zhoršení chování.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.