Kód pojišťovny

Systém integrované péče pro praktické lékaře - SIP

Informujeme lékaře zapojené v projektu SIP, že projekt SIP k 31.12.2023 skončil a bude nahrazen novým projektem ČPZP PRO. Všichni lékaři zapojení v projektu SIP budou automaticky zařazeni do nového projektu ČPZP PRO.

 

Systém integrované péče (dále jen SIP) byl vytvořen a je rozvíjen ve spolupráci ČPZP, Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR), Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) a odborných společností – Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů OSPLD.

Základním stavebním kamenem SIP je poskytování zdravotních služeb pro pacienta ze strany praktického lékaře a koordinace těchto služeb. Zdravotní péče o chronické pacienty přímo v ordinacích praktických lékařů se pozitivně promítá do udržení nebo zlepšení jejich zdravotního stavu a tím i do nákladů na hrazené služby. Právě praktický lékař je garantem kvality služeb jako celku.

Základním posláním ČPZP je ochrana zdraví a zlepšení zdravotního stavu svých pojištěnců. SIP je souborem informačních, metodických, smluvních a lékařských postupů, které mají ve výsledku zlepšit kvalitu zdravotní péče o pacienta a zefektivnit vynakládání finančních prostředků v systému zdravotního pojištění. V SIP zajišťuje praktický lékař nad svou registrovanou klientelou dispenzarizaci pacientů s rizikem vzniku chronických onemocnění, případně s již prokázaným chronickým onemocněním ve vlastní ordinaci, sleduje a eliminuje nežádoucí lékové interakce z důvodu zajištění bezpečí pacienta.

Systém integrované péče představuje inovativní odpověď na jednu z klíčových otázek zdravotnictví: jak zajistit optimální péči o stále rostoucí počet pacientů s chronickými onemocněními. SIP sleduje nejnovější trendy v diagnostice a léčbě, realizované jak lékaři primární péče, tak specialisty v různých oborech medicíny. Chronická onemocnění vyžadují podstatně vyšší stupeň optimální spolupráce mezi poskytovateli zdravotní péče (PZS), než je tomu u akutních zákroků. Bez plynulé návaznosti péče mezi vzájemně komunikujícími a spolupracujícími lékaři, bez definování klíčové role praktického lékaře není možné dosáhnout dobrých klinických výsledků.

K tomu, aby mohl praktický lékař efektivně uvést do souladu zdravotní péči poskytovanou nejen jeho vlastní ordinací, ale čerpanou pacienty také u jiných poskytovatelů zdravotní služby, musí mít k dispozici informace o "pohybu" svých pacientů v rámci zdravotního systému. K tomuto účelu zřídila ČPZP na svém portále pro lékaře speciální online aplikaci pro SIP, kde má lékař primární péče potřebné informace dostupné. Tyto informace napomáhají lékaři ke sledování pohybu pacienta systémem, finančních nákladů za poskytovanou péči jeho pacientů a sledování nežádoucích lékových interakcí.

SIP se zaměřuje na tyto oblasti:

  • Zajištění zdravotní péče o klienta s počínajícím či probíhajícím chronickým onemocněním přímo v ordinaci praktického lékaře, edukace klienta potencionálně ohroženého či již nemocného některým z vybraných chronických onemocnění
  • Aktivní péče o bezpečí pacienta – sledování lékových interakcí – u pacientů polymorbidních, či pacientů v péči více odborníků nastávají reálně situace, kdy pacient užívá léčivé přípravy více skupin, případně téže skupiny předepsané různými lékaři. Praktický lékař dostává informace o lékových interakcích/ kontraindikacích u své registrované klientely a s jejich využitím má větší možnost předejít možnému poškození zdraví

Za kvalitní zdravotní péči a aktivní spolupráci v projektu SIP náleží lékaři nad rámec kapitace finanční ohodnocení odstupňované dle plnění daných smluvně podložených kritérií. Kritéria jsou součástí cenového dodatku na příslušný rok.

SIP se neustále rozvíjí a sleduje nejnovější trendy v primární péči. V nejbližší době ČPZP připravuje aktivní zapojení pacientů/pojištěnců do systému. Pacienti by tak ve spolupráci se svým praktickým lékařem lépe zkoordinovali svou zdravotní péči, stabilizovali zdravotní potíže a v důsledku přistoupili i zodpovědněji ke svému zdraví.

Systém integrované péče je otevřen všem praktickým lékařům pro dospělé i lékařům pro děti a dorost v České republice, kteří mají registrováno minimálně 50 pacientů, pojištěnců ČPZP. Požádat o vstup do SIP je možné pouze přes Portál ČPZP, podáním elektronické žádosti o registraci, kdykoliv v průběhu roku.

Po přijetí registračního formuláře je praktický lékař zařazen do interního schvalovacího procesu. O výsledku schvalovacího procesu je praktický lékař informován emailem. Při kladném stanovisku je praktickému lékaři nastaveno oprávnění k provozování a to vždy od 1.1. následujícího roku. Zároveň mu bude zasláno CU s variantou SIP.

Předpokladem úspěšné registrace do SIP je aktivní využívání elektronické přepážky, e-mailové adresy a mobilního telefonu.

Vstup do on-line aplikace SIP

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.