Kód pojišťovny

Vývoj řeči

Ilustrační obrázek

Vývoj budoucí řeči začíná u čerstvě narozeného miminka reflexním křikem, který rodiče nemusí znepokojovat. S postupem času přechází do pobrukování, které je zpočátku nevědomé, ale postupně začíná sloužit k navazování kontaktu s blízkými lidmi. Blízké osoby komunikaci opětují, na dítě mluví, řeč se začíná pozvolna rozvíjet. Zhruba okolo prvního roku dítěte se objeví první slovo, kolem druhého roku již dítě obvykle mluví v jednoduchých větách. Další rozvoj řeči se odvíjí podle toho, zda budeme různými způsoby rozvoj řeči podporovat. V rozšiřování slovní zásoby i ve správné výslovnosti mohou být u dětí velké rozdíly. Jestliže jsou v řeči logopedické nedostatky ještě v pěti letech, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc, pokud tak rodiče neučinili již dříve.

Projevy řečové nezralosti u dětí

Poruchy řeči mohou velmi zásadním způsobem ovlivnit školní úspěšnost dítěte, čtení i psaní. Dále se to týká i jistého znevýhodněného postavení mezi vrstevníky, kteří mu nebudou rozumět. U dětí, které trpí řečovými nedostatky, můžeme velmi často pozorovat také nezralost hrubé i jemné motoriky. Správné řečové vyjadřování je ovlivněno také zrakovým a sluchovým vnímáním. Posouzením a diagnostikou řečí se zabývají foniatři a logopedi.

Receptivní a centrální složka

Receptivní složka (vnímání řeči) a centrální složka (porozumění) řeč nám ukazují na úroveň porozumění a pochopení mluveného projevu. V některých případech se nám může stát, že na dítě mluvíme, avšak ono nás vůbec nevnímá, jindy se nám zdá, že nás dítě slyší, ale nechápe obsah, který mu sdělujeme. Děti trpící dysfázií mají problém pochopit význam příkazů a slovních pokynů. Zhoršená bývá také akustická paměť. Obtíže s vnímáním a porozuměním řeči bývají v mnohých případech nesprávně hodnoceny jako nepozornost, nezájem a nesoustředění. Dítě vnímá nepřesně pokyny, výklad apod. a v důsledku toho také reaguje nesprávným způsobem.

Exspresivní složka

Dítě v pěti letech umí rozpoznat množné a jednotné číslo, tvoří souřadná i podřadná souvětí a dokáže již mluvit gramaticky správně. Formou hry můžeme rozvíjet slovní zásobu, tvořit hádanky a pochopení významu nových slov.

Opožděný vývoj řeči

Není ojedinělé, když dítě ještě ve třech letech vůbec nemluví, popřípadě mu nikdo nerozumí. Ve většině případů před nástupem do školky (před třetím rokem života) můžeme rozlišit vzhledem k vývoji řeči dvě období. První období je nazýváno jako období fyziologické nemluvnosti a tento jev je zcela přirozený, věkově ohraničený od narození do jednoho roku života. Po prvním roce začíná dítě mluvit, říká jednoduchá slova a tato slova zatím nahrazují celou větu. V případě, že je dítě jinak zdravé, ale popsaný vývoj řeči vázne, opožďuje se, pak hovoříme o prodloužené fyziologické nemluvnosti. Tento jev můžeme ve větší míře pozorovat u chlapců.

Odborná vyšetření

V případě, že dítě ještě ve třetím roce nemluví, měla by být provedena odborná foniatrická, neurologická a logopedická popř. jiná vyšetření. Díky těmto speciálním vyšetřením mohou odborníci vyloučit vadu sluchu, zraku nebo mluvidel nebo poruchy intelektu či CNS. V případě, že jsou tyto vady vyloučeny, hovoříme o prostém opoždění řeči.

Koktavost

Jestliže došlo k postižení plynulosti řeči, hovoříme o koktavosti. Neplynulost řeči se může vyskytnout okolo třetího roku věku dítěte v důsledku prudkého rozvoje myšlení., kdy jakoby myšlenka předběžně řeč a dítě začne zadrhávat. Fyziologická neplynulost řeči vymizí do půl roku.  Jestliže se situace nezlepší, je na místě vyhledat logopeda. Koktavost patří k nejtěžším a nejnápadnějším druhům narušené komunikační schopnosti.  Terapií koktavosti se zabývají kliničtí logopedi a kliničtí psychologové.

Patlavost

Patlavost patří k velmi častým poruchám řeči a může se projevovat mnoha způsoby. Korekce patlavosti je velice náročná a je bezpodmínečně nutná každodenní práce a trénink pod odbornou instruktáží odborníka. Dítě by si mělo osvojit správný řečový návyk před nástupem školní docházky, protože jinak dojde k zafixování chyb a ty se velice špatně odnaučují. Cvičení by měla trvat kratší dobu, ale doporučuje se provádět je i několikrát denně.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.