Kód pojišťovny

Psychoterapie

Ilustrační obrázek

Psychoterapie představuje terapeutické působení na nemoc, poruchu nebo odchylku pomocí psychologických prostředků. Jedná se o záměrné a cílené sladění narušené harmonie organismu v oblasti tělesné, duševní nebo sociální. Jednotlivé složky osobnosti jsou vzájemně úzce velice propojeny a porušení jednotlivých složek ve svém důsledku znamená nerovnováhu.

Psychologické prostředky

Pod pojmem terapie si řada lidí představuje zejména medikamentózní léčbu. Mnohdy se jedná o prostředky na první pohled zanedbatelné nebo někdo si snad může myslet naprosto banální. Jestliže se však nad tím zamyslíme hlouběji, zjistíme, že přítomnost blízkého člověka, slova povzbuzení a podpory, dotek, pohlazení možnost vypovídat se jsou prostředky pomoci, které se nedají žádným lékem nahradit.

Péče o nemocného člověka

Nemocný člověk je velice citlivý a ž přecitlivělý a velmi senzitivně vnímá, jak s ním lidé jednají. Je potřeba mít tuto skutečnost na paměti a musíme velmi uvážlivě kontrolovat své jednání a reakce. Vnitřní tíseň, neklid a úzkost se samozřejmě může odrazit v negativních reakcích. Od zdravotnického personálu se očekává profesionální chování zvládání odborných ošetřovacích úkonů a k tomu také lidské a empatické chování.

Prostředí

Psychoterapie představuje v širokém pojetí léčbu celým prostředím. Na člověka působí jednak chování a přítomnost ošetřujícího personálu, ale také i atmosféra místnosti, čistota, popř., výzdoba atd. Veškeré tyto vlivy pacient vnímá a může to mít vliv na pozitivní náladu nemocného. Vhodný režim, klid, podání potřebných informací a šetrný výkon terapeutických procedur přispívají k léčení nemocného. Do psychoterapie bývají zahrnuty zejména u dlouhodobě hospitalizovaných také různé druhy terapií. Využívá se terapeutický rozhovor, ergoterapie, muzikoterapie apod.

Cíl psychoterapie

Cílem psychoterapie je dosažení změny pacientova myšlení a chování a přeladění negativních myšlenek na ty pozitivnější. Je potřeba hledat a nalézt správnou formu motivace vedoucí k účasti na uzdravení nemocného. Nemoc sama o sobě představuje velkou výzvu ke změně myšlení a životního stylu. Jestliže došlo k narušení rovnováhy organismu, je nezbytné hledat duševní příčiny onemocnění a pomoct k jejich odstranění. Pomoci nemoci řada teprve dochází k poznání, že se také musí začít starat sama o sebe a nejen o ostatní.

Jaké metody psychoterapie využívá?

Racionální – zabývá se výkladem příčin a podstatou onemocnění a zásadami duševní hygieny

Sugestivní – ke svému léčení využívá metod hypnózy, autogenního tréninku apod.

Abreaktivní – napomáhá znovuprožití zablokovaných prožitků, které směřují k odreagování od negativních emocí

Tréninkové – vede k nácviku různých relaxačních technik, učí meditaci a vede k pozitivnímu a duševnímu přístupu

Psychoanalytické – učí k hlubší analýze duševních stavů, snů apod.

Inetrpersonálně korektivní – vede k trénování zpětné vazby chování, využívá skupinových cvičení

Transpersonální – pracuje s podvědomými složkami osobnosti, využívá holotropního dýchání, regresivní relaxace, hypnózy

Využívání psychoterapeutické pomoci

Psychoterapeutická pomoc je využívána zejména v klinické praxi na nejrůznějších odděleních (protialkoholních, protidrogové, neurologické, onkologické, apod.). Touto službou se zabývají také manželské, předmanželské, pedagogicko – psychologické poradny, krizová centra. 

Když se jedinec octne v kritických situacích a má pocit, že nenachází žádné řešení, může jít dokonce i o život. Tyto akutní případy řeší centra krizové pomoci, která jsou zřízena ve všech větších městech celé naší republiky.

První terapeutický rozhovor by měl navodit uklidnění klienta a měl vyzískat pocit, že nic není ztraceno a není na všechno sám. Současně má odejít s informacemi o návaznou péči a v případě potřeby má vědět na koho se může obrátit. Ne nadarmo se říká, že „slovo léčí“.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.