Kód pojišťovny

Neurózy

Ilustrační obrázek

Neurózy patří mezi velice rozšířené poruchy osobnosti a odborníci uvádějí, že v lehčí nebo těžší formě jimi trpí až 10% populace.

Jedná se o poruchu vyšší nervové činnosti, které se projevují potížemi různého tělesného a duševního rázu.  Jedinec je pociťuje subjektivně a nevyplývají z poškozeného orgánu, což však nic nemění na faktu, že v dlouhodobém důsledku jsou velice nepříjemně a bolestivě prožívány a mohou také vést k různým funkčním poruchám.

Jaké jsou příčiny?

Neurózy mohou vzniknout v důsledku velmi silných otřesů (smrt blízké osoby, ztráta zaměstnání apod.) nebo vlivem déletrvajícího působení traumatických vlivů (např. opakované konflikty, disharmonické soužití). Neurotičtí lidé si v mnohých ohledech berou na svá bedra více odpovědnosti než je ve skutečnosti reálné. Velmi často při svém chování myslí na ostatní, avšak zapomínají na sebe. Již v dětství mohou vzniknout důvody ke vzniku neurózy, která může být vyvolána příliš necitlivou a rozporuplnou výchovou. Na dítě bývá často kladeno velké množství úkolů a požadavků a jsou tlačeny k vynikajícím výkonům. Některé příznaky neurotických reakcí zcela připomínají zlozvyky. Řadíme zde např. okusování nehtů, tiky, různé grimasy, nechutenství, záchvaty strachu, koktavost apod. Mezi neurózy patří : neurastenie, psychastenie, fóbie a hysterie.

Neurastenie

Pro neurastenie je typická velká přecitlivělost, časté bolesti hlavy, emoční labilita, nízká energie, spánková disharmonie, porucha sexuality. V rámci léčby je nutno zaujmout komplexní přístup a upravit podmínky, ve kterých osoba žije.

Psychastenie

Jedná se o zvýšenou citovou zranitelnost, která vede k dlouhodobému přetrvávání citového napětí. Postihuje zejména jedince s oslabenou nervovou soustavou, kteří jsou příliš soustředěni na vlastní citový život a tělesné procesy. Tito lidé bývají také nazýváni „hypochondry“.

Fóbie

Fóbie jsou častými poruchami osobnosti. Jedná se o zcela nekonkrétní, racionálně nezdůvodnitelné strachy a úzkosti. Jsou velice intenzivní a svého nositele velmi omezují a trápí. Strach se může týkat zcela naprosto neškodných věcí nebo předmětů a situací, které jsou potencionálně nebezpečné za určitých podmínek.

Jaké jsou příznaky fóbií?

Jedinci, kteří fóbiemi netrpí, mohou jen obtížně pochopit, jak intenzivní úzkost postižený prožívá, a vcítit se do jeho postavení. V přítomnosti objektu nebo za situace, která f´bii vyvolá, se nejedná pouze o samotné znechucení, ale může nastat i nepředstavitelná trýzeň. Může dojít ke zvýšení srdečního tepu, bledosti, pocení, zvýšení svalového napětí nebo ke mdlobám.

Hysterie

Jedná se o poruchu osobnosti, která se projevuje velkou citovou labilitou. Charakterizuje ji velké střídání nálad, sklon k emočním výbuchům a nápadná soustředěnost o vlastní osobu. K těmto lidem je nutné se chovat klidně, aby nedošlo ke zbytečnému vyprovokování a jejich nepřiměřenému chování. Tito lidé nedokážou spolupracovat v týmu a často neznají kompromisy.

Psychózy

Psychózy patří k závažným poruchám osobnosti a jsou charakteristické halucinacemi, bludy a zkresleným sebehodnocením. Chování jedinců je velice nepřiměřené a nápadně se odlišuje od projevů ostatních lidí. Tyto poruchy napadají do psychiatrické péče a často vyžadují medikaci.

Schizofrenie

Jedná se o poruchu, která se projevuje iracionálním chováním a myšlením, ale mnohdy se tento typ chování střídá s naprosto přirozenými projevy. Příznaky a projevy této nemoci jsou velice různorodé a mezi laiky je nemoc označována jako „rozpolcení osobnosti“. Toto onemocnění začíná náhle nebo pozvolna a postupně vede ke ztrátě kontaktu s lidmi. Vnitřní svět nemocného je rozmanitý a ve většině případů má nemocný halucinace. Nemocný člověk sám nedokáže odlišit reálný svět od halucijních představ.

Rizikové skupiny

Schizofrenií může onemocnět kdokoliv bez rozdílu věku a pohlaví. Uvádějí se vlivy dědičnosti, výchovy, deficity látek, spoušťové rizikové situace. Zřejmě nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje vývoj nemoci je dědičnost. Rodinný výskyt schizofrenie prokázaly mnohé odborné studie. Pro schizofrenii mají také vliv chemické pochody v organismu.  Výzkumy s určitými látkami, které uměle vyvolávají příznaky schizofrenie, vedou k závěru, že některé sloučeniny v lidském těle normálně přítomné mohou u náchylných lidí schizofrenii vyvolat. Bohužel se ještě neidentifikovaly bližší a konkrétnější údaje.

Paranoia

Jedná se o chorobnou vztahovačnost, která je spojena s trvalým pocitem pronásledování a ohrožení. Postižený trpí stálou úzkostí, často jsou také přítomny nevyvratitelné vnitřní hlasy a bludy, podle nichž postižený skutečně jedná.

Autismus

Jedná se o složitou duševní poruchu, která pochází z řeckého slova „autos“ (samotný) a znamená, že postižený je obrácen jakoby sám do sebe. Většina rodičů zaznamenává u svého autistického dítěte jako první příznak neschopnost pohlédnout druhému do očí. Autistické dítě má tendenci dívat se komukoliv, kdo s ním hovoří přes rameno. To může být pokládáno, zejména jestli je dítě starší za projev nezdvořilosti. Autistické děti svou délkou a hlasitostí svých vzteklých výbuchů daleko překonává většinu velmi vzteklých normálních dětí.

Maniodepresivní psychóza

Jedná se o onemocnění, pro které je typické střídání nálad bez vnější příčiny. Tyto patologické nálady jsou nepřiměřeně dlouhodobé, nedají se ovlivnit svou vůlí. V různě dlouhých časových úsecích dochází ke střídání nálad bez vnější příčiny. Tyto patologické projevy nálad bývají nepřiměřeně dlouhé a nedají se ovlivnit vlastní vůlí.  V manické fázi bývá člověk neúměrně veselý, je na něm patrná nevídaná energie a činorodost. Tato nálada je však bez vnějšího zásahu vystřídána fází deprese, kdy je člověk skleslý a smutný a v mnohých případech není schopen ani základních činností a postarat se o sebe. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.