Kód pojišťovny

Bolesti zad

Ilustrační obrázek

Bolesti zad patří mezi nejčastější zdravotní potíže, které trápí současnou populaci. Bývají považovány za jednou z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře, pracovní neschopnosti a také jsou příčinou hospitalizace. Bolesti zad mají celou řadu příčin a mezi nejčastější příčiny počítáme vadné držení těla, které je spojeno s přítomností svalových dysbalancí. Mezi další příčinu patří psychický stres, protože jeho následky si právě odnáší pohybový systém. Vyšší hladina stresu ovlivňuje vnímání bolesti, která způsobuje další stres, a tak vzniká „začarovaný kruh“ neustále se zvyšujících potíží.

Co víme o anatomii

Páteř je kostěnou osou trupu a nasedá na ni lebka a končetiny jsou k páteři připojeny prostřednictvím takzvaných pletenců – pletence horní a dolní končetiny. Páteř má také ochrannou funkci, protože chrání míchu, která je uložena v páteřním kanále a kořeny míšních nervů, které vystupují v meziobratlových otvorech. Páteř je tvořena obratli, které jsou spojeny za pomocí vazů a meziobratlových plotének umožňujících pohyblivost páteře a s ní související pružnost páteře.

Zádové svaly

Zádové svaly jsou tvořeny skupinou paravertebrálních svalů, což jsou svaly, které se nacházejí v bezprostředním okolí páteře a svaly spinohumerálními, tedy svalstvem, které jde od páteře směrem na kost pažní nebo lopatku. Mezi spinohuemrální svaly patří sval trapézový, široký sval zádový, zdvihač lopatky a rombické svaly. Paravertebrální svaly tvoří rozsáhlý komplex svalů různých délek i směru a jsou uspořádány v několik vrstvách. Kromě zádových svalů jsou také důležité svaly skapulohumerální, které jdou z lopatky na kost pažní. Tyto svaly pomáhají při upažení v ramenním kloubu (sval nehřebenový), připažení v ramenním kloubu (velký sval oblý).

Jaké jsou příčiny bolestí zad?

Bolest zad může být způsobena celou řadou faktorů, a proto je důležitá důkladná anamnéza postiženého. Bez důkladné anamnézy není možné určit vhodnou léčbu a doporučit systém adekvátní léčebné rehabilitace a cvičení. Velmi mylná je představa „hlavně se hýbat“ a je jedno jak. Velké množství bolesti zad vzniká z tzv. funkčních poruch, což jsou poruchy bez změny anatomických struktur. Bolesti zad se nejčastěji vyskytují v oblasti krční a bederní páteře. Je to proto, že tyto oblasti patří k nejvíce namáhaným.

Jiná onemocnění

Mezi další příčiny bolesti zad řadíme degenerativní změny páteře, výhřez meziobratlové ploténky, osteoporózu obratlů, Bechtěrevovu chorobu, zánětlivé onemocnění páteře, vývojové vady, traumata atd. Bolesti zad mohou být také způsobeny i závažnějšími onemocněními jiných orgánových soustav. Může se jednat například o závažná gynekologická onemocnění, neurologická onemocnění, infekční nebo cévní onemocnění. Z těchto důvodů je nutné se podrobit řádnému vyšetření.

Výhřez meziobratlové ploténky

Nejčastěji dochází k výhřezu meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře. Nejčastěji to bývá z důvodu intenzivního jednorázového namáhání páteře, které bývá nejvíce spojeno se zvedáním břemene nebo otáčením trupu. Vlivem nepřiměřené námahy může dojít k prasknutí ploténky a vzniklou trhlinou může dojít k protlačení části vnitřního rosolovitého jádra. Vytlačená rosolovitá hmota může utlačovat nerv v okolí ploténky a je příčinou silné bolesti zad. Při tlaku vyhřezávající ploténky na nervový kořen dochází k intenzivním bolestem zad i inervovaných oblastí. V případě, kdy je výhřez ploténky nekomplikovaný, tak se doporučuje klidový režim a analgetika nebo fyzioterapeutické postupy. V případě závažnějších případů bývá indikován operativní zákrok.

Degenerativní změny páteře

Jedná se o nezvratné změny, ke kterým dochází během našeho života. V rámci změn může dojít k postižení chrupavek (osteoartróza) a meziobratlových plotének (spondylolýza), což ve svém důsledku ovlivňuje snížení meziobratlového prostoru a poškození kloubních spojení na páteři. Tento stav bývá doprovázen tvorbou osteofytů (kloubních výrůstků) na páteři a bývají také nejčastěji příčinou stenózy (zúžení) páteřního kanálu. V důsledku těchto změn dochází ke snížení pohyblivosti páteře.

Osteoartróza

Patří k nejběžnějším degenerativním onemocněním pohybového aparátu. Toto chronické onemocnění je způsobeno v důsledku ztráty chrupavky nebo  její  nedostatečnou obnovou nebo vysycháním. Artróza bývá většinou spojována s procesem stárnutí, ale v úvahu musíme brát také i jiné faktory (nadváhu, nadměrné zatěžování kloubů, dědičné dispozice, hormonální vlivy apod.). Artróza se vyvíjí pomalu a potupně v průběhu několika let. Nejprve dochází ke změně metabolismu chrupavky, což narušuje stavbu a dochází ke ztrátě pevnosti a pružnosti. První problémy se dostaví v okamžiku, kdy chrupavka není schopna plnit svou funkci, a to vyvolává zvýšenou zátěž na okolní tkáně. Na okrajích kosti se tvoří výrůstky, tzv. osteofyty. Ty omezují pohyblivost kloubu a v pozdější fázi mohou kloub deformovat. Kromě páteře postihuje artróza také ostatní klouby (kyčelní, kolenní, ramenní).

Osteoporóza

Je charakteristická úbytkem kostní hmoty a narušením mikroarchitektoniky kostí a v důsledku těchto změn dochází k větší náchylnosti ke zlomeninám. Podle vzniku rozlišujeme primární a sekundární osteoporózu. V rámci prevence i léčby hraje významnou roli pohybová aktivita a strava.

Svalová dysbalance

Jedná se o poruchu svalové souhry mezi svaly, které pracují proti sobě. Svalové dysbalance mají jak krátkodobé, tak i dlouhodobé následky. Mezi nejzávažnější z nich patří například: kloubní nestabilita a vznik kloubních blokád, přetížení úponových šlach a vazů, narušení pohybových stereotypů a celkové zhoršení pohybové koordinace, vadné držení těla, bolesti hybného systému, rychlejší rozvoj degenerativních kloubních změn v organismu.

Základní opatření

Nejprve protahujeme zkrácené svalstvo a potom začneme s posilováním oslabených svalů. Snahou je změněné svalové poměry „stabilizovat“ v konkrétních pohybech neboli pohybových stereotypech. Je nutné se věnovat cvičením, která jsou zaměřena na koordinaci a rovnováhu. Intenzitu zvyšujeme postupně tak, aby správný pohybový stereotyp byl zafixován také při intenzivnější zátěži.

Skoliotické držení těla

Velmi často dochází vlivem jednostranného zatěžování pohybového systému ke skoliotickému držení páteře. Typické je to pro některé sporty, jakými jsou například: volejbal, tenis, hod oštěpem, baseball, golf apod.). Stranová asymetrie pokud není dostatečně kompenzována cvičením nebo jinými aktivitami, může také vést k intenzivním bolestem zad a hraje velkou roli při vzniku svalových dysbalancí.

Skolióza

Je nadměrné vychýlení páteře v čelní a také příčné rovině. Dochází k rotaci a torzi obratlů a rovněž k asymetrii hrudníku a žeber. U skoliózy se nejedná pouze o kosmetickou vadu, ale může dojít k utlačení orgánů (srdce, plic). Rozeznáváme několik typů skolióz. Idiopatickou (vzniká od narození do tří let věku), neuromuskulární (vada neuromuskulárního systému), kongenitální (vrozená deformace obratlů).

Jak poznáme skoliózu

Při léčbě skoliózy je důležité zahájit léčbu a korekci včas. Při diagnostice skoliózy si ve stoji všímáme: výšky ramen, výšky lopatek, postavení pánve. Při předklonu pak sledujeme, zda je páteř rovná, jsou li přítomny asymetrie trupu nebo zda je pravá strana hrudníku nebo oblasti bederní páteře výše, či níže než levá, popřípadě, zda jsou viditelné jiné deformace.

Syndrom hypermobility

Hypermobilita se projevuje především jako zvýšení kloubního rozsahu nad fyziologickou mez. Má větší patologický význam než omezení kloubní pohyblivosti a můžeme ji jen stěží ovlivnit, protože zpevnit hypermobilní oblast je mnohem složitější než protáhnout zkrácené svaly. Není možné zlepšit kvalitu vazivové tkáně. Hypermobilita není bohužel přechodný stav, a proto se na něm musí dlouhodobě pracovat. Tímto problémem je postižena poměrně značná část populace. Hypermobilita trápí především ženy a je výrazná především u mladých dívek. V rámci hypermobility platí důležitá zásada , a to nikdy neprovádět žádná cvičení, protahovací ani posilovací, při kterých by docházelo ke krajním polohám v kloubu.

Hluboký stabilizační systém

V rámci léčby bolesti zad se v poslední době věnuje velká pozornost hlubokému stabilizačnímu systému páteře, což se také odráží i v různých systémech cvičení a posilování. Aby se mohla páteř správně rozvíjet, je nutné, aby byla vhodně zatěžována přední i zadní svalovou skupinou. V oblasti krční a hrudní páteře se jedná o krátké vzpřimovače šíje ve spolupráci s hlubokými ohybači krku. V oblasti bederní páteře jsou ve vzájemné spolupráci vzpřimovače beder a dolní hrudní páteře a ohybače tvořené funkční souhrou bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna. Vzájemná souhra a spolupráce těchto svalů a nitrobřišního tlaku stabilizuje páteř a je aktivována při jakémkoli zatížení.

Léčba bolesti zad

Bohužel jednotný „recept“ na léčbu bolesti zad neexistuje. V rámci volby správné terapie je podstatné rozpoznání hlavních příčin vzniku bolestí zad u každého jednotlivce. Mezi nejčastější způsoby léčby patří medikamentózní léčba, pohybová terapie a fyzioterapeutické metody. Nejdůležitější úlohu v rámci prevence bolesti zad hraje adekvátní pohybová aktivita. Spolu s ní je vhodné pracovat na udržení optimální tělesné hmotnosti.

Vhodná doporučení

Mezi další vhodná doporučení léčby bolesti zad nebo zmírnění potíží patří:

 • vytvoření správných pohybových stereotypů (chůze, sed, stoj, zvedání břemen),
 • vyvarovat se dlouhého setrvávání v nehybných polohách (dlouhé sezení, stání),
 • používat opory trupu v sedu a dbát na vhodně tvarovanou sedací plochu,
 • aplikovat vhodné relaxační techniky pro lepší zvládání nadměrných stresových situací,
 • věnovat se nácviku správného dýchání,
 • provádět cvičení, která ovlivňují naši koncentraci a sebeuvědomění,
 • pravidelně provádět protahovací a posilující cvičení,
 • ovlivňovat správným způsobem důležité oblasti pohybového aparátu (chodidla, pánev, krční páteř oblast ramen a hrudníku).

Pilatesova metoda

Tento systém cvičení patří mezi pohybové aktivity, které nazýváme „Body and Mind“, jejichž hlavním cílem je dosažení harmonie ducha těla. Základem tohoto cvičení je cvičení na podložkách. Mezi hlavní princip metody patří náležitá koncentrace a soustředění na pohyby, které provádíme. Je důležité se soustředit jak na cvičení, které provádíme, tak na dýchání, které je u cvičení nesmírně důležité. Mezi další důležitý princip metody patří kontrola. Při cvičení musíme vnímat, jak se určitý segment pohybuje a mít ho pod kontrolou. Plynulost pohybu patří mezi další důležitý princip, protože každý cvik by měl být prováděn plynule a bez odpočinku. Pohyb by neměl být zrychlován ani zpomalován. Nepřípustné jsou kmity, švihy, protože mohou způsobit různá zranění a následné potíže. Posledním nezbytným principem je přesnost, protože každá fáze pohybu má svůj smysl.

Jádro těla

Podle Pilata je střed těla neboli jádro těla nazýván Power House a vchází odtud veškerá síla a pohyb , který je centrem energie a také místem rovnováhy. Power House se nachází uprostřed těla (asi 5 cm pod pupkem), kde se setkává velké množství různých svalů – břišní, bederní, hýžďové a některé další svaly v oblasti pánve. Tyto svaly mají řadu různých funkcí, mezi které patří také opora a ochrana břišních svalů a kvalita jejich vzájemné souhry a funkce. Každý cvik začíná v metodě Pilates vtažením Power House k páteři.

Cvičení proti bolestem zad

Mezi hlavní zásady správného cvičení při bolestech zad patří:

 • kvalita a přesnost cvičených cviků,
 • postupovat od nejjednodušších cviků ke složitějším,
 • vyvarovat se bolesti a přemáhání- cvičíme do pocitu tahu,
 • necvičíme hladoví ani bezprostředně po jídle,
 • necvičíme v případě akutních bolestí,
 • cvičení zahajujeme a končíme krátkou relaxací,
 • naučíme se bezpečnou a správnou techniku cvičebních sestav.

Uvolnění svalstva v bederní oblasti

Svalstvo v bederní oblasti patří k nejvíce zkráceným svalům. Jedná se především o vzpřimovače bederní páteře a čtyřhranný sval bederní. Bez protažení a uvolnění bederních svalů nelze správně posilovat břišní svalstvo. Při protahování bederních svalů volíme cviky nejprve vleže na zádech, postupně přidáváme sed a klek na čtyřech.

Uvolnění šíjových svalů

Šíjové svalstvo patří k těm svalům, které jsou velmi citlivé na zatížení a mají velkou tendenci se zkracovat. Jejich napětí je také velice ovlivněn psychickým stavem, protože při stresu se mění dýchání a svalstvo „tuhne“. Napětí v této oblasti můžeme snižovat pomocí vědomé koncentrace a snahy o uvolnění svalů. Dále se doporučuje provádět uvolňovací a protahovací cviky, dechová cvičení a masáže. V některých případech se stává, že i přes pravidelné cvičení nedochází ke snížení napětí šíjových svalů. V takových případech je potřeba hledat souvislost také s jinými oblastmi pohybového systému.

Posilování břišních svalů

Posilování břišních svalů je pro stav naší páteře zásadní. Základním cvikem je podsazování a zvedání pánve v lehu na zádech s opřenými ohnutými končetinami. Tento cvik byl také s úspěchem používán i v rámci terapie ženské neplodnosti. Mezi břišní svaly patří přímý břišní sval, šikmé břišní svaly a příčný břišní sval. Tyto svaly pracují jako jeden celek, liší se pouze v míře jejich aktivity. Abychom mohli břišní svaly správně posilovat, musíme procvičovat sval v maximálně možném rozsahu pohybu a dodržovat správné dýchání v průběhu pohybu. Vhodné je také zařadit kombinaci izometrických cvičení.

Posílení hýžďových svalů

Hýžďové svaly spolu s břišními se velmi významně podílejí na postavení pánve a bederní oblasti páteře. Hýžďové svaly jsou také důležité pro správný stereotyp chůze. Jestliže je tato skupina svalů oslabená dochází k přetěžování bederní páteře. Zpočátku je vhodné začít s takovými cviky, ve kterých je fixována pánev a nebudou se zapojovat jiné skupiny svalů. Postupně můžeme zařazovat daleko složitější a intenzivnější cviky.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.