Kód pojišťovny

Řeč

Ilustrační obrázek

Řeč je dovednost, která je dána pouze nám lidem. Jedná se o složitý proces, který je citlivý jak na vnitřní, tak na vnější vlivy. Řeč nám pomáhá rozvinout myšlení a paměť a čím dříve se ji naučíme, tím lépe a rychleji se začleníme do společnosti. Zda se naše řeč rozvine včas a na jaké úrovni o tom do jisté míry rozhoduje prostředí ve kterém se jedinec nachází. V rozvoji lidské řeči hraje důležitou roli broukání. Jestliže dítě neslyší, řeč se rozvíjí opožděně a daleko pomaleji. Velkou roli hraje také laskavé a harmonické rodinné zázemí.

Mluvte klidně a pomalu

Aby se řečové dovednosti rozvíjely, musí se s dětmi hlavně mluvit. S dítětem bychom měli hovořit klidně a laskavě a také je vhodné řeč stimulovat zpíváním, veršovánky, popěvky a říkanky. Dítě se učí mluvit pomocí odezírání a odposlouchávání. Pro rozvoj lidské řeči je důležitý citový vztah a kladná odezva na zvukové projevy, harmonický tělesný rozvoj, dostatečné množství příležitostí slyšet lidský hlas a ne pouze televizi jako zvukovou kulisu.

Naslouchání

Dítě nejprve rozumí tomu, co se povídá, a ukládá si to do své paměti. Ještě pak nějakou dobu trvá než se naučí si vědomě používat správně artikulovanou řeč. V roce a půl věku dítěte hlasové ústrojí sestupuje a vytváří se nad ním dutina a otevírá se tak cesta k artikulovanému mluvení.

Myslete na zábavu

Mějte na paměti, že dítě se učí zábavnou formou a pokud si s námi má hrát, musí být spokojené. Při známkách únavy a nechuti raději ihned přestaňte, protože jakmile dítě ucítí nátlak, stáhne se zpět. Dítě nedělá chyby záměrně, ale potřebuje praxi, čas a prostor pro mluvení. Rodiče musí být trpěliví a dělat dětem rádce.

Vývoj řeči

Vývoj řeči probíhá značně nerovnoměrně. Některé děti již kolem tří let mluví velice pěkně a jiné mají velké potíže s výslovností některých hlásek ještě v pátém nebo dokonce šestém roce. V dnešní době má mnoho prvňáčků bohužel problémy s vadnou výslovností.

Nepřesná výslovnost

Nepřesná a nesprávná výslovnost ve vývoji lidské řeči je zcela obvyklý jev. Nejsnadněji se dětem vyslovují samohlásky. Ze souhlásek jsou nejjednodušší P, B, M, protože jsou jednoduché a jdou lehce odezírat. Také hlásky T, D, N nepatří k obtížným. Souhlásky F, V umí také hezky vyslovovat většina dětí. Daleko hůře se vyslovují souhlásky K a G, které bývají často nahrazovány souhláskami T a D, které jsou snazší. Nejdéle trvá vývoj  sykavek, hlásek C, Č hláska Ř bývá většinou poslední. To, že dítě zvládne určitou hlásku, ještě neznamená, že ji bude spontánně používat. Dítě potřebuje určitý čas, aby ji začalo používat při běžné mluvě.

Slovní zásoba

Děti se v současné době velice málo věnují četbě. Je však důležité, abychom od útlého dětství rozvíjeli slovní zásobu dítěte. Můžeme k tomu využít nesčetné množství her, říkánek a hádanek. V případě, že dítě ještě okolo pěti let nevyslovuje správně všechny hlásky, je v každém případě nutné svěřit se do rukou odborníků - logopedů.

Příčiny opožděného vývoje řeči

Řeč se může rozvíjet později z těchto důvodů:

 • na vrozeném nebo získaném podkladě došlo ke ztrátě nebo poruše sluchu
 • poškození mluvidel
 • mentální retardace
 • absence vnějších podnětů, nízká kulturní a sociální úroveň
 • lehká mozková dysfunkce
 • dítě není řečově dozrálé

Opožděný vývoj nemá většinou jednu příčinu, ale ve velkém množství případů se  jedná se o kombinované potíže.

Huhňavost

Při huhňavosti se jedná o patologicky změněnou nosní a nosohltanovou rezonanci hlasu a hlásek. Silná nosovost se objevuje zpravidla u nosovek (hlásky M, N, NG). Huhňání je dvojí : s nosovostí sníženou nebo zvýšenou. Příčinou dlouhodobé huhňavosti bývá zbytnělá nosní mandle. Pokud se jedná pouze o krátkodobou huhňavost bývá příčinou rýma, která mění zvuk a barvu hlasu. Děti, které mají zbytnělou nosní mandli špatně vyslovují hlásku M, ta zní jako B, hláska N zní jako D, NG zní Mg. Ostatní hlásky znějí normálně. Zvětšená nosní mandle ztěžuje až znemožňuje nosní dýchání. V některých případech se musí nosní mandle několikrát operativně odstranit, protože dorůstají. Po odebrání nosních mandlí je důležité dítě naučit správnému dýchání nosem. K nácviku využijeme několik nosních her.

Aby se nám správně dýchalo

 • Bublifuk - vyfukujeme bublinky (dítě se několikrát nadechne nosem a vyfukuje bubliny).
 • Čicháme ke kytičce - dítě nosem přivoní ke kytičce a pozvolna říká „achchch".

Celkové symptomy

 • U dítěte převažuje dýchání ústy.
 • Děti mají většinou plochý hrudník a deformaci páteře (zvýšenou hrudní kyfózu) a celkově špatné držení těla.
 • Opakované záněty středouší a časté rýmy.
 • Nechutenství.
 • Dítě špatně spí a chrápe. Může mít dokonce noční děsy (dítě má pocit, že nestačí s dechem a má nedostatek vzduchu).
 • V důsledku špatného spánku jsou děti podrážděné a nesoustředěné.

Plynulost řeči

Problémy s plynulostí řeči se mohou projevit kolem třetího roku věku, kdy se řeč velice rychle rozvíjí, nebo v období, kdy dojde k větším změnám v zažitých zvyklostech. Nadměrné přetížení nervové soustavy může vyvolat koktavost, která vzniká jako důsledek duševního úrazu, šoku, ale také i radosti, která překročí úměrnou hranici.

Příznaky vývojové koktavosti

 • Nevyrovnané tempo řeči, dítě protahuje první nebo poslední slabiku ve slově.
 • Opakování slabik na začátku nebo konci slova.
 • Dítě se nemůže "nastartovat" a pomáhá si zvýšenou gestikulací.
 • Málo srozumitelná řeč.
 • První slabika je řečena jakoby v křeči.

Citová labilnost

Děti které jsou citlivější, labilnější a zdravotně nějak oslabené, mohou být vývojovou koktavostí postiženy daleko častěji. Pokud dítě ještě nezvládá používat svoji slovní zásobu a mluvní artikulační pohotovost v běžné řeči, může se častěji zadrhnout.

Jak pomoci?

 • Na dítě nekřičíme a nenapomínáme ho slovy: „Nekoktej!"
 • Neupozorňujte na to, že dítěti při mluvení příliš nedaří.
 • Nebuďte příliš negativní a nefixujte v dítěti pocit neúspěchu.
 • Vyhněte se příkazům: „Opakuj to ještě jednou!"
 • Snažte se dítě dostat do pohody a uvolnit ho.

Velkým pomocníkem jsou rytmické říkanky, básničky a písničky. Také je vhodné k říkankám či písničkám připojit i pohybový doprovod tanečky, předvádění, kreslení.

Vyhněte se

 • Netrapte dítě tím, že ho necháte hledat a tápat ve slovech.
 • Pokud se dítě silně zadrhne, raději řeč dítěte přerušte.
 • Pokud dítě šeptá, tak nezadrhává.
 • Dítě by mělo dodržovat pravidelná denní režim, mít dostatečnou výživu a vyvážený pitný režim. Pravidelnost dává dítěti pocit jistoty a bezpečí.
 • Raději své dítě ušetřete emočně náročných situací (strach, napětí, nejistota).

Vadná výslovnost

Pojem šišlání a šlapání si na jazyk zahrnuje několik druhů špatné nebo nesprávné výslovnosti. Za normálních okolností do věku tří let není potřeba dítě nějak extrémně „dřít", aby dobře mluvilo. Vše by mělo být pozvolné  a postupné. Důležitá je celková obratnost mluvidel, přesnost sluchového a zrakového vnímání. Rozvíjí se smysl pro rytmus. Po třetím roce je dítě schopno vyslovovat všechny hlásky skoro přesně, kromě hlásek L, R a Ř. Ty se tvoří až později. Jestliže se během vývoje objeví nesprávná hláska, často postupně mizí. Obratnost mluvidel a přesnost vnímání se totiž zvolna zlepšuje.

Cílená péče

S cílenou odbornou péčí je nutné začít po pátém roce. Dítě je schopno až v tomto věku vědomého nácviku určitých skupin hlásek. V období nástupu do školy nastává výměna mléčných zubů a to už by měla být výslovnost zcela v pořádku, nebo by se na tom mělo alespoň intenzivně pracovat.

Když dítě nesprávně vyslovuje

Dítě nahrazuje ve své mluvě ty hlásky, které doposud neumí vyslovit jinými, ale správně vyslovenými. Jestliže se výslovnost zlepšuje, objeví se další hlásky a řeč dítěte je lépe srozumitelná a není potřeba ji věnovat speciální péči. V případě, že vývoj řeči stagnuje a výslovnost se nelepší v porovnání se stejně starými dětmi, je vhodné kolem roku čtyři a půl zahájit cílenou péči.

Prevence nesprávné výslovnosti

Základem pro předcházení nesprávné výslovnosti je kvalitní mluvní vzor a využití celé řady her, písniček a říkanek, protože ty podporují motivaci k mluvení a rozvíjejí dětskou slovní zásobu. Dobrými pomocníky jsou také rytmus a pohyb.

Jak správně začít?

 • Dítě musí být v pohodě, nevyvíjejte na něj žádný nátlak.
 • Příliš nekritizujte a neshazujte špatné pokusy.
 • Snažte se dítě vhodně motivovat a radujte se z každého malého úspěchu.
 • Nespěchejte a buďte důslední a velmi často se vracejte k tomu, co již dítě umí.
 • Pracujte s takovými obrázky a texty, které jsou vhodné k věku dítěte.

Dechová gymnastika

Dechová cvičení mají své nezastupitelné místo v prevenci nežádoucích jevů, jako je např. arytmie dýchání, mluvení při vdechu atd. Smyslem dechových cvičení je prohloubení dýchání a zvládnutí fyziologicky správného vdechu a výdechu při mluvení. Tato cvičení jsou součástí logopedických sezení po odstranění nosní mandle. Také jsou součástí terapie koktavosti, breptavosti atd.

Kde provádět dechovou gymnastiku?

 • Dechová cvičení je nutné provádět v dobře vyvětrané místnosti a tam, kde se samozřejmě nenachází prach.
 • Je vhodné použít různé předměty : papírové míčky, obrázky, různé voňavé předměty.
 • Dítě musí mít čistý nos.
 • Také je možné poradit se s aromaterapeutem o volbě vhodného oleje.

Hlasová cvičení

Tato cvičení jsou společně s dechovým cvičením součástí logopedické prevence a  zaměřují se na výcvik mluveného i pěveckého projevu. Dítě se učí vědomě používat dech a svůj hlas při mluvení nebo zpěvu. Cvičit lze také doma nebo v mateřské škole, kde jsou děti ve skupině svých vrstevníků. Některým dětem to jde snadno, jiné mají potíže. Napodobováním různých zvuků si děti nevědomky upravují či nacvičují správnou výslovnost a procvičují mluvidla. Důležitou roli hraje také dodržování hlasové hygieny.

Hlasová hygiena

Co bychom měli dodržovat, pokud chceme předejít závažným poruchám hlasu:

 • hlas by se neměl přepínat, zvláště při chrapotu, nachlazení atd.
 • rozhodně nepobývat v zakouřeném prostředí
 • nepoužívat tvrdé hlasové začátky
 • nepřepínat hlasovou výšku

Co hlasu prospívá?

 • dostatek spánku
 • řeč by měla být přiměřeně silná
 • zpěv
 • hlasová cvičení

Co je to hlasový začátek?

Jedná se o to, jakým způsobem se hlas tvoří a začíná. Jeho užívání patří k výrazné hlasové mimice a je buď měkký, dyšný nebo tvrdý.

Z fyziologického hlediska je správný měkký hlasový začátek, protože využívá veškerého výdechového proudu a pro funkci hlasivek je šetrný. Zvláštní forma začátku měkkého je dyšný začátek. Část vzduchu při výdechu, ale uniká a také je provázen dyšným šelestem podobným šeptanému „h". Tvrdý hlasový začátek se tvoří prudkým rozražením hlasové štěrbiny, kdy náhle unikne velké množství vzduchu. Tento začátek je nefyziologický, vyžaduje mnoho svalové energie a silný výdechový proud. Psychologicky je výrazem nelibosti, důrazu nebo nepříjemného překvapení.

Hry

 • uspávání vlastních hraček - něžný hlas, jednoduchá ukolébavka Halí belí
 • hra na indiány - svolání svých kamarádů : „Ua,au,eu,ou"
 • smějeme se - „haa,hee,hii, hoo, huu."
 • utěšujeme své hračky, když pláčou

Hry provádíme v klidu, nejprve šeptem, postupně přidáváme na hlasové intenzitě, ale nikdy nekřičíme.

Cvičení na rozeznívání rezonančních dutin

Nosní dutinou nejlépe rozeznívají nosovky M, N. Výchozím cvičením je brumendo - hmm, hnn." Nejprve máme ústa zavřená, ale zuby jsou od sebe oddáleny, potom pomalu pokračujeme s pootevřenými rty. Při brumendu si mohou děti ohmatat prsty svůj krk, spánky, prostor nad nosem, mezi očima nebo čelo. Pomocí dalších cviků může být napodobování celé škály různých zvuků : troubení rtů (tůů), mlaskání (mňam), projevy údivu (jé,jůů).

Artikulační cvičení

Artikulační obratnost mluvidel (rty, jazyk, měkké a tvrdé patro, čelistní  úhel) jsou důležitým předpokladem pro správnou výslovnost hlásek. Velký význam má také souhra mezi respiračním a fonačním ústrojí. Správnými pohyby jazyka a měkkého patra, změnou čelistního úhlu a úpravou postavení rtů se mění tvar a velikost ústní a hrdelní dutiny, což vede ke správné artikulaci slov.

Rty

Pomocí cvičení rtů procvičujeme :

 • špulení rtů - mezi oblíbené patří např. napodobování mašinky, pusinky, indián, kapřík,
 • rozkmitávání rtů - nafouknout tváře a vypustit vzduch (přesně jako koník),
 • velký úsměv - předvádíme jakou máme radost,
 • stahování koutků střídavě doprava a doleva,
 • vtahování rtů dovnitř

Když vázne motorika jazyka

U některých dětí vázne motorika jazyka. Jazýček je potřeba procvičovat poctivě, protože se to vyplatí při vyvozování obtížných hlásek (L, R, Ř). Můžeme například vyzkoušet tato následující cvičení:

 • ovládání celého jazyka - procvičujeme vysouvání a zasouvání jazyka do úst, olizování rtů,
 • rozložení jazyka - dítě může mlaskat a říkat „mňam, mňam",
 • ovládání napětí jazyka - dítě zkouší zašpičatit a povolit jazyk,
 • ovládání hrotu jazyka - špička jazyka hladí přední horní a i spodní řezáky zepředu i zezadu, kmitá ze strany na stranu
 • ovládání stran jazyka - dítě provádí z jazyka mističku nebo trubičku

Měkké patro a dolní čelist

Pro cvičení měkkého patra je vynikající hra s vodou (hry jako bublání, kloktání jsou pro děti velice zábavné a zároveň náročné. Při procvičování dolní čelisti procvičujeme spouštění a přitahování dolní čelisti při otevřených a sevřených rtech, krouživý pohyb oběma směry, cvakání zubů. Dítě může pomalu pohybovat čelistí směrem nahoru a dolů. Cvičit můžeme společně s dětmi, je to zábavné a legrační a dětem se spolupráce s dospělými velice líbí. Jestliže vše probíhá nenásilně a formou hry, dítě nemá pocit, že něco musí a trénuje. Pokud se dítěti špatně vyslovuje hláska R, můžeme provádět hru na čertíka (rychlé vysunování a zasouvání jazyka), vyplazování jazyka tak daleko jak dítě dovede, rozkmitávání rtů.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.