Kód pojišťovny

Vytváření návyků u dětí

Ilustrační obrázek

Obecně platí, že čím je dítě menší, tím méně lze použít slovní argumentaci. I když dítě již rozumí, nelze pomocí logického slovního doporučení ovlivnit některé situace tak, aby atmosféra byla příznivá. Základem většiny návyků jsou odpovídající dovednosti.

Pokud se má dítě naučit stolovat tak, aby to odpovídalo společenským a kulturním normám, musí se nejprve naučit držet lžíci, nabírat jídlo tak, aby neznečistilo oděv a své okolí. Dále si musí osvojit držení hrnečku nebo sklenice a nevylévat jejich obsah při pití. Aby to dítě všechno zvládlo potřebuje k tomu čas a celé je to záležitost několika pokusů.

Nácvik a zvládání dovedností

Nácvik a zvládání dovedností je potřeba rozložit do dostatečně dlouhého časového horizontu. Samozřejmě, že je nutné postupovat od nejjednodušších činností až po ty složité a jednotlivé činnosti je nutné aktivně několikrát opakovat, protože nestačí pouhé instrukce. Dítě se  nejprve musí seznámit s činností jako takovou, která je rozložena do několika částí. Teprve poté může začít další fáze procvičování, která vede k osvojení dané činnosti. V průběhu nácviku dovednosti je nutné daný postup kontrolovat a korigovat chyby, aby nedošlo k jejich zafixování. Také je vhodné nepodceňovat povrchní provedení, protože pozdější korekce jsou zdlouhavé.

Mytí rukou

Určitý příklad můžeme demonstrovat na činnosti mytí rukou. Celý postup se skládá z různých druhů  činností. Dítě si musí uvědomit, že si musí vyhrnout rukávy, otočit kohoutkem, namočit ruce pod tekoucí vodou, použít mýdlo, odložit mýdlo atd. Navíc si musí osvojit v jakém pořadí jdou jednotlivé postupy po sobě. Při procvičování této činnosti je nutné používat vždy stejných pokynů. Po celou dobu musí rodič průběh nácviku kontrolovat a usměrňovat. Je zcela samozřejmé, že na začátku je každý pohyb dítěte pomalý, rozhodující je však kvalita provedení. Je potřeba si uvědomit, že každý nácvik nové činnosti je spojen s fyzickou i psychickou zátěží.

Formování návyků

S vývojem dovedností však ještě neznamená, že si dítě vytváří návyk. Dovednosti jsou pouhým základním kamenem pro vytváření návyků. Postupem času si dítě samo uvědomí, že je schopno vykonávat určitou činnost úplně samostatně a má také již představu o tom, co to je „já chci" a já" musím". Vytváření a upevnění návyků není vůbec záležitost jednoduchou a je ovlivněna celou řadou okolností. Návyky se nevytvářejí ani neupevňují samy o sobě, ale v závislosti na jednotlivých účastnících tohoto procesu. Velmi často se rodiče dopouštějí chyby při vytváření návyků, že jejich dohled není dostatečně silný. Dohled je nutný nejen pro korekci  případných nepřesností, ale také proto, aby se dítě postupně připravovalo na drobné nebo větší změny podmínek. Prvek novosti může např. spočívat ve zcela odlišných slovních komentářích a instrukcích. Děti tímto způsobem učíme postupně analyzovat určité činnosti a také je naučíme provádět některé činnosti samostatně.

Zdravotně prospěšné návyky

Pokud chceme, aby dítě mělo v budoucnu vztah ke svému zdraví, musíme s touto „osvětou" začít už od nejmenších dětí. Správná životospráva začíná od správného stolování, estetiky, mytí rukou, sportování. Toto vše velice pozitivně nebo negativně ovlivňuje činnosti a další život dítěte.

Pohybový režim dítěte

Pohyb hraje významnou roli při rozvoji  těch nejmenších dětí, a to prakticky již od novorozeneckého věku. Celkový význam pohybu je důležitý v tom, že jeho prostřednictvím se malý človíček podněcuje k novým podnětům. Tyto podněty se podílejí na rozvíjení a urychlení celkového vývoje dítěte. Většina základních návyků se formuje v předškolním věku. V tomto věkovém období v podstatě rozhodujeme o tom, jak se bude utvářet způsob života dítěte, jak se uplatní nebo naopak neuplatní vybrané prvky životosprávy i v dalších věkových obdobích. Systematické pohybové výchově se bohužel ve většině rodin věnuje malá pozornost. Děti většinou cvičí pouze v mateřské škole a v rodině se další pohybové stereotypy nerozvíjejí a nefixují.

Charakteristika našeho života

Pohybová činnost ovlivňuje celou řadu životních  projevů. S úrovní a rozsahem pohybu se spojuje obratnost, vytrvalost a také i celková zdatnost dítěte. Tělesná cvičení také do jisté míry souvisí s kvalitou zdravotního stavu. Vzhledem k vzrůstající modernizaci všeho kolem nás a zvýšenými požadavky na vzdělání, se zužuje časový  prostor pro pohyb .

To by nás však mělo naopak mobilizovat k tomu, abychom pěstovali sami u sebe návyk na pravidelnou pohybovou činnost. Pohybové zatížení by se rozhodně nemělo týkat stále stejných svalových skupin. Pozitivní vliv aktivního odpočinku se prohloubí, pokud dětem umožníme a dopřejeme podílet se na výběru a zaměření těch činností, které tvoří náplň jejich volného času.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.