Kód pojišťovny

Preventivní programy

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Zásady čerpání preventivních programů

UPOZORNĚNÍ -  změna termínů pro podání žádostí o příspěvky z preventivních programů a programu Bonus Plus.               

Od 16. 12. 2024 do 31. 12. 2024 lze žádat o příspěvky na preventivní programy pouze elektronickou formou, a to prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo naší E – přepážky.

Platnost preventivních programů

Preventivní programy pro rok 2024 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2024.

Pojištěnec musí být v době čerpání (pořízení dokladu o úhradě služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.

Doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, není-li dále nebo v popisu programu stanoveno jinak.

 • U klientů, kteří se stanou pojištěnci ČPZP od 1. 7. 2024, musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od 1. 7. 2024).
 • U občanů Ukrajiny musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od data registrace do systému veřejného zdravotního pojištění).

Preventivní programy nemohou čerpat osoby, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění (např. na dlouhodobém pobytu) nebo osoby s výpomocným pojištěním u ČPZP (tj. disponují žlutým průkazem pojištěnce).

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení (u očkování od data aplikace), příjem dokladů končí 31. 12. 2024 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Od 16. 12. 2024 do 31. 12. 2024 lze o příspěvky žádat pouze elektronickou formou, tj. prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, E-přepážky, popř. vlastní datovou schránkou. Žádosti podané osobně nebo zaslané poštou nebudou od 16. 12. 2024 akceptovány.

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2024, musí být proplaceny v roce 2024, v roce 2025 proplaceny nebudou.

Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky (týká se zdravotní péče a aktivit/služeb; nevztahuje se na nákup zboží v zahraničním e-shopu).

Nabídka preventivních programů

Nabídka preventivních programů je rozdělena do skupin programů, určených pro jednotlivé věkové skupiny:

 1. Děti a mládež do 17 let včetně - až 1 500 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.
 2. Ženy od 18 let - až 1 000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.
 3. Muži od 18 let - až 1 000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

Pro jednotlivé skupiny programů je stanovený maximální limit příspěvku, který může pojištěnec vyčerpat za rok (děti a mládež až 1 500 Kč, ženy a muži až 1 000 Kč). Jednotlivé preventivní programy mají nastavenou maximální výši příspěvku, kterou lze z daného programu čerpat.

U každé skupiny programů figurují navíc doplňkové programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Pojištěnec čerpá ze skupiny preventivních programů pro danou věkovou kategorii.

Pojištěnec, který dosáhne 18 let v roce 2024, se rozhodne, zda bude čerpat příspěvky ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež nebo ze skupiny preventivních programů pro muže, resp. ženy (čerpání mezi skupinami programů nelze kombinovat). Uvedenému pojištěnci, který již začal čerpat příspěvky v rámci jedné skupiny programů, bude umožněno dočerpat příspěvky v rámci této skupiny programů.

Pojištěnec, který dosáhne 18 let v roce 2024, nemá z technických důvodů možnost čerpat příspěvek prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo prostřednictvím Elektronické přepážky.

Čerpání příspěvků v rámci programů pro děti a mládež

Příspěvky v rámci programů pro děti a mládež do 17 let včetně čerpají zákonní zástupci dětí (popř. také pěstouni, poručníci, opatrovníci nebo osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do péče - tito navíc doloží rozhodnutí o svěření do péče). Příspěvek může čerpat také instituce na základě rozhodnutí soudu (zařízení ústavní výchovy-diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy); zaměstnanec instituce doloží také pověření k vyřízení příspěvku vystavené institucí.

Doklady potřebné k čerpání preventivních programů

a) Pro předložení dokladů na pobočce platí:

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR, doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)
 • Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz, cestovní pas).

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem dítěte:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz
 • Průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list dítěte. Při opakovaném čerpání stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno.
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.
 • Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte
  – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz cestovní pas) a také doklad totožnosti dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list).

b) Pro doručení dokladů korespondenčně (zaslání poštou) platí:

Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce. Kopie občanského průkazu není vyžadována. Při opakovaném čerpání příspěvků pro dítě stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno doložení rodného listu dítěte nebo průkazu pojištěnce – dítěte.
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Číslo bankovního účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů, vyžadovaných u jednotlivých preventivních programů.

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný preventivní program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)
 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí být čitelný, údaje nesmí být přepisované. Pokud budou údaje opravené, musí obsahovat také informaci o tom, kdo je opravil.
 • Doklad o úhradě musí být vždy vystaven v české měně a českém jazyce (může být vystaven také zahraničním subjektem – týká se pouze nákupu produktů v e-shopech; v těchto případech si pojištěnec musí předem sám ověřit, zda doklad bude splňovat tyto náležitosti).
 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození) pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum, informaci o zaplacení, číslo dokladu a identifikační údaje vystavujícího subjektu – tj. název firmy, IČO nebo DIČ nebo IČZ, adresu firmy.
 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko a podpis. Výjimku tvoří doklady o úhradě ve formě potvrzení a formuláře ČPZP.
 • Doklady o úhradě ve formě potvrzení a formuláře ČPZP, které nahrazují doklady o úhradě, musí razítko a podpis vystavujícího subjektu obsahovat vždy. Pokud potvrzení nebo formulář ČPZP razítko a podpis obsahovat nebude (např. protože vystavující subjekt nemá povinnost vlastnit razítko), musí být doložen i patřičný doklad o úhradě. Doklady vystavené ve formě potvrzení a formuláře ČPZP nemusí obsahovat číslo dokladu.
  Jedná se o tyto formuláře ČPZP:
  • Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu
  • Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
  • Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který preventivní program čerpá, popřípadě u nezletilého pojištěnce jeho zákonný zástupce, poručník apod. (pokud není u jednotlivých preventivních programů uvedeno jinak).
 • Doklad o úhradě s více položkami k čerpání pro více pojištěnců (typicky rodina, např. zakoupení 2 ochranných přileb pro 2 děti) je možné uznat pouze v případě, kdy na dokladu budou uvedeny identifikační údaje všech čerpajících pojištěnců (tyto údaje mohou být doplněny ručně) a položky na dokladu budou transparentně označeny (rozlišeny) tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který pojištěnec danou položku čerpá. Takto označený doklad o úhradě (tedy doklad s údaji všech čerpajících pojištěnců na tomto jednom dokladu) se doloží k čerpání u všech pojištěnců. Není přípustné pořizovat kopie dokladu pro čerpání jednotlivými pojištěnci a na každý doklad samostatně uvádět identifikační údaje daného pojištěnce. V případě čerpání dospělých pojištěnců musí být doklad vystaven na jednoho z pojištěnců, který příspěvek čerpá.
 • Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat v těchto případech:
  • jsou-li na dokladu uvedeny pouze produkty, na které se vztahuje příspěvek nebo je z dokladu jednoznačně zřejmé, že se sleva vztahuje k položce, ke které se vztahuje příspěvek.
  • kdy i po odečtení celkové slevy u produktu, na který se vztahuje příspěvek, je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek. 

Pozn.: Pokud doklad o úhradě obsahuje více položek a zároveň je na dokladu uvedena sleva, ze které není jednoznačně zřejmé, k jaké položce se sleva vztahuje, je ČPZP povinna při poskytování příspěvků postupovat s péčí řádného hospodáře. Klient je povinen doložit, jaká byla skutečně vynaložená částka, jakou za zboží zaplatil. Pokud to nedoloží a z dokladu to není zřejmé, odečte se sleva od položky na dokladu, na kterou chce pojištěnec příspěvek čerpat.

  • Pro bezproblémové posouzení dokladu o úhradě k čerpání příspěvku doporučujeme, aby si pojištěnec nechal vystavit samostatný doklad o úhradě, který bude vystaven jen na položky, kterých se dané čerpání týká. Předejde se tak případným nedorozuměním nebo zamítavým stanoviskům.

Platnost dokladu o úhradě

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Pokud v průběhu tohoto termínu není doklad předložen, žádost o příspěvek nebude akceptována. Toto ustanovení se nevztahuje na program Bonus Plus. V případě očkování není podstatné datum zakoupení vakcíny, ale datum aplikace.

Možnosti čerpání příspěvků

O příspěvek lze požádat:

 • osobně - při návštěvě pobočky do 13. 12. 2024
 • korespondenčně - zasláním žádosti poštou do 13. 12. 2024
 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním) do 31. 12. 2024
 • elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů) do 31. 12. 2024
 • prostřednictvím vlastní datové schránky (popř. datové schránky zákonného zástupce dítěte) do 31. 12. 2024

Výjimku představuje program Krok pro zdraví. Tento program je těsně spjat s fungováním mobilní aplikace, lze jej tedy proplácet jen prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Program nelze proplatit na pobočce, prostřednictvím Elektronické přepážky, ani přes datovou schránku.

Způsob proplácení:

Standardní způsob proplácení příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně lze příspěvek zaslat pojištěnci formou poštovní složenky/poukázky (nevztahuje se na čerpání prostřednictvím mobilní aplikace nebo Elektronické přepážky).

V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Posuzování dokladů o úhradě

a) Pravidla pro posuzování dokladů při předložení dokladů na pobočce nebo pro zaslání dokladů korespondenčně (poštou):

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů: originály a doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce.

V originále je nutno předložit:

 • ručně psané doklady (zejména příjmový pokladní doklad; za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka),
 • paragony a účtenky. Výjimku tvoří účtenky z aplikací (po vytištění nemají formu originálu).

Tyto doklady, které pojištěnec obdržel fyzicky, musí předložit v originále.

Doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce:

ČPZP vychází vstříc i pojištěncům, kteří obdrží doklad od vystavitele na e-mail. Pojištěnci tedy mohou vybrané doklady obdržené e-mailem vytisknout a předložit k proplacení. Může se jednat nejen o originální, ale také o naskenované doklady. Lze tedy akceptovat tyto doklady:

 • Potvrzení na formulářích ČPZP (Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu, Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu, Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte).
 • Jiné formy potvrzení – musí obsahovat povinné údaje, které jsou uvedeny na formulářích ČPZP.
 • Ostatní doklady o úhradě (faktury, stvrzenky o zaplacení apod.) – na dokladu musí být uvedeno i rodné číslo nebo datum narození pojištěnce (může být doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu).

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Identifikace čísla účtu – platí pro předložení dokladů na pobočce:

 • K identifikaci čísla účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • U občanů Ukrajiny lze příspěvek zaslat na bankovní účet pouze u českých bankovních ústavů (příspěvek nelze zaslat poštovní složenkou).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

b) Pravidla pro posuzování dokladů podaných prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo prostřednictvím Elektronické přepážky:

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů:

 • V případě podání požadavku přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek mobilního telefonu, fotografie obrazovek PC a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).
 • V případě podání požadavku přes Elektronickou přepážku:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek mobilního telefonu, fotografie obrazovek PC a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).

Vždy platí Specifikace dokladů o úhradě uvedená výše.

Rodné číslo nebo datum narození pojištěnce může být na doklad o úhradě doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu.

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Nepřehlédněte!

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat preventivní programy. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2024.

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání preventivního programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající preventivní program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod. "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít vzor Plná moc. Plnou moc odevzdá zmocněnec zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 200 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program.

Upozornění

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek na preventivní program bere na vědomí, že příspěvek na preventivní program bude čerpat pro svou vlastní potřebu, tzn. nelze poplatit příspěvek na produkty či služby určené pro jinou skupinu pojištěnců (např. dospělému pojištěnci nelze poskytnout příspěvek na dětské vitaminy).

Příspěvek z preventivního programu je určen pro konkrétního pojištěnce, není tedy určen pro potřeby někoho jiného (pokud není u jednotlivých preventivních programů uvedeno jinak). Příspěvky se tedy nevztahují na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukazy, dárkové permanentky apod.

Příspěvek nebude poskytnut na aktivity či produkty, které zjevně nenaplňují preventivní povahu preventivních programů.

Příspěvky se nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny, zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výjimku představuje program Diabetes, kde lze u vybraných druhů čerpání poskytovat příspěvky nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Akceptovány nejsou:

 • doklady o úhradě za on-line aktivity (video kurzy, on-line sportovní programy apod.). Výjimku představují programy Duševní zdraví, Manažerka mateřství, Žena po porodu a Zdravé dítě.
 • doklady o úhradě za program Multisport, popř. podobné programy
 • doklady na zálohové platby (výjimku představuje program Rovnátka)
 • doklady, jejichž součástí je třetí subjekt (Slevomat, úhrada přes zaměstnavatele, vystavení dokladu na firmu apod.)

Příspěvek nebude poskytnut na použité, zánovní či bazarové zboží - u takového zboží není obvykle garantována záruka, ani zajištěna bezpečnost užití, kvalita a plná funkčnost zboží.

Na jeden doklad o úhradě lze pojištěnci poskytnout příspěvek pouze jednou.

V případě nákupu v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb, ve specializované prodejně apod. akceptujeme nákup v kamenných prodejnách, i v e-shopech.

Zda se jedná o poskytovatele zdravotních služeb, lékárnu, prodejnu zdravotnických potřeb, prodejnu optiky nebo lázeňské zařízení lze vyhledat a ověřit na https://nrpzs.uzis.cz/.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků na preventivní programy nebo na vybraný preventivní program v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku preventivních programů v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek. Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou upravené preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to stejné bude platit i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku, datum podání požadavku do mobilní aplikace nebo do Elektronické přepážky nebo podací razítko pošty.

Programy pro podniky

Rekondiční programy

Program na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit pro zaměstnance podniků zaměstnávajících zaměstnance-pojištěnce ČPZP ve vysokém stupni rizika z titulu ohrožení nemocí z povolání. Organizace musí mít min 50 % zaměstnanců pojištěných u ČPZP. Programy jsou zaměřené na celkovou regeneraci pojištěnce ČPZP, eliminaci vlivu pracovního zatížení a pracovního prostředí a na eliminaci chorob z povolání. S tím souvisí preventivně léčebné zaměření rekondičních programů, prováděných převážně ambulantní anebo pobytovou formou, dle předem stanovených kritérií, zaměřené na dýchací problémy, problémy pohybového ústrojí, redukci hmotnosti, psychosomatické problémy a předcházení chorobám z povolání. Podnik, který má o zapojení do programu zájem, zašle žádost o zařazení do programu na adresu pojišťovny ČPZP, Zalužanského 1189, 703 00 Ostrava-Vítkovice nebo na e-mail posta@cpzp.cz. Součástí žádosti budou následující údaje: název programu, název podniku, IČO, počet zaměstnanců a počet pojištěnců ČPZP, výčet rizikových pracovišť.

Zdravý podnik

Program na podporu zdraví zaměstnanců smluvních podniků, kteří jsou pojištěnci ČPZP. Program je realizován v úzké součinnosti s vedením podniku, které se ztotožní se základními cíli programu a s ČPZP uzavře smluvní vztah. Zaměstnanci-pojištěnci ČPZP smluvních podniků mohou v rámci této spolupráce čerpat příspěvek na prevenci závažných onemocnění, na nákup služby nebo sortimentu dle předem stanovených podmínek. Podnik, který má o zapojení do programu zájem, zašle žádost o zařazení do programu na adresu pojišťovny ČPZP, Zalužanského 1189, 703 00 Ostrava-Vítkovice nebo na e-mail posta@cpzp.cz. Součástí žádosti budou následující údaje: název programu, název podniku, IČO, počet zaměstnanců a počet pojištěnců ČPZP.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.