Kód pojišťovny

I hudba léčí

Ilustrační obrázek

Mnoho lidí hledá vhodný způsob jak ozdravit svoji duši. Jedním ze způsobů je hudba, protože dokáže obohatit komunikaci a prožitky. Hudba tanec a zpěv dokážou velice dokonale působit na naši emoční stránku. Muzikoterapie je jednou z pomocných metod skupinové psychoterapie. Hudba funguje jako katalyzátor a pomocný prostředek při léčbě klienta. Terapeut pracuje s různými pacienty, dětmi i dospělými, kteří mohou mít emocionální, fyzické, mentální nebo psychické poruchy.

Formy muzikoterapie

Klient si může vybrat mezi individuální, skupinovou a hromadnou formou. Individuální forma se odehrává mezi klientem a terapeutem, skupinová mezi několik klienty a hromadná při počtu klientů větším než 30, kde probíhá zcela jiná skupinová dynamika. Každá forma má svá specifika a terapeut zvažuje, v jaké míře je která terapie pro klienta vhodnější vhledem k jeho potřebám.

Hodnotový systém

Muzikoterapie a jakákoli terapie vůbec pracuje s hodnotovým systémem. Otázka hodnot a smyslu člověka v muzikoterapii není vůbec zbytečná. Jestliže má terapie zasáhnout klienta celkově, je nutné při anamnéze zjišťovat a pozorovat klienta při jeho různých projevech:

  • Jaká je míra sebeúcty klienta?
  • Jakým způsobem se sebeúcta projevuje?
  • Je ve svém okolí povzbuzován nebo potlačován?
  • Jaká je autorita a respekt mezi rodiči a dětmi v rodině nebo v jiném výchovném systému?
  • Jaká má klient očekávání?
  • Jak zřetelné jsou klientovy hranice?
  • Jak vidí klient sám sebe?

Kořeny neurotických poruch a poruch emotivity, které vznikají na základě dlouhodobého stresu jsou také poruchami v dávání a přijímání lásky. Pokud klient ztratil  rovnováhu mezi vlastní cenou a hodnotou jiných lidí, může si svou méněcennost kompenzovat v nadřazeném chování. Klienti neurózami mohou být zase v neustálé obranně svého vlastního já.

Být milován

Uzdravování začíná v okamžiku. Kdy si klient začne uvědomovat, že je hoden lásky, stejně jako ostatní lidé.

Jak hudba léčí?

Hudba je velice dobré médium, které proniká do hloubky a dotýká se podstaty, aniž bychom si toho byli vědomi. Zvláštní formou je spontánně tvořená, improvizovaná hudba, během níž je posluchač současně aktérem a naopak. Hudba otevírá kanály vnímání a komunikace a dává možnost nahlédnout do vlastních pocitů. Hudba je výborným prostředkem k léčení právě proto, že přibližuje cestu k sobě samému a k ostatním. Jako v každém jiném terapeutickém procesu je nezbytná snaha klienta, jeho motivace, dobrá vůle a jeho zaměřenost na cíl. Terapie uměním je především nabídkami zážitků a jednání. Pomocí sepětí vnímání, cítění a prožívání, vzniká možnost že se jedinec vymaní z jednostranné formy chování a zdánlivé bezvýchodnosti.

Hudební nástroj a zvuk jako symbol

Kvalita zvuku určitého nástroje a jeho vzhled mohou pro klienta zcela neuvědoměle představovat jistý symbol. Žádný klient, který stojí před různými hudebními instrumenty si nezvolí hudební nástroj tzv. „náhodně". Symbolické síly nástroje a jeho zvuku se v muzikoterapii cíleně využívá. Zvuk vyvolává odlišné asociace a může se stát symbolem pro určitou vlastnost. Při výběru nástroje klient zcela neuvědoměle symbolizuje prvky svého intrapsychického světa, které nosí v sobě. Improvizace dává možnost znovu oživit a zpřístupnit nezpracované, nedokončené nebo naopak základní a podporující zážitky člověka. Volbou nástroje se může poznat i jeho postavení v systémů vztahů (např. rodiny) nebo jeho další užitečné vazby.

Rytmus a zvuk

Rytmus a zvuk patří neodmyslitelně k sobě. Pouze vzájemným působením rytmu a zvuku vzniká hudba. Rytmus je silou, která pohání dění vpřed, utváří hudbu. Současně poskytuje strukturu zvukům a v jejím rámci se rovněž odehrává pohyb. Zvuk je nesen a hýbán a sám je také zároveň fyzikálním pohybem. Hudební pohyb působí na psychický pohyb a to platí také naopak.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.