Kód pojišťovny

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu

18.08.2022

Průkaz zdravotního pojištění

Občanům z Ukrajiny je vydáván Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (dále jen ČPZP) na základě uděleného víza náhradní doklad ČR tzv. potvrzení o registraci, které platí po celou dobu platnosti víza za účelem strpění nebo víza dočasné ochrany.          

Ukrajinský pacient, který se prokáže takovýmto platným dokladem, má v tomto případě nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve stejném rozsahu, jako český pojištěnec.

Na potvrzení o registraci (tzv. náhradním průkazu pojištěnce) je přímo uvedeno:

 • číslo pojištěnce, na jehož základě lze poskytnutou péči vykázat,
 • od kterého data je pojištěncem ČPZP,
 • do kterého data je pojištěncem ČPZP.

 

Oznamovací povinnost občanů z UA

Po uplynutí 150 dnů  od udělení víza strpění nebo víza dočasné ochrany v České republice vzniká občanům UA ve věku 18 – 65 let povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně plátce zdravotního pojištění. Nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění zůstává zachován beze změn. Jedná se pouze o splnění oznamovací povinnosti pojištěnce vůči zdravotní pojišťovně o plátci pojistného.

Ověření pojištěnce

Poskytovatelé zdravotních služeb mají možnost na webu ČPZP on-line ověřit platnost pojištění občana z Ukrajiny u ČPZP. K ověření pojištění je nutné znát přidělené číslo pojištěnce.

K ověření je možno využít níže uvedený odkaz:

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Kontrola pojištění (cpzp.cz) nebo

Nový výkon 03100 – podmínky vykazování

Od 1. 6. 2022 byl na základě požadavku MZ ČR zařazen do externího číselníku balíčkový výkon 03100VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU POJIŠTĚNCE SE STATUTEM DOČASNÉ OCHRANY.

„Výkon je vykazován v případě, že pojištenec není přijat do dlouhodobé péče; k výkonu se nevykazují výkony klinických vyšetření a výkon 01030“

Výkon je určen pro odbornost: 003 – UA point, event. pro odb. 001 a odb. 002 v případě, že poskytovatel pacienta NEPŘEBÍRÁ do dlouhodobé péče.

Poskytovatelé v odbornosti 001 a 002 musí v případě zájmu o nasmlouvání nového kódu výkonu 03100 požádat.

Balíčkový výkon je možné vykázat pouze při prvním kontaktu pojištěnce se statusem dočasné ochrany se zdravotnickým systémem ČR, tj. s poskytovatelem zdravotních služeb v odb. 003 – UA point, popř. odb. 001 nebo 002. Balíčkový výkon lze vykázat při kontaktu s pojištěncem se statusem dočasné ochrany nejdříve od 1. 6. 2022. Výkon bude uznán a uhrazen zdravotní pojišťovnou pouze jednou, při dalším vykázání jiným poskytovatelem bude úhrada odmítnuta. 

Za standardní situace by byla péče o pacienta vykázána prostřednictvím cíleného (nebo v případě odb. 001 a 002 ev. komplexního) klinického vyšetření. Balíčkový výkon však obsahuje i další činnosti nad rámec klinického vyšetření – např. depistáž tuberkulózy, vyplnění anamnestického dotazníku, kontrola očkování.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:

 • anamnéza, včetně kontroly očkování,
 • objektivní vyšetření zaměřené na subjektivní potíže pacienta, včetně prohlídky kůže,
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu,
 • depistáž tuberkulózy,
 • diagnostická rozvaha a závěr, rozhodnutí o dalším postupu, včetně indikace dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, doočkování, event. předpis léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
 • rozhodnutí o případném dalším léčebném postupu,
 • nezbytné administrativní úkony a poskytnutí informací pojištěnci, rodičům či zákonnému zástupci nezletilého,
 • vyplnění standardizovaného anamnestického dotazníku
 • zápis o postupu do zdravotnické dokumentace

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.