Pravidla soutěží na Facebooku ČPZP

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČO: 47672234

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

Podmínky účasti v soutěži

Zúčastnit soutěže se může pouze občan České republiky, který má facebookový účet.

Pro účast v soutěži není podmínkou být pojištěncem České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Pro účast v soutěži je nutné vložení odpovědi na otázku, tipu nebo vložení soutěžní fotografie do komentáře k soutěžnímu příspěvku, ve kterém je soutěžní otázka nebo úkol definován a který bude přidán na oficiálním profilu www.facebook.com/CPZP.cz/.

Soutěž se bude konat vždy v termínu uvedeném v soutěžním příspěvku. Odpovědi či fotografie vložené mimo tento termín uvedený v příspěvku s daným soutěžním úkolem nebudou do soutěže zařazeny.

Zapojením se do soutěže uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení) pořadateli jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, adresa profilu na sociální síti Facebook, e-mail, a to pro účely vyhlášené soutěže, zejména za účelem jejího vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání výhry.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni účastníci, jejichž komentáře a fotografie nesouvisí s tématem soutěže nebo obsahují neetický obsah.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

Vyhodnocení

Do vyhodnocení soutěže je jednomu účastníkovi počítána jedna odpověď či fotografie. Pokud účastník vloží tipů více, počítá se s jeho poslední odpovědí v soutěžním termínu, ostatní se nezařadí do vyhodnocení soutěže. V případě, že je úkolem vkládání fotografií s danou tématikou, do vyhodnocení soutěže se u jednoho účastníka počítá také jen s jednou z nich - poslední fotografií vloženou do komentáře v soutěžním časovém intervalu, ostatní se do vyhodnocení soutěže nezařadí.

V případě tipovací soutěže nebo soutěže, kde je dána nejsprávnější odpověď (například číslo), vyhrává ten účastník, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi, tzn. v případě čísla, kde rozdíl správné odpovědi a soutěžní odpovědi je nejblíže nule. V případě shody v nejsprávnější odpovědi u více účastníků v soutěžním termínu je vítězem ten, kdo splnil všechny podmínky zadání, nebo vložil danou odpověď dřív, nestanoví-li Pořadatel jinak. Při určení dalších v pořadí je postupováno podle vzdálenosti, resp. blízkosti od správné odpovědi viz postup výše.

V případě soutěže, jejímž úkolem je vložit tematizovanou fotografii, báseň nebo jiný kreativní výtvor, je pro vyhodnocení sestavena tříčlenná komise, která posoudí její kreativitu, kvalitu a důvtip vzhledem k tématu ze zadání soutěže.

V případě hodnocení například fotografie na základě počtu "lajků" ostatních uživatelů facebooku, je vybrán jeden vítěz s nejvyšším počtem těchto "lajků" a druhý vítěz tříčlennou komisí.

V případě hodnocení náhodným výběrem budou všechny příspěvky, tipy či fotografie, které byly zaslány dle pravidel soutěže, zařazeny do slosování. Losování proběhne v avizovaný termín a za účasti tříčlenné komise. Členové komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

Výherce bude vyhlášen v některém z následujících příspěvků na profilu www.facebook.com/CPZP.cz/ a bude zprávou na jejich facebookový profil vyzván k zaslání doručovací adresy za účelem doručení cen.

Výhry

Výhry budou popsány v soutěžním příspěvku společně se zadáním a termínem soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit avizované výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty. Pořadatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit.

Pokud se nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím facebooku), výhra přechází na soutěžícího, který splnil všechny podmínky zadání, nebo vložil danou odpověď v časovém pořadí hned jako další v pořadí nebo ho komise stanoví jako dalšího v pořadí.

Za výhru nelze požadovat finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Odesláním odpovědi na soutěžní otázku nebo vložením fotografie (splněním úkolu) potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly a zároveň poskytuje pořadateli výhradní neomezené a bezplatné právo k užití předmětů ochrany (tj. tematizované fotografie či jiného kreativního výtvoru) podle autorského zákona, a to bez časového omezení a pro všechny způsoby užití.