Kód pojišťovny

Pravidla soutěží na Facebooku ČPZP

1. Pořadatel

Pořadatelem se ve smyslu těchto pravidel rozumí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem: Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, IČO: 47672234, sp. zn. AXIV 545 vedená u Krajského soudu v Ostravě  (dále jen „pořadatel“).

Soutěže pořádané pořadatelem nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook (Facebook, Inc.) a společnost Facebook za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli společnosti Facebook.

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Facebook.

2. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „účastník“), která je registrovaná na sociální síti Facebook a po dobu soutěže bude mít aktivní osobní profil na sociální síti Facebook. Pro účast v soutěži není podmínkou být pojištencem České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni účastníci, jejichž komentáře (např. s odpovědí na otázku) a fotografie, případně jiné soutěžní příspěvky  (dále jen „soutěžní příspěvek“) nesouvisí s tématem soutěže nebo obsahují nevhodný obsah, jsou v rozporu s dobrými mravy, mohou porušovat práva dalších osob nebo mohou porušovat účinné právní předpisy. O zařazení zaslaných soutěžních příspěvků do soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly soutěže. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Pořadatel soutěže je v takovém případě oprávněn rozhodnout o dalším užití výhry.

3. Mechanika soutěží

Pro účast v soutěži je nutné vložení odpovědi na otázku, tipu nebo vložení soutěžní fotografie do komentáře k soutěžnímu příspěvku, ve kterém je soutěžní otázka nebo úkol definován a který bude publikován pořadatelem prostřednictvím jeho oficiálního profilu na sociální síti Facebook dostupného na webové adrese www.facebook.com/CPZP.cz/.

Soutěž se bude konat vždy v termínu uvedeném v soutěžním příspěvku. Odpovědi či fotografie vložené mimo tento termín uvedený v soutěžním příspěvku s daným soutěžním úkolem (soutěží) nebudou do soutěže zařazeny.

4. Vyhodnocení soutěží

Do vyhodnocení soutěže je jednomu účastníkovi počítán jeden soutěžní příspěvek, není-li v zadání soutěže stanoveno výslovně jinak. Pokud účastník vloží soutěžních příspěvků více, aniž by v zadání soutěže byla tato možnost výslovně upravena jako možná, vyhodnotí se jeho poslední soutěžní příspěvek vložený v soutěžním termínu, ostatní se nezařadí do vyhodnocení soutěže. 

V případě tipovací soutěže nebo soutěže, kde lze objektivně stanovit správnou odpověď (například číslo – aktuální počet pojištěnců, či obdobné), vyhrává ten účastník, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi, tzn. v případě čísla, kde rozdíl správné odpovědi a soutěžní odpovědi je nejblíže nule. V případě shody, kdy se správné odpovědi shodně blíží více účastníků v soutěžním termínu je vítězem ten, kdo splnil všechny podmínky zadání, nebo vložil danou odpověď dřív, nestanoví-li pořadatel jinak. Při určení dalších v pořadí je postupováno podle vzdálenosti, resp. blízkosti od správné odpovědi viz postup výše.

V případě soutěže, jejímž úkolem je vložit tematizovanou fotografii, báseň nebo jiný kreativní výtvor, bude výherce určen náhodným výběrem.

V případě hodnocení například fotografie na základě počtu označení „To se mi líbí“ udělených ostatními uživateli sociální sítě Facebook, je vybrán jeden vítěz s nejvyšším počtem těchto označení „To se mi líbí“.

Výherce bude vyhlášen v některém z následujících příspěvků na profilu www.facebook.com/CPZP.cz/ nebo v komentářích přímo pod soutěžním příspěvkem a bude kontaktován soukromou zprávou z profilu pořadatele na sociální síti Facebook nejpozději do 1 týdne od ukončení soutěže za účelem oznámení adresy pro distribuci výhry.

5. Výhry

Výhry budou popsány v soutěžním příspěvku společně se zadáním a termínem soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit avizované výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty dle svého uvážení.

Pokud se nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu a určit adresu dodání výhry (přičemž se pořadatel zavazuje pokusit se kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím sociální sítě Facebook), výhra zůstává pořadateli, přičemž výherce nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o dalším užití propadlé výhry dle svého uvážení.

V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto nerozdělené výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití dle svého uvážení.

Za výhru nelze požadovat finanční náhradu. Na výhry není právní nárok.

Pořadatel neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za prodlení nebo ztrátu výher během poštovní či jiné přepravy dle uvážení pořadatele. Náklady dopravy jdou za pořadatelem.

6. Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů výherce je pořadatel.  Pořadatel zpracovává výlučně osobní údaje výherce za účelem realizace soutěže a to z důvodu nezbytnosti zpracování osobních údajů pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a následné plnění smlouvy (smlouvy darovací mezi pořadatelem a výhercem, na základě které obdrží výherce dar jako důsledek soutěže). Osobní údaje budou zpracovány elektronicky, automatizovaně a částečně manuálně.

Komplexní informace o ochraně osobních údajů ze strany pořadatele je k dispozici zde: www.cpzp.cz/gdpr  

Údaje budou využity výlučně za účelem realizace této soutěže, včetně kontroly dodržování jejích pravidel u výherců a předání výher výhercům.

Výherce má zejména právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz (za podmínek daných zákonem), omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá práva se uplatňují u pořadatele způsobem uvedeným výše.

 Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost doručení výhry, pořadatel je v tomto případě oprávněn rozhodnout o jiném užití předmětu výhry dle svého uvážení.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit.

Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů (především za funkčnost sociální sítě Facebook).

V případech, které nezmiňují tato pravidla se vztahy mezi pořadateli a soutěžícími řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.