Kód pojišťovny

Sdělení o zrušení časové regulace

Dne 1. 12. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vzhledem ke zrušení § 41 zákona č. 48/1997 Sb., který upravoval činnost Informačního centra zdravotního pojištění (dále jen ICZP), dochází pro období od 1. 12. 2011 k ukončení kontroly čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím korekčního koeficientu.

V této souvislosti informovala VZP jako pověřený správce ICZP o tom, že její postup bude následující:

  1. za 4. čtvrtletí 2011 již nebude KORKO/REGKO v ICZP počítáno a žádné zdravotnické zařízení tedy nebude za toto období regulováno z titulu časové regulace
  2. činnost ICZP ponechá VZP ještě do 30. 6. 2012 v provozu za účelem vyřizování reklamací ze strany ZZ, týkajících se 3. čtvrtletí 2011 a starších období.

Postup ČPZP v souvislosti s výše uvedenou změnou bude následující:

  1. při výpočtu výsledné úhrady za rok 2011, resp. 2. pololetí 2011 použije ČPZP  pro 4. čtvrtletí 2011 hodnotu KORKO/REGKO 1,00
  2. u čistě výkonově hrazených zdravotnických zařízení bez předběžných úhrad nebude časová regulace za 4. čtvrtletí 2011 uplatněna
  3. časovou regulaci za 3. čtvrtletí 2011 a starší období uplatní ČPZP standardním způsobem
  4. pro rok 2012 již KORKO/REGKO nebude do úhrad počítaných v ČPZP  vstupovat, resp. bude z úhrad vypuštěno.

Zrušený § 41 zákona č. 48/1997 Sb. upravoval kromě činnosti ICZP i povinnosti zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. S účinností od 1. 12. 2011 končí povinnosti zdravotnických zařízení dle odst. 3): „Zdravotnická zařízení jsou povinna sdělit Správci centra za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, v tomto členění: a) jméno, příjmení, titul, b) rodné číslo, c) kategorie nositele výkonu, d) přepočtený počet nositele výkonu." V této souvislosti si vám dovolujeme připomenout fakt, že dle § 40 odst. 6 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, jsou zdravotnická zařízení povinna sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Zrušením zmíněného § 41 zákona č. 48/1997 Sb. se uzavírá kapitola časové regulace počítané souhrnně přes celý systém veřejného zdravotního pojištění. Základním principem této regulace byl výpočet tzv. korekčního koeficientu jako podílu, v jehož čitateli je rozdíl mezi součtem časů zdravotních výkonů uhrazených v daném čtvrtletí zdravotnickému zařízení a součtem časů zdravotních výkonů zdravotnickému zařízení uhrazených, jejichž úhrada však byla po kontrole provedené v daném čtvrtletí zdravotní pojišťovnou zamítnuta, a ve jmenovateli je součin přepočteného počtu nositelů výkonů a hodinového limitu času nositele výkonu na jeden kalendářní den a počtu kalendářních dnů v daném čtvrtletí. Hodinový limit času nositele výkonu na jeden kalendářní den je 10 hodin, resp. 12 hodin pro období do 31. 3. 2006. Korekční koeficient se nepoužije, je-li jeho výše menší než jedna. Zdravotní pojišťovny pak jsou povinny (pro období do 30. 11. 2011) jednotlivým zdravotnickým zařízením podělit úhradu za zdravotní výkony v daném kalendářním čtvrtletí korekčním koeficientem. Vzhledem k tomu, že koeficienty časové regulace jsou počítány za celé čtvrtletí, je posledním obdobím pro uplatnění časové regulace 3. čtvrtletí 2011.

V případě reklamace koeficientu časové regulace použijte tiskopis VZP 91/1998 - Reklamační protokol. Tento tiskopis se používá k doložení reklamace korekčního a regulačních koeficientů vypočtených v ICZP pro zdravotnické zařízení. V případě nesouhlasu s vykazovanými, event. odmítnutými časy nositelů výkonů uváděnými zdravotními pojišťovnami si ZZ nechá na tomto protokolu potvrdit opravené správné časy v hodinách zástupcem příslušné zdravotní pojišťovny. Na základě reklamačního protokolu předaného detašovanému pracovišti ICZP provede ICZP přepočet korekčního koeficientu ZZ.

S platností od 1. 12. 2011 je zrušeno Informační centrum zdravotního pojištění a s ním i kontrola čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím korekčního koeficientu. K 1. 12. 2011 vešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a mimo jiné změny je zcela vypuštěn § 41 o Informačním centru zdravotního pojištění, podle kterého existovala regulace dle KORKO.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.