Kód pojišťovny

Způsoby úhrad dle typu zdravotnického zařízení v roce 2008

6.         Fyzioterapie - nelékařské profese v ambulantních zdravotnických zařízeních

HZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 902 podle seznamu výkonů 

 1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,02 Kč.

 2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

 3. Pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,59 Kč. Tento objem se vypočte takto: 

  PBro x (POPho / POPro)

  kde:

  PBro   celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí roku 2007

  POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí roku 2008

  POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí roku 2007

 4. Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

 5. Ustanovení bodu 2 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2007.

 6. HZP sjedná se zdravotnickým zařízením měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí roku 2007. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí HZP vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného pololetí roku 2008.

 7. Jiný způsob úhrady je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou a pokud tento způsob nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP.

7.         Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy raněných, nemocných a rodiček

Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy raněných, nemocných a rodiček je poskytovaná v odbornosti 989 podle seznamu výkonů. 

 1. Hodnota bodu se stanoví

  a)      ve výši 0,94 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu,

  b)      ve výši 0,88 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu.

 2. HZP upraví nad 103 % vypočteného objemu hodnotu bodu uvedenou v bodu 1., a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. a) na 0,90 Kč, pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč. Tento objem se vypočte takto: 

  PBro x (POPho / POPro)

  kde:

  PBro   celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí roku 2007

  POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí roku 2008

  POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí roku 2007

 3. Ustanovení bodu 2, se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v roce 2007 nebo v roce 2008 poskytla péči méně než 50 unikátním pojištěncům HZP.

8.         Zdravotní péče poskytovaná v rámci záchranné služby - odbornost 709

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

9.         Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,92 Kč. 

10.    Lázeňská péče

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

11.     Neodkladná péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

II. Ústavní zdravotní péče

1. Akutní lůžková péče

Zdravotní péče poskytovaná v zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hradí na základě smluvního ujednání mezi HZP   lůžkovým ZZ:

 • kombinací individuálně smluvně sjednané složky úhrady a paušální složky úhrady dle vyhlášky č. 383/2007 Sb.,

 • výkonovým způsobem úhrady,

 • jiným způsobem úhrady.

A) Kombinace individuálně smluvně sjednaná složka úhrady a paušální složka úhrady dle vyhlášky č. 383/2007 Sb.

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za zdravotní péči zahrnutou podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů do skupin vztažených k diagnóze 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182 a 08183 (zdravotní péče vztažená převážně k výkonům totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu).

 1. HZP poskytne v roce 2008 všem zdravotnickým zařízením, kterých se výše uvedená Klasifikace do vyjmenovaných skupin týká, v souhrnu úhradu alespoň ve výši 104,8 % úhrady takové péče v roce 2007. HZP v roce 2008 zohlední změnu počtu svých pojištěnců oproti roku 2007.
 2. HZP poskytne v roce 2008 všem zdravotnickým zařízením v souhrnu úhradu za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené na základě zvláštní smlouvy alespoň ve výši 104,8 % úhrady takové péče v roce 2007. HZP v roce 2008 zohlední změnu počtu svých pojištěnců oproti roku 2007.

Paušální složka úhrady zahrnuje paušální úhradu za hospitalizační péči a paušální úhradu za ambulantní péči.

 1. Základní paušální úhrada pro rok 2008 vzniká, jestliže od celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení, po vypořádání všech regulací s výjimkou regulace preskripce, je odečtená celková úhrada za zdravotní péči zahrnutou podle Klasifikace do skupin 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182 a 08183 a celková úhrada za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené na základě zvláštní smlouvy. Výsledná částka se násobí koeficientem paušální úhrady, který je pro rok 2008 stanoven ve výši 1,048.

  Referenčním obdobím pro rok 2008 je péče zdravotnickým zařízením vykázaná do 31.3.2008 a HZP uznaná do 31.5.2008.
 2. Základní paušální úhrada se nejpozději do 31.5.2009 přepočte, přičemž do přepočtu se zahrnuje zdravotní péče, která byla zdravotnickým zařízením za rok 2008 vykázaná nejpozději k 31.3.2009. Mechanismus přepočtu základní paušální úhrady stanoví detailně vyhláška  č.383/2007 Sb.
 3. Výše výsledné paušální složky úhrady se určí na základě srovnání základní paušální úhrady a přepočtené paušální úhrady.

  3.1. Pokud přepočtená základní paušální úhrada nebude v příslušném pololetí roku 2008 menší než 104 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu a zároveň nebude vyšší než 106 % tohoto podílu, bude výše výsledné paušální složky úhrady (PUV2008) rovna výši přepočtené základní paušální úhrady.

  3.2    Pokud přepočtená základní paušální úhrada bude menší než 104 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu, stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako (PUV2008 min), což je vynásobení základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu indexem 1,04.

  3.3    Pokud přepočtená základní paušální úhrada bude větší než 106 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu, stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako (PUV2008 max) ,což je vynásobení základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu indexem 1,06.

  3.4    Výsledná paušální složka úhrady (PUV2008), popřípadě stanovená PUV2008 min nebo PUV2008 max náleží zdravotnickému zařízení, jestliže:

  3.4.1   zdravotnické zařízení vykáže a HZP uzná počet hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, ve výši alespoň 95  % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin,

  3.4.2   zdravotnické zařízení vykáže a HZP uzná počet bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2008 ve výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2007.

  3.5  Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a HZP uznaný počet hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy bude menší než 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se pro rok 2008 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95 % hodnoty.

  3.6  Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a HZP uznaný počet bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2008 bude menší než 95 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2007, výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min  nebo PUV2008 max) se pro rok 2008 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95 % hodnoty. Pro účely výpočtu počtu bodů se výkony vykazované v souvislosti s jednodenní péčí na lůžku, podle seznamu výkonů, považují za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče.
 4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
 5. HZP zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2008 oproti roku 2007, pokud tato péče není hrazena jiným způsobem. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 2.
 6. Do paušální úhrady podle bodů 1 až 5 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního ujednání hrazena podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví ve výši 0,90 Kč.

B) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Zdravotní péče je hrazená podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

C) Jiný způsob úhrady

Jiný způsob úhrady bude sjednán s vybranými zdravotnickými zařízeními poskytujícími ústavní péči formou individuálně sjednané složky úhrady v kombinaci s paušální úhradou.

Individuální složka úhrady v sobě zahrnuje dohodnutý kontrakt mezi HZP a zdravotnickým zařízením. Obě strany vyberou skupiny rozhodných výkonů, které souvisí s léčbou vybraných diagnóz. K těmto skupinám dohodnou ceny a objemy, které vycházejí z vykazování ZZ v letech 2006 a 2007.

Paušální složka úhrady bude obsahovat ostatní zdravotní péči zdravotnickým zařízením poskytnutou a HZP uznanou. Postup výpočtu paušální složky úhrady a podmínky této úhrady se budou řídit vyhláškou č. 383/2007 Sb.

Individuální kontrakt bude poprvé vyhodnocen po ukončení I. pololetí 2008.

Konečné vyhodnocení této zdravotní péče bude provedeno nejpozději do 31.5.2009.

Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

HZP zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2008 oproti roku 2007, pokud tato péče není hrazena jiným způsobem. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 2.

Do paušální úhrady se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního ujednání hrazena podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví ve výši 0,90 Kč.

HZP sjedná se zdravotnickým zařízením předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny 105 % objemu předběžné úhrady referenčního období, kterým je rok 2007 

2.   Následná zdravotní péče

Následná zdravotní péče péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu bude hrazena na základě:

 • paušální sazby za jeden den hospitalizace,
 • výkonový způsob úhrady podle seznamu výkonů,
 • jiný způsobem úhrady.

A)        Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a)                  Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně, podle seznamu výkonů a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b)                 Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace se stanoví ve výši 102 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů v roce 2007.

c)                  Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 103 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2007.

d)                 Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

  

B)        Výkonový způsob úhrady podle seznamu výkonů

Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a)                  Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč.

b)                  Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

c)                  Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

C)        Jiný způsob úhrady

Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP.

Regulační omezení

 1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2007, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, sníží HZP v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.
 2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2008 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům, regulace uvedená v bodu 1 se neuplatní.

Předchozí stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.