Kód pojišťovny

Způsoby úhrad dle typu zdravotnického zařízení v roce 2008

Zdravotní péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními bude pro rok 2008 hrazena v souladu s § 17 odst.6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podle vyhlášky č. 383/2007 Sb., která stanoví pro rok 2008 hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Cenovým rozhodnutím MZ ČR ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků zubních lékařů plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Jiný způsob úhrady je možný pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou a pokud tento způsob úhrady nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP.

I. Ambulantní zdravotní péče

1. Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost

         Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost bude hrazena v roce 2008 podle smluvního ujednání mezi HZP a zdravotnickým zařízením:

 • kombinovanou kapitačně výkonovou platbou,
 • kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace,
 • diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou v rámci projektu Sdružení nezávislých lékařských praxí (SNLP) a Plánu řízené zdravotní péče Medipartner (dále jen „Plán"),
 • podle seznamu výkonů

A)     Kombinovaná kapitačně výkonová platba

 1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši 42 Kč. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 4, násobených indexem podle bodu 4.
 2. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za pojištěnce EU, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč, mimo zdravotní výkony preventivních prohlídek 01022, 02022, 02032, kde se úhrada provede hodnotou bodu 1,10 Kč.

 3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

 4. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

  Věkové skupiny a indexy:

   věková skupinaindex 
   0 - 4 roky3,80
   5 - 9 let1,65
   10 - 14 let1,30
   15 - 19 let1,00 
   20 - 24 let0,90 
   25 - 29 let0,95 
   30 - 34 let1,00 
   35 - 39 let1,05 
   40 - 44 let1,05 
   45 - 49 let1,10 
   50 - 54 let1,35
   55 - 59 let1,45 
   60 - 64 let1,50 
   65 - 69 let1,70 
   70 - 74 let2,00 
   75 - 79 let2,40 
   80 - 84 let2,90 
   85 a více let3,40 

B)     Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

 1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písm. A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

 2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a  úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením z celkového počtu pojištěnců všech zdravotních pojišťoven registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

 3. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce a za pojištěnce EU se úhrada provede obdobně jako v případě A) body 2 a 3.

C)                Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů a pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

D)                Diferencovaná kombinovaná kapitačně výkonová platba v rámci projektu SNLP a plánu Medipartner

Její výše je součtem základní sazby ve výši 42 Kč, navýšené koeficientem komplexní finanční nákladovosti, na měsíc na jednicového registrovaného pojištěnce a úhrad výkonů hrazených mimo kapitační sazbu a výkonů za neregistrované pojištěnce, podle platného seznamu výkonů, kdy hodnota bodu bude dohodnuta ve výši 1 Kč, mimo zdravotní výkony preventivních prohlídek 01022, 02022, 02032, kde se úhrada provede hodnotou bodu 1,10 Kč. Výše kapitační platby je regulována prostřednictvím tzv. regulačního koeficientu komplexní finanční nákladovosti (K) zdravotní péče poskytnuté registrovaným pojištěncům, který je zdravotnickému zařízení stanoven na základě komplexního sledování nákladů na zdravotní péči u jiných zařízení praktických lékařů (resp. praktických lékařů pro děti a dorost). 

Bonifikace plateb:

 1. Pokud byla zdravotnickému zařízení udělena Ministerstvem zdravotnictví České republiky akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor praktické lékařství pro děti a dorost nebo pro specializační obor praktické lékařství pro dospělé, má nárok na bonifikaci ve formě navýšení základní sazby KKVP o + 1 Kč na jednoho přepočteného pojištěnce. Zdravotnické zařízení je povinno v případě uplatnění tohoto nároku doložit HZP rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky o udělení akreditace. Uvedené navýšení KKVP bude HZP provedeno od prvého dne měsíce následujícího po dni doručení rozhodnutí o udělení akreditace HZP. Zdravotnické zařízení ztrácí nárok na navýšení KKVP na základě přiznané akreditace prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí doby platnosti akreditace.
 2. Po dobu, kdy zdravotnické zařízení na základě přiznané akreditace zabezpečuje předatestační přípravu praktického lékaře, má nárok na další bonifikaci ve formě navýšení základní sazby KKVP o + 3 Kč na jednoho přepočteného pojištěnce. Zdravotnické zařízení je povinno v případě uplatnění tohoto nároku písemně informovat HZP o zahájení a ukončení doby předatestační přípravy praktického lékaře. Pokud nebude tato informace HZP předána v dostatečném časovém předstihu (před zahájením), bude navýšení KKVP účinné až prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné informace o zahájení a ukončení doby předatestační přípravy praktického lékaře.

  Výše uvedená bonifikace bude uplatněna u zdravotnických zařízení, které jsou hrazeny dle bodu A), B) a D).

Regulační omezení

 1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

  1.1     Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je HZP oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

  1.2       Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je HZP oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. 
 2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.

 3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení registrovalo v roce 2007 nebo v roce 2008 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou pojištěncům z EU.

 4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu.

 6. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí u diferencované kombinované kapitačně výkonové platby v rámci projektu SNLP a plánu MEDIPARTNER.

 7. HZP je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.

2.      Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči, ortoptickou a pleoptickou zdravotní péči se bude hradit podle smluvního ujednání mezi HZP a zdravotnickým zařízením takto:

A)     Hodnota bodu a výše úhrad 

 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

  a)         1,05 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči, pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů,

  b)        1,10 Kč pro zdravotnická zařízení smluvních odborností 901 - klinická psychologie, 903 - klinická logopedie a 927 - ortoptista, podle seznamu výkonů,

  c)        1 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení. V případech vymezených v bodu 6. písm. a) bude zdravotní pojišťovna hradit zdravotnickému zařízení zdravotní výkony pro danou odbornost reálně dosaženou hodnotou bodu vynásobenou indexem nárůstu úhrad, stanovenými v bodu 2. 
 2. Není-li dále stanoveno jinak, celková výše úhrady zdravotnickému zařízení

  a) poskytujícímu zdravotní péči v jedné odbornosti nepřekročí částku, která se vypočte takto:

  POPzpo x PUROo x Inu

  kde:

  POPzpo     počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008; unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát

  PUROo     průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

  Inu             index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

  b)  poskytujícímu zdravotní péči ve více odbornostech nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

  POPzpo x PUROo x Inu

  kde:

  POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008

  PUROo se vypočte takto:

  PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

  kde:

  PPBROo         průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

  RDHB            reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní specializovanou péči, poskytnutou zdravotnickým zařízením, u zdravotní pojišťovny v příslušném pololetí 2007, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za ambulantní specializovanou péči snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za příslušné pololetí 2007 a celkového počtu bodů za ambulantní specializovanou péči zdravotnickým zařízením vykázaných za příslušné pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných

  PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007

  PUZULROo   průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007

  Inu  index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

  U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, bude HZP pro účely výpočtu celkové výše úhrady používat průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.
 3. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 0,95 Kč.

 4. HZP dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

 5. Nad rámec celkové výše úhrady stanovené v bodu 2. hradí zdravotní pojišťovna poskytnutou zdravotní péči podle seznamu výkonů (včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků), úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu stanovenou ve výši 0,30 Kč. Počet bodů hrazených touto hodnotou se stanoví jako rozdíl mezi celkovým počtem zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů a počtem bodů, který se stanoví jako podíl celkové výše úhrady stanovené v bodu 2., po odečtení zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, a hodnoty bodu stanovené v bodu 1. c). Pokud má tento rozdíl zápornou hodnotu, ustanovení tohoto bodu se nepoužije.

 6. Ustanovení bodu 2. a 5. se nepoužijí: 

  a)             v případě zdravotnického zařízení podle bodu 1. písm. c), které v příslušném pololetí roku 2007 nebo roku 2008 v rámci jedné odbornosti ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výkonu se zdravotní pojišťovnou,

  b)             u zdravotnických zařízení smluvní odbornosti 901 (klinická psychologie), 903 (klinická logopedie), 927 (ortoptista), u zdravotnických zařízení vykazujících zdravotní výkony odbornosti 910 (psychoterapie) společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře a ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 108 (nefrologie),

  c)             v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

Regulační omezení

 1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má s HZP na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu): 

  1.1.            Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí roku 2007, HZP sníží zdravotnickému zařízení po skončení roku 2008 úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

  1.2.            Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v příslušném pololetí 2007, HZP sníží zdravotnickému zařízení po skončení roku 2008 úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

  1.3.            Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.

  1.4.            Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud celková úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí roku 2008 nepřekročí 105 % celkové úhrady v příslušném pololetí roku 2007 a zdravotnické zařízení v příslušném pololetí roku 2008 ošetří alespoň 90 % unikátních pojištěnců oproti příslušnému pololetí roku 2007.

  1.5.            Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

  1.6.            Pokud by na základě výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1 nebo podle bodu 1.2 měla být zdravotní pojišťovnou uplatněna regulační srážka u více než 15 % smluvních zdravotnických zařízení, sníží tato zdravotní pojišťovna následně limity pro uplatnění příslušného regulačního omezení tak, aby počet zdravotnických zařízení s vypočtenými regulačními srážkami nepřekročil hranici 15 % všech smluvních zdravotnických zařízení.

  1.7.            U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v příslušném pololetí roku 2007 pro tyto účely úměrně upraví.

  1.8.            U zdravotnického zařízení, které v roce 2007 nebo v části roku 2007 neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu s HZP, se použijí pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

 2. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v příslušném pololetí roku 2007 nebo v příslušném pololetí roku 2008 v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

 3. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 4. HZP je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.

 5. Jiný způsob úhrady je možný pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou a pokud tento způsob úhrady nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP.

Další stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.