Kód pojišťovny

Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému (snižování penále a přirážek k pojistnému a promíjení pokut).
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdost zákona u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí ve věci, na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh nebo plátce pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace. Tzv. podporu de minimis lze poskytnout formou promíjení penále za podmínek stanovených nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, resp. nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21. 2. 2019), resp. nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. Podle čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis se pod pojmem "Podpora de minimis" rozumí taková státní (veřejná) podpora, jejíž celková maximální výše poskytnutá jednomu podniku nepřesáhne za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období částku 200 000 EUR. U příjemců jednoho podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nepřesáhne částku 100 000 EUR, tuto podporu nelze použít pro nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. Podle čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 je podporou de minimis v odvětví zemědělství podpora, která za stanovené období tří let u jednoho podniku nepřesáhla výši 20 000 EUR. Do režimu tohoto nařízení patří podniky působící v oblasti prvovýroby zemědělských produktů. Podle čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 717/2014 lze poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 30 000 EUR podnikům působícím v oblasti výroby, zpracování a uvádění rybolovu a akvakultury na trh.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru. V případě, že je penále předepsáno k úhradě formou výkazu nedoplatků, musí být žádost podána do 8 dnů od jeho doručení žadateli.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o odstranění tvrdosti zákona je třeba podat u České průmyslové zdravotní pojišťovny, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, PSČ 703 00 Ostrava (dále jen "ČPZP").

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Informace k řízení o odstranění tvrdosti zákona poskytne právní odbor ČPZP – Mgr. Ing. Marie Slavíková (tel. 599090401), příp. vedoucí samostatných oddělení výběru pojistného - Marcela Tomanová – zaměstnavatelé (tel. 312258278), Ing. Jiří Zdražil - OSVČ (tel. 585809148), Bc. Milan Pastva – OBZP (tel. 599090264).
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti), příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci. Kromě písemné žádosti je nutné předložit vyplněný formulář "Čestné prohlášení" dokládající skutečnosti uvedené v bodě 6 a doplatit veškeré splatné pojistné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Je nezbytné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" a tento zaslat na adresu ČPZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7. Lhůty pro vyřízení nejsou právními předpisy stanoveny. Doba vyřízení je v ČPZP, s ohledem na množství žádostí, zpravidla několik týdnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Kromě žadatele nejsou další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud odváděl pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.).
16. Elektronická služba, kterou lze využít Doručování prostřednictvím datových schránek.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle ustanovení § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy V rámci základních zásad řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou přípustné opravné prostředky.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou sankce stanoveny. V případě opožděného podání bude žádost plátce odmítnuta. Jestliže plátce neuhradí splatné pojistné či nepředloží vyplněný formulář "Čestné prohlášení", nebude o jeho žádosti rozhodováno a žádost bude odložena.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Další informace lze získat z internetových stránek ČPZP. Podrobnější informace k podpoře de minimis je možné získat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor ČPZP
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace Mgr. Ing. Marie Slavíková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.12.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.