Kód pojišťovny

Uložení pokuty

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Uložení pokuty
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna může na základě ustanovení § 44 zákona č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uložit pojištěnci při nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 výše uvedeného zákona pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli. Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty. Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až k) uvedeného zákona, nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5 000 Kč pojištěnci, který se při poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. Podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů za neplnění nebo porušení povinností stanovených v § 22 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 2 a 3, § 25 a § 28 větě druhé může zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen "ČPZP").
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Nesplnění oznamovací povinnosti - viz bod 4.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Povinný subjekt není oprávněn řízení o uložení pokuty zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit O uložení pokuty rozhoduje ČPZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Rozhodnutí o uložení pokuty vystavuje za nesplnění oznamovací povinnosti pojištěncem a zaměstnavatelem samostatné oddělení výběru pojistného ČPZP, za ostatní porušování povinností (viz bod 4) uložení pokuty vystavuje zdravotní úsek a právní odbor. Adresa: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00. Kontaktní osoby: Marcela Tomanová – zaměstnavatelé - tel. 312258278, Ing. Jiří Zdražil - OSVČ - tel. 585809148, , Bc. Pastva - OBZP - tel. 599090264, Mgr. Ing. Marie Slavíková - tel. 599090401

 

10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Doklady od povinného nejsou požadovány - řízení se nevede na návrh.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ČPZP rozhoduje platebním výměrem - umístění a text se neuvádí, neboť se nejedná o formulář pro použití plátcem pojistného.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V platebním výměru je stanovena lhůta k zaplacení pokuty a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Povinný je vyzýván k převzetí platebního výměru a úhradě dluhu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Pokud plátce pojistného disponuje datovou schránku, zasílá se platební výměr do jeho datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti uložení pokuty lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím ČPZP, která platební výměr vydala, k Rozhodčímu orgánu ČPZP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s uložením pokuty nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Ing. Stanislav Myška

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 14. 12. 2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.