Kód pojišťovny

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přistupu k informacím

Česká průmyslová pojišťovna (dále jen "ČPZP") je povinným subjektem k podání informací vztahujících se k rozhodování ČPZP, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen Zákon).

Informace podle § 5 Zákona, které je ČPZP jako povinný subjekt povinna zveřejnit, jsou k dispozici na http://www.cpzp.cz/., v sídle ČPZP v Ostravě-Vítkovicích, Jeremenkova 161/11 (dále jen sídlo) a pobočkách pojišťovny.

Žádost o poskytnutí informací podle Zákona lze podat písemně na adresu sídla ČPZP, příp. jednotlivých poboček. ČPZP postupuje při vyřizování žádostí podle Zákona. Ústní podání žádosti o poskytnutí informací musí být učiněno v sídle ČPZP. 

Základní právní předpisy vztahující se k činnosti ČPZP jsou uvedeny na internetových stránkách ČPZP. Tyto právní předpisy jsou dále k nahlédnutí na právním odboru v sídle ČPZP.

Úhrada za poskytování informací je stanovena Sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací

Odvolání proti rozhodnutí ČPZP podle Zákona lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí žadateli. Odvolání lze předat či zaslat na adresu sídla nebo poboček ČPZP. Odvolání musí mít náležitosti podle zákona a musí být z něho zřejmé, proti čemu směřuje.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.