Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Děti a mládež
do 17 let včetně

Až 1 500 Kč

Ženy
od 18 let

Až 1 000 Kč

Muži
od 18 let

Až 1 000 Kč

Dárci krve
 

Až 3 500 Kč


Zásady čerpání preventivních programů

Platnost preventivních programů

Preventivní programy pro rok 2019 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2019, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1.1.2019 do 31.12.2019, není-li dále nebo v popisu programu stanoveno jinak. Pojištěnec musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně. Příjem dokladů končí 31.12.2019 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2019, musí být proplaceny v roce 2019, v roce 2020 proplaceny nebudou.

Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky, doklad o úhradě musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat preventivní programy. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2019.

Nabídka programů podle věku pojištěnce

Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat. Během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Např. pojištěnec, který dosáhne v roce 2019 18 let, se rozhodne, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež nebo ze skupiny preventivních programů pro muže, resp. ženy. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, muže a ženy.

Čerpání příspěvků v rámci programů pro děti a mládež:
Příspěvky pro děti a mládež mohou být proplaceny zákonným zástupcům dětí, popř. také pěstounům, poručníkům, opatrovníkům, osvojitelům nebo instituci, které bylo dítě svěřeno do péče - tito navíc doloží rozhodnutí o svěření do péče.
 

Limity čerpání pro rok 2019

Nabídka preventivních programů je rozdělena do skupin programů, určených pro jednotlivé věkové skupiny:

 1. Děti a mládež do 17 let včetně

 2. Ženy od 18 let

 3. Muži od 18 let

Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

Pro jednotlivé skupiny programů je stanovený maximální limit příspěvku, který může pojištěnec vyčerpat za rok (děti a mládež až 1 500 Kč, ženy a muži až 1 000 Kč.). U každé skupiny programů figurují také doplňkové programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit. Jednotlivé preventivní programy mají nastavenou maximální výši příspěvku, kterou lze z daného programu čerpat.

Čerpání příspěvků:

O příspěvek lze požádat:

 • osobně - při návštěvě pobočky
 • korespondenčně - zaslání žádosti poštou
 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP)

Preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Identifikace čísla účtu:

 • K identifikaci čísla účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek na preventivní program bere na vědomí, že příspěvek na preventivní program bude čerpat pro svou vlastní potřebu. Příspěvky na preventivní programy se tedy nevztahují na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukazy, dárkové permanentky apod.

Druhy bankovních účtů:

Akceptovány jsou:

 • Běžný účet
 • Spořicí účet
 • Podnikatelský účet
 • Bankovní účet neplnoletého dítěte (dětský účet, studentský účet, junior účet….)

Obecně je předčíslí účtu maximálně 6místné a číslo účtu maximálně 10místné; příklad: na výpise je 16místné číslo 0000490123456789, tzn. předčíslí účtu je 49 a číslo účtu je 123456789

Akceptovány nejsou:

 • Účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění apod.
 • Účty vyžadující specifický symbol

Doklady potřebné k čerpání preventivních programů

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR  doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, a pokud v něm není dítě uvedeno, tak průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list.

 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 

 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě.

 • Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.

Korespondenční doručení dokladů (zaslání poštou): 

        Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce,

 • Originál dokladu o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě,

 • Doklad o bankovním účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno),

 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů, vyžadovaných u jednotlivých preventivních programů.

 

Specifikace dokladu o úhradě


Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný preventivní program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)

 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození), účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko.

 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresu firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.

 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který preventivní program čerpá, popřípadě jeho zákonný zástupce, poručník apod. (pokud není u jednotlivých preventivních programů uvedeno jinak).

 • Doklad o úhradě musí být předložen vždy v listinné podobě v originále nebo  v úředně ověřené kopii.

 • Za originál lze považovat i doklady vystavené a zaslané pojištěnci v elektronické podobě. Pokud byl doklad o úhradě vystaven a doručen pojištěnci/odběrateli  výhradně v elektronické podobě (zejména formát pdf), může jej pojištěnec vytisknout a předložit ČPZP v listinné podobě. Může se jednat i o doklad se strojově vloženým razítkem či podpisem. Pro zvýšení věrohodnosti původu dokladu je možno požadovat po pojištěnci předložení vytištěné e-mailové zprávy, kterou byl doklad jako příloha doručen. V případě pochybnosti o pravosti dokladu lze požádat vystavitele o potvrzení toho, že doklad skutečně vystavil.

 • Ručně psaný doklad o úhradě musí být vždy v originále (za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka), nelze je naskenovat a poslat elektronicky.

Doložení úhrady: pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen,  je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Platnost dokladu o úhradě

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Pokud v průběhu tohoto termínu není doklad předložen, žádost o příspěvek nebude akceptována. Toto ustanovení se nevztahuje na program Bonus Plus. V případě očkování není podstatné datum zakoupení vakcíny, ale datum aplikace. 

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání preventivního programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající preventivní program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod.   "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít  vzor  Plná moc.  Plnou moc odevzdá klient zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program.

 

Zdravý podnik

 • program na podporu zdraví zaměstnanců smluvních podniků - pojištěnců ČPZP. Realizace programu probíhá po vzájemné domluvě se smluvními podniky.

 

Upozornění

Příspěvky se  nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny,  zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nejsou akceptovány doklady o úhradě na on-line aktivity (video kurzy apod.), program Multisport, doklady hrazené z podnikových fondů (FKSP apod).

Aktivity lze čerpat pouze konkrétním pojištěncem, za neprůkazný bude považován doklad vystavený na více pojištěnců najednou.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků na preventivní programy nebo na vybraný preventivní program v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku preventivních programů v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek.

Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou upravené preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku nebo podací razítko pošty.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205