Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Cestovní pojištění on-line

Informace v souvislosti s epidemií COVID

Informace pro klienty, kteří jsou v zahraničí:

Klientům, kteří pobývají v zahraničí a nemohou se vrátit zpět do České republiky (karanténa vyhlášená státním orgánem v dané oblasti), se pojištění automaticky zdarma prodlužuje do doby jejich bezodkladného návratu po ukončení karantény zpět do České republiky, a to v rozsahu, ve kterém bylo sjednáno. V takovýchto případech je nutné, aby klienti vždy kontaktovali asistenční službu Global Assistance, a. s., telefonní číslo + 420 266 799 788. Prodloužení pojištění se nevztahuje na případy, kdy klienti i přes varování do zahraničí vycestovali.

Klientům, kteří pobývají v zahraničí v oblasti, do které odcestovali v době, kdy nebyla MZVČR označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, bude hrazena léčba v souvislosti s nákazou koronavirem z pojištění léčebných výloh.
Z cestovního pojištění nejsou hrazeny náklady na ubytování, stravu a další náklady po dobu karantény klienta v cizině (není nemocen ani hospitalizován).

Pokud mají klienti sjednané cestovní pojištění a z důvodu nařízení vlády svou cestu neuskuteční, mohou požádat o ukončení pojistné smlouvy dohodou, kterou zašlou písemně nebo elektronicky na dresu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, 664 42, Modřice nebo na email: pojistovna@cpp.cz. Klientům bude vráceno uhrazené pojistné v plné výši.

Z pojištění storna bude klientům hrazeno pojistné plnění při akutním onemocnění (i koronavirem) nebo úrazu, a to v případě, že bylo pojištění sjednáno před vyhlášením rizika v dané oblasti.

V případě dalších dotazů kontaktujte naši infolinku + 420 957 444 555.

Rozsah pojištění

Pojistná ochrana zvoleného pojištění zahrnuje:

 • Léčebné výlohy v zahraničí
  • Nutné ošetření lékařem
  • Hospitalizaci v nemocnici
  • Léky předepsané lékařem včetně poplatků za předpis
  • Převoz nemocného včetně odborného doprovodu či doprovodu rodinného příslušníka do ČR
  • Převoz tělesných ostatků do ČR
  • Neodkladné ošetření zubů
  • Asistenční služby v rozsahu před cestovní a cestovní asistence
  • Náklady na záchranu pojištěného v tísni do výše pojistných limitů pro pojištění léčebných výloh
  • Náklady na vyslání náhradního pracovníka v případě pracovních cest

  Léčebné výlohy v zahraničí kryjí nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví nebo úrazů bez spoluúčasti pacienta i v rámci EU (spoluúčast pacienta činí v zemích EU až 60% a u stomatologické péče až 100%). Více informací o Evropském průkazu zdravotního pojištění.

 • Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění
  • Kryje újmu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo při usmrcení, majetkovou újmu, finanční újmu a újmu na věci zapůjčené.
  • Kryje újmu na věci svěřené v případě pracovních cest.
  • Z pojištění jsou kryty náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného.
  • Pojištění se také vztahuje na odpovědnost pojištěného při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni, pojištěna je též odpovědnost za újmu vyplývající z držení psa.
  • Vymahatelnost škod vůči občanům ČR se po vstupu do EU zvýšila (soudní řízení v místě bydliště poškozeného).
 • Pojištění úrazu
  • Sjednává se na riziko smrti následkem úrazu nebo trvalých následků, které úraz zanechal.
 • Pojištění zavazadel
  • Kryje škody na osobních věcech pojištěného, které si s sebou bere pojištěný na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty.
  • Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí, kapalinou z technických zařízení, odcizením a loupežným přepadením.
 • Léto plus
  • pojištění je možné uzavřít pouze on-line, společně s balíčkem KOMPLET
  • Možno sjednat pouze pro turistickou cestu
  • Pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP
  • Evropa, Slovensko, svět, svět bez USA
  • Všechny věkové kategorie
 • Balíček Léto plus kryje navíc tato pojistná rizika:
  • Škoda na letním sportovním vybavení
  • Nájem náhradního letního vybavení
  • Nevyužitá letní dovolená

Asistenční služby

Asistenční služby v rozsahu předcestovní a cestovní asistence zajišťuje asistenční služba Global Assistance, a.s. po dobu 24 hodin denně v českém jazyce.

Předcestovní asistence

 • lékařské informace (např. obecná úroveň lékařské péče v cílové destinaci, informace o nutnosti očkování),
 • turistické informace (např. kurzy měn, klimatické poměry v cílové destinaci, informace o možnostech ubytování, kulturních a turistických památkách, zjištění turistických tras),
 • bezpečnostní informace (např. stupeň bezpečnosti v cílové zemi, rizika spojená s místními válečnými konflikty),
 • administrativně právní informace (např. doklady nutné pro vstup do země, informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, o vízové a zvací povinnosti).

Cestovní asistence

 • v případě úrazu či nemoci nasměrování pojištěného do zdravotnického zařízení, potvrzení úhrady za ošetření, tlumočnická pomoc, zajištění repatriace, zajištění lékařského doprovodu či doprovodu rodinného příslušníka,
 • při odcizení či ztrátě zavazadel poskytnutí návodu jak postupovat v případě pojistné události, pomoci se zablokováním účtu, zajištění finanční půjčky, pomoci při kontaktování zastupitelských úřadů a při vyřizování náhradních dokladů,
 • potvrzení platnosti pojištění poškozenému případně vyšetřujícím orgánům v případě pojistné události odpovědnosti za škodu občanů, poskytnutí právní informace po telefonu, zajištění právníka.

Postup hlášení pojistné události

Škodní událost z pojištění léčebných výloh

V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen ihned, pokud mu to zdravotní stav umožňuje, kontaktovat asistenční službu. Asistenční služba nasměruje pojištěného do zdravotnického zařízení, potvrdí platnost pojištění a garantuje lékařskému zařízení úhradu nákladů za ošetření.

 • vyplňte formulář Oznámení škodní události z pojištění léčebných výloh
 • nezapomeňte na potřebné doklady - originály dokladů léčebných výloh v zahraničí, v případě, že došlo k jejich přímé úhradě, v případě šetření policií policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody, protokol o zásahu záchranných složek, při zubním ošetření doklad o diagnóze a způsob ošetření, u receptů - vyznačení druhu léku, ceny a razítka lékárny, recept od lékaře, při dopravních výlohách prohlášení lékaře o nutnosti repatriace, předchozí souhlas pojistitele a doklad o vynaložených nákladech, v případě úmrtí úmrtní list a lékařské osvědčení o příčině smrti

Škodní událost z ostatních pojistných nebezpečí

Potřebné doklady:

 • pojištění úrazu - lékařská zpráva, kopie oznámení škodní události z léčebných výloh, v případě úmrtí pojištěného - úmrtní list
 • pojištění zavazadel - policejní zpráva, originály nabývacích dokladů, (případně podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří), potvrzení od vedení hotelu, poškozené či zničené zavazadlo, fotodokumentace
 • pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění - uplatnění nároku poškozeným, případně doklady dokládající oprávněnost požadavků, zápis o události sepsaný na místě nebo likvidátorem ČPP v ČR, podrobný popis průběhu vzniku události, případně fotodokumentace, výpovědi svědků, v případě dětí vyjádření zákonných zástupců, nebo pedagogického dozoru, vyjádření k rozsahu újmy, případně faktury vystavené za opravu, posudek o bolestném apod., doklady o vlastnictví poškozených věcí, příp. o stáří věcí, zprávy nebo usnesení vyšetřujících orgánů - policie, horské služby apod., doklad o uskutečnění cesty (cestovní smlouvu, doklady o pobytu), důkaz, zda byla újma hrazena z jiného pojištění, důkaz, zda byla újma uhrazena, údaje, kam poskytnout případné plnění
 • pojištění storna cesty - lékařská zpráva (počátek onemocnění, druh onemocnění popř. diagnóza, ukončení onemocnění atd.), v případě úmrtí - úmrtní list, všeobecné podmínky cestovní kanceláře, cestovní smlouva, doklad o zaplacení objednané cesty, vyúčtování a potvrzení výše stornopoplatků od cestovní kanceláře, provozovatele ubytovacího zařízení
 • pojištění zpoždění zavazadel - písemné potvrzení letecké společnosti o zpoždění zavazadel, doklady na nákup nezbytně nutných náhradních věcí
 • pojištění zpoždění letu - písemné potvrzení letecké společnosti o zpoždění letu a délce jeho trvání, doklady za náklady na náhradní ubytování a stravování
 • pojištění únosu letadla - písemné potvrzení letecké společnosti o únosu letadla a době jeho trvání
 • pojištění nevyužité dovolené - písemné potvrzení o hospitalizace, lékařská zpráva (počátek onemocnění, druh onemocnění popř. diagnóza, ukončení onemocnění atd.), písemné potvrzení od asistenční služby udělující souhlas k přerušení dovolené
 • Zima plus - policejní protokol, faktura za opravu poškozeného zimního vybavení, fotodokumentace, nabývací doklady k poškozenému zimnímu vybavení, lékařská zpráva v případě nevyužité dovolené, účet za pronajaté zimní vybavení, doklad o výši a době platnosti skipasu, přepravní doklad, doklad za náhradní ubytování, doklad za dopravu, potvrzení horského střediska, provozovatele sportovního areálu, dopravce, vedení hotelu apod.
 • Léto plus - protokol policie, potvrzení od vedení hotelu, dopravce, zdravotnického zařízení, pracovníka cestovní kanceláře, provozovatele sportovního areálu, lékařská zpráva v případě nevyužité dovolené, faktura za servis letního vybavení, faktura za půjčení letního vybavení, fotodokumentace, potvrzení a nabývací doklady k poškozenému letnímu vybavení apod.

Kontakt pro hlášení škodní události:

Poštou na adresu:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Vienna Insurance Group
OLPMU MO P.O.BOX 28
664 42 MODŘICE

Elektronicky: likvidace@cpp.cz

Všeobecné podmínky

Předsmluvní informace (IZOP)
Informační dokument o pojistném produktu (IPID)
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění (GDPR)
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zavazadel (DPPZAV/U 1/19)
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění úrazu v cestovním pojištění (DPPURC/U 1/19)
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění (DPPOC/U 1/19)
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh v zahraničí (DPPLV/U 1/19)
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPPCP/U 1/18)
Doplňkové pojistné podmínky Léto plus (DPPLP/U 1/19)
Doplňkové pojistné podmínky Zima plus (DPPZP/U 1/19)
Smluvní ujednání - Nedílná součást pojistné smlouvy
Oceňovací tabulky pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Sleva pro studenty

Osoby ve věku 18 do 25 let (včetně), pokud jsou studentem, mohou využít slevu pro studenty. Sleva představuje sazby pro turistickou i pracovní cestu ve výši sazeb pro věkovou kategorii 0-17 let. Na pracovištích ČPZP je možno tuto slevu využít i pro dlouhodobý pobyt.

Pokud vyplníte v zadávání pojištěných osob rodné číslo osoby, která splňuje věkovou hranici, zobrazí se vpravo dodatečně zatrhávací políčko pro určení studenta. Zatržením políčka "student" prohlašujete, že v případě potřeby pojistitele pojištěná osoba průkazně doloží, že v době začátku pojištění splňovala kategorii studenta. Nebudete-li tuto skutečnost doložena, pojistitel má právo dle Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPPCP/U 1/18, čl. 11, bod 9) přistoupit ke snížení výplaty pojistného plnění.

Sleva je možná pouze pro pojištěnce ČPZP.

Sleva za opakované pojištění

Sleva 5 % je odečtena z celkové výše pojistného vypočteného na osobu, která si v roce 2020 opakovaně on-line uzavře balíček Komplet / Zima nebo Léto. Vztahuje se pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a je uplatněna na uzavřené druhé a každé další cestovní pojištění. Sleva platí na jednotlivou osobu (rodné číslo) a bude systémem odečtena automaticky. Pro slevu se započítávají jen smlouvy uzavřené v roce 2020.

Sleva pro novorozence

Sleva 100% je odečtena u dětí do 1 roku věku, které je současně pojištěno s minimálně 1 dospělou osobou nad 18 let věku.
Sleva je možná pro novorozence - pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a lze jí využít při sjednání jakéhokoliv balíčku on-line. Dospělá osoba na smlouvě nemusí být pojištěncem ČPZP.

Doplňkové připojištění

K léčebným výlohám lze na pobočkách ČPZP volitelně připojistit doplňkové připojištění. Doplňkové připojištění lze však sjednat pouze na pobočkách ČPZP, nelze jej sjednat při on-line pojištění:

 • Pojištění zpoždění letu (delší než 3 hodiny, 5 000 Kč)
  • Za pojistnou událost se v pojištění zpoždění letu považuje leteckým dopravcem způsobené zpoždění letu na pravidelné lince, kterou měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení písemného potvrzení dopravce o zpoždění letu, délce jeho trvání a originálů účetních dokladů o zaplacení náhradního ubytování a stravy.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • V případě vzniku škody není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
 • Pojištění zpoždění zavazadel (delší než 3 hodiny, 5 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Za pojistnou událost se v pojištění zpoždění zavazadel považuje leteckým dopravcem způsobené zpožděné dodání řádně registrovaných zavazadel.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěnému ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení nezbytných věcí osobní potřeby, maximálně však do výše 5 000 Kč.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení písemného potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel, délce jeho trvání a originálů účetních dokladů dokládajících pořízení nezbytných věcí osobní potřeby.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • V případě vzniku škody není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
 • Pojištění nevyužité dovolené (1 500 Kč za každý započatý den, maximálně 21 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • Pojistnou událostí se v pojištění nevyužité dovolené rozumí skutečnost, kdy pojištěný nemohl čerpat dovolenou z důvodu hospitalizace, přerušení dovolené nebo předčasného návratu ze závažného důvodu.
  • V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny.
 • Pojištění únosu letadla (10 000 Kč)
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvních ujednáních.
  • Pojistnou událostí se v pojištění únosu letadla rozumí skutečnost, kdy je letadlo, ve kterém pojištěný cestuje, uneseno.
  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení potvrzení dopravce o únosu letadla a době jeho trvání.
  • V případě vzniku události není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.

Sportovní pojištění

Rekreační sporty jsou zahrnuty v základních sazbách léčebných výloh. Např. lyžování po vyznačených trasách a pod.

Sportovní cestou (Sazba S1) je cesta, kterou pojištěný uskutečňuje za účelem sportovní činnosti. Za sportovní cestu se považují:

 • nebezpečné sporty letecký sport, auto motosport, vodní motorový sport, vodní lyžování, rekreační potápění s pomocí dýchacího přístroje do hloubky 40 m a s certifikací přístrojového potápění, jachting a plavba na lodi nad rámec turistických cest s výjimkou zaoceánských plaveb a jachtingu (nepojistitelné druhy sportů), skateboarding, skeleton, lední hokej, jízda na koni, vysokohorská turistika do výšky 4 000 m. n m. a do II. stupně obtížnosti dle mezinárodní stupnice UIAA, pohyb v terénu via ferrata do stupně B, sjíždění řek a rafting na řekách stupeň č. 2 a 3 Alpské klasifikace, parasailing, jízda na sněžném skútru, apod.
 • sportovní soutěže, které pojištěná osoba uskutečňuje v rámci organizovaných sportovních soutěží, tréninkových soustředění, organizovaných závodů na amatérské úrovni;
 • nepojistitelné druhy sportů nepojistitelnými sporty se rozumí níže uvedené sportovní činnosti, jedná se především o extrémní a adrenalinové sporty tj. kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví, speleologie, skialpinismus, canyoning, kayaking, freerunning, lyžování a snowboarding mimo označené a oficiální trasy a parky, vysokohorská turistika nad hranici 4 000 m. n m., pohyb v terénu via ferrata nad stupeň B, bouldering, freestyle snowboarding, backcoun-try, freeskiing, snowkiting, speedriding, jízda na „U“ rampě, akrobatické létání, sjíždění vodopádů, BMX freestyle, moutain biking, downhill, free-riding, longboard, potápění pod hranici 40 m pod hladinou, jeskynní potápění, freediving, cliff diving, high jumping, kiteboarding, landkiting, basejump, parkour, akrobacie a skoky na lyžích, sjíždění řek a rafting na řekách od stupně č. 4 Alpské klasifikace, oceánské plavby, rybolov a jachting na otevřeném moři nad 200 námořních mil, apod.

Sportovní cesta v sobě zahrnuje pracovní a turistickou cestu. Cesta pracovní v sobě zahrnuje cestu turistickou. Upozorňujeme klienty, že na PS bude uvedeno „Sportovní cesta“ z hlediska doložení PS jako dokladu do účetnictví.

Pojištění storna cesty

Doplňkové připojištění lze sjednat na pobočkách ČPZP k balíčku KOMPLET.

 • Pojištění storna cesty se vztahuje zakoupenou službu, doloženou písemným dokladem, kterou může být např. ubytování, zájezd, letenka atd.
 • Vztahuje se např. na tyto události:
  • akutního onemocnění, a to i rodinných příslušníků a osob žijících ve společné domácnosti,
  • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství, nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem,
  • úrazu nebo smrti pojištěného,
  • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného živelní událostí v cílové oblasti cesty velkého rozsahu.
 • Pojistné plnění je ve výši 80% storno poplatků prokazatelně zaplacených za zrušení zájezdu dle podmínek CK, maximálně však 80% z ceny zájezdu uvedené v pojistné smlouvě, pojistné plnění z jedné pojistné události je omezeno částkou 30 000 Kč, v rámci rodinného pojištění se limit načítá.
 • Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději třetí den od celkového uhrazení objednané cesty nebo služby. Vždy je pojistnou částkou celková cena služby uvedená na písemném dokladu. Je-li pojištění sjednáno později, je pojištění neplatné.
 • Je-li pojištění storna cesty sjednáno 14 dní před počátkem cesty nebo služby a později, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50%.
 • Pojištění lze sjednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh, pojištěním úrazu, pojištěním zavazadel a pojištěním odpovědnosti. Pro oblast C (Česká republika) lze pojištění sjednat v kombinaci s pojištěním úrazu, pojištěním zavazadel a pojištěním odpovědnosti.
 • Pojistné činí 2% z ceny zájezdu.

Storno pojistné smlouvy

Smlouvy, uzavřené on-line, které jste ještě neuhradili, není třeba stornovat. Taková smlouva je chápána pouze jako objednávka cestovního pojištění a do doby úhrady pojistného není platná.

Potřebujete-li uzavřenou on-line pojistnou smlouvu stornovat a uhradili jste již pojistné, postupujte dle níže uvedených pokynů. Zvolte variantu ukončení pojistné smlouvy:

1. Dohodou smluvních stran

Dohodou smluvních stran, což je nejobvyklejší způsob ukončení pojistné smlouvy. Lze provést před počátkem účinnosti pojištění. V tomto případě je vždy nutné vyplnit žádanku a označit bod 1. Datum ukončení pojistné smlouvy je datum, kdy byla žádanka doručena zástupci pojistitele.

2. Storno pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

Na žádance je označen bod 2. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, přičemž nárok na vrácení pojistného je pouze v případě, že nenastala po pojistnou dobu pojistná událost. Pojistitel má právo na pojistné do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí dozvěděl a právo na poplatek za vznik, správu a zrušení pojištění ve výši 20 % uhrazeného pojistného.

3. Odstoupení od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího sjednání (bez její náhrady)

Odstoupit lze od pojistné smlouvy, která byla uzavřena na dobu delší jak 30 dnů. V případě odstoupení od pojistné smlouvy musíte vyplnit žádanku, v ní zaškrtnout bod 3. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, nerozhoduje, zda byla pojistná událost či nikoliv (zda zaškrtl ANO či NE), neboť pojistitel vrací 100% pojistného a pojištěný (pojistník) je povinen vrátit 100% pojistného plnění, bylo-li vyplaceno.

4. Storno pojistné smlouvy před počátkem účinnosti a uzavření nové pojistné smlouvy tzv. "náhrada"

V případě, že stornujete pojistnou smlouvu a uzavřete obratem novou pojistnou smlouvu tzv. "náhradu", bude Vám vráceno 100% zaplaceného pojistného. V takovém případě musíte vyplnit žádanku, v ní vyplnit číslo nové pojistné smlouvy a dále je nutné zaškrtnout bod 4.

5. Výpovědí ze strany pojištěného (pojistníka)

Při této formě zániku pojištění je třeba dodržet lhůty stanovené Občanským zákoníkem a VPP, tj.

 • výpověď musí být podána do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8denní a začíná běžet doručením zástupci pojistitele.
 • do 3 měsíců od vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet datem doručení zástupci pojistitele.
Výpověď pojistné smlouvy u CP je institut málo používaný vzhledem k výpovědním lhůtám.

Storno pojistné smlouvy v době účinnosti

V době účinnosti pojištění lze pojistnou smlouvu ukončit pouze na základě dohody. V tomto případě je vždy nutné v žádance vyplnit kolonku, zda vznikla událost, z které by mohl pojištěný požadovat pojistné plnění (označit ANO či NE) v čestném prohlášení. K datu zániku je pojistitel oprávněn si nárokovat spotřebované pojistné a náklady na vznik, správu a zrušení pojištění, které činí 20% z uhrazeného pojistného. Pojistitel není povinen dohodu uzavřít. Pojistitel dohodu neuzavře, pokud je v kolonce čestného prohlášení zaškrtnuto NE.

Žádanku (návrh dohody) zašlete k posouzení na výše uvedený kontakt nebo e-mailovou adresu: lucie.serafinova@cpp.cz
nebo poštou na adresu:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Vienna Insurance Group
oddělení likvidace škod neživotního pojištění
POBŘEŽNÍ 665/23
186 00 PRAHA 8

Nejčastější otázky a odpovědi

1. Je pro pojištění horské a vysokohorské turistiky, či pro horolezectví nutné připojištění?

Horská turistika v nenáročném terénu do výšky 3 000 m.n.m. je pojištěna v rámci turistických cest (v základním pojištění léčebných výloh).

Vysokohorská turistika v horském terénu nad 3000 m.n.m. na cestách zajištěnými žebříky, lany a řetězy s tolerancí do 4000 m.n.m., je považována za nebezpečný sport, který lze sjednat v rámci sportovních cest za zvýšenou sazbu S1 (pro léčebné výlohy je to dvojnásobek základních sazeb).

Horolezectví je nepojistitelný sport.

Pojištění pro sportovní cesty je možno uzavřít:

 • pro provozování nebezpečných druhů sportů,
 • pouze pro pojištěnce ČPZP,
 • pro krátkodobé, dlouhodobé i roční pojištění,
 • v rámci skupinového pojištění (od 3 osob na jedné pojistné smlouvě se slevou).
 • pro turistické cesty.

2. Vztahuje se pojištění na dlouhodobé nemoci a onemocnění?

Pojištění léčebných výloh se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly před vycestováním do zahraničí.

Výjimku tvoří dlouhodobé - chronické nemoci, které jsou ovšem léčeny a stabilizovány (pod lékařským dohledem a medikací). V tomto případě je nutný souhlas ošetřujícího lékaře s absolvováním cesty. Upozorňujeme na nutnost předepsání léků na dobu pobytu v cizině od ošetřujícího lékaře.

V praxi to znamená, že pojišťovna nehradí náklady na léčbu onemocnění a úrazu, které vzniklo před cestou do zahraničí na území ČR.

3. Kdy je třeba pojištění uzavřené přes internet (on-line) uhradit?

Uzavřete-li pojištění on-line, je třeba pojistné ihned uhradit. Má-li být pojištění platné od následujícího dne, vyžádejte si zaslání dokladu o provedení platby.

Tento doklad vezměte sebou na cestu, slouží jako potvrzení platnosti smlouvy do doby, než bude pojistné připsáno na účet ČPZP. Bankovní převod trvá obecně až 3 pracovní dny.

4. Je možné stornovat i pojistné smlouvy uzavřené na pobočce ČPZP?

Ano je. Potřebujete-li z nějakého závažného důvodu pojištění stornovat či upravit (př. rozsah pojištění nebo délka pojistné doby), je třeba navštívit, před počátkem účinnosti pojištění, pobočku ČPZP, kde jste pojištění uzavřeli. Pro přehlednost uvádíme možné varianty:

 1. Do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy, pakliže smlouva ještě nezačala platit a nebyla předána na Českou podnikatelskou pojišťovnu, Vám na příslušné pobočce pojištění stornují či sjednají náhradu původní pojistné smlouvy. Vráceno bude pojistníkovi (ten, kdo pojištění uzavřel) ihned a v hotovosti zaplacené pojistné v plné 100% výši.
 2. Od 4. dne uzavření pojistné smlouvy. Požádá-li pojistník o zrušení pojistné smlouvy přede dnem počátku pojistné doby, lze mu vyhovět za předpokladu, že vrátí zprostředkovateli originály pojistné smlouvy, pojistku (průkaz pojištěného). Vrácení pojistného je provedeno na základě žádanky. Žádanku je možno zaslat i elektronicky viz sekce Storno pojistné smlouvy. Na žádance jsou uvedeny způsoby zrušení pojištění a to:

  I. Dohodou smluvních stran

  Nejobvyklejší způsob zániku pojištění. Lze provést před počátkem účinnosti pojištění. Pojistitel nemusí na návrh dohody přistoupit. Pojistitel je oprávněn si účtovat náklady na vznik, správu a ukončení pojistné smlouvy ve výši 20% uhrazeného pojistného.

  II. Storno pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí

  Na žádance je označen bod 2. Žadatel je povinen vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, přičemž nárok na vrácení pojistného je pouze v případě, že nenastala po pojistnou dobu pojistná událost. Pojistitel má právo na pojistné do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí dozvěděl a právo na poplatek za vznik, správu a zrušení pojištění ve výši 20 % uhrazeného pojistného.

  III. Odstoupením ze strany pojištěného (pojistníka) je možné

  1. u smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, tj. u internetového sjednávání, která je uzavřena na dobu delší jak 30 dnů, ve lhůtě 14ti dnů od data sjednání;
  2. v případě, že pojistitel odpověděl při uzavírání pojistné smlouvy na písemný dotaz pojistníka nepravdivě či neúplně.

  Žadatel je povinný vyplnit ustanovení o čestném prohlášení, nerozhoduje zda byla pojistná událost či nikoliv (zda zaškrtl ANO či NE), neboť pojistitel vrací 100% pojistného a pojištěný (pojistník) je povinen vrátit 100% pojistného plnění, bylo-li vyplaceno.

  IV. Výpovědí ze strany pojištěného (pojistníka).

  Při této formě zániku pojištění je třeba dodržet lhůty stanovené Občanským zákoníkem a VPP, tj.

  1. výpověď musí být podána do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8denní a začíná běžet dnem doručení zástupci pojistitele.
  2. do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet dnem doručení zástupci pojistitele.

  Výpověď pojistné smlouvy u CP je institut málo používaný vzhledem k výpovědním lhůtám.

 3. Další formy zániku pojištění

  Pojistnou smlouvu lze ukončit i na základě dohody. V tomto případě je vždy nutné v žádance vyplnit kolonku, zda vznikla událost, z které by mohl pojištěný požadovat pojistné plnění (označit ANO či NE) v čestném prohlášení. K datu zániku je pojistitel oprávněn si nárokovat spotřebované pojistné a náklady na vznik, správu a zrušení pojištění, které činí 20% z uhrazeného pojistného. Pojistitel není povinen dohodu uzavřít. Pojistitel dohodu neuzavře, pokud je v kolonce čestného prohlášení zaškrtnuto NE. Návrh pojistníka na dohodu posuzuje pojistitel – kontakt: lucie.serafinova@cpp.cz

5. Pojištění nákladů na zásah všech druhů záchranné služby.

Pojištění je součástí pojištění léčebných výloh, tedy i balíčku Standard a Komplet. Pojištění je poskytováno automaticky a zdarma.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje také pojistné nebezpečí pojištění nákladů na zásah záchranné služby, tzn. pokud bude na záchranu života pojištěného využita záchranná služba (platí pro všechny státy) pojistitel uhradí náklady na činnost záchranné služby do výše sjednaného limitu pojistného plnění v rozsahu:

 • vyhledání pojištěného (pátrání)
 • vysvobození pojištěného v tísni
 • pozemní přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • letecká přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • přeprava tělesných ostatků z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou

Pojistné plnění pojištění nákladů na zásah záchranné služby je poskytnuto v rámci limitů pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh – repatriace a převoz.

6. Může být pojištěnou osobou cizinec?

Pojištěným může být i cizinec, podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který musí být při pobytu na území České republiky zdravotně pojištěn. Při sjednání je třeba uvést datum narození a rodné číslo. Pro on-line sjednání cizinec musí být zároveň pojištěná osoba i pojistník.


Cestovní pojištění je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
Provozovatelem těchto webových stránek je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)