Slevy s ČPZP 2019

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených jednotek léčivého přípravku VESICARE za období leden 2018 – říjen 2019.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků za období 2018 – 2019 s obsahem účinných látek L04AB02 INFLIXIMAB, L04AB04 ADALIMUMAB, L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.11.2019

Předmět žádosti:

Informace o počtech pojištěnců s diagnózou HIV a nákladech na léčbu HIV k 30. 9. 2019.

Sdělená informace:

ČPZP k datu 30. 9. 2019 eviduje 135 pojištěnců s diagnózou HIV. Celkové náklady na léčbu HIV za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 dosáhly výše 27 436 818 Kč.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pacientů, kteří měli v letech 2014 - 2018 vykázaný kód I48 a zároveň souběžně diagnózu specifikovanou v zaslaných žádostech.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu1 a dokumentu2


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 10. 2019

Předmět žádosti:

Informace o finančních prostředcích vynaložených v letech 2016 – 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně u lubrikovaných/potahovaných močových katetrů pro pacienty na intermitentní katetrizaci dle diagnóz uvedených v žádosti.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.10.2019

Předmět žádosti:

informace o vynaložených nákladech na preventivní péči a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1.1.2020

Sdělená informace:

viz přílohy: tabulka 1, tabulka 2, dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 10. 2019

Předmět žádosti:

osobní odpovědnosti za uložení pokuty ČPZP Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Sdělená informace:

Aktuálně je projednávána Nejvyšším správním soudem v Brně pod sp. zn. 5 As 337/2018 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud však dosud ve věci nevydal rozhodnutí.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.10.2019

Předmět žádosti:

Informace o počtech pojištěnců v jednotlivých okresech k 1. 7. 2019 a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1. 1. 2020.

Sdělená informace:

viz příloha


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.10. 2019

Předmět žádosti:

Informace o zakladatelích zdravotní pojišťovny
Informace o odvodech zaměstnavatelů a počtu volitelů – dosavadní vyhláška
Informace o odvodech osob odvádějících pojistné a počtu volitelů – návrh zákona, ST 516
Kandidátky a výsledky voleb za období platnosti současné vyhlášky 
 

Sdělená informace:

Informace o zakladatelích zdravotní pojišťovny

Žádost o zřízení zdravotní pojišťovny podaly tyto právnické osoby:

  • Hutní montáže Ostrava, a. s., identifikační číslo: 15504140

  • VÍTKOVICE, a. s., identifikační číslo: 45193070

  • NOVÁ HUŤ, a. s., identifikační číslo: 00011061

  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., identifikační číslo: 18050646

  • VÁLCOVNY PLECHU, a. s., identifikační číslo: 14613581

  • Železárny a drátovny, s. p., identifikační číslo: 00011410

Informace o odvodech zaměstnavatelů a počtu volitelů – dosavadní vyhláška

Splnění podmínek pro určení konkrétního zaměstnavatele za účelem určení legislativně stanoveného počtu volitelů (viz § 6 zrušené vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven) zjišťuje ČPZP vždy pouze v souvislosti s nadcházejícími volbami do orgánů ČPZP. Požadované informace byly zaslány samostatně v příloze.

Informace o odvodech osob odvádějících pojistné a počtu volitelů – návrh zákona, ST 516

K této části žádosti se ČPZP nevyjádřila z důvodu, že v novelou předpokládané struktuře tyto údaje ČPZP neeviduje. Prozatím není jasná konečná podoba zákona. 

Kandidátky a výsledky voleb za období platnosti současné vyhlášky

Požadované informace o průběhu a výsledcích voleb do Správní a Dozorčí rady ČPZP byly zaslány samostatně v příloze.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.9.2019

Předmět žádosti:

poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF), ATC skupina L03AA13.

 

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.9.2019

Předmět žádosti:

Počet ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny uhrazených jednotek léků (počet balení), výše úhrady léků (v CZK) a počet unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – srpen 2019 (měsíční data), rozdělených dle IČZ, regionů (okresů) a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiloženém xls souboru.

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.7.2019

Předmět žádosti:

informace o výši úhrad v letech 2016 - 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz - konkrétně stomické pomůcky, s požadavkem jejich rozčlenění do jednotlivých podskupin. 

Sdělená informace:

Výše úhrady stomických pomůcek v období 2016 – 2018 (uvedeno v Kč)

Rok

Úhrada

2016

78 565 678,09

2017

81 943 042,19

2018

91 503 499,48

Požadované rozčlenění do jednotlivých podskupin nebylo sděleno, protože takto nejsou data Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zpracovávána.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 6. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu osob, které využily v roce 2018 příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám.

Sdělená informace:

Příspěvek na očkování proti meningitidě byl, v souladu s preventivními programy České průmyslové zdravotní pojišťovny, v segmentu dětí a mládeže do 18 let věku poskytnut 2 692 pojištěncům. Rozdělení na jednotlivé druhy meningitidy (A,B,C a potenciálně další) ČPZP nerozlišuje. Pokud se jedná o příspěvky poskytnuté pojištěncům starším 18ti let na očkování proti meningitidě, nejsou tyto vedeny samostatně, ale jsou začleněny do kategorie „Ostatní očkování“. Proto nelze požadovanou informaci poskytnut.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 5. 2019

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2017 – prosinec 2018 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v zaslané orientační tabulce.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6. 5. 2019

Předmět žádosti:

Informace o sídle smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Sdělená informace:

Odkaz na webové stránky www.cpzp.cz


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17. 4. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, kteří v roce 2018 využili možnosti čerpat příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě.

 

Sdělená informace:

Celkem příspěvek čerpalo 33 796 pojištěnců. Z toho bylo 15 547 dětí, 10 269 žen a 7 980 mužů.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.4.2019

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2016 – prosinec 2018 (měsíční data), rozdělených dle IČZ poskytovatele zdravotních služeb a diagnóz - pro léčivé přípravky specifikované v zaslaném souboru.

 

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 3. 2019

Předmět žádosti:

Informace o číselných údajích týkajících se počtu podaných žádostí léčby protonovou terapií a způsobu jejich vyřízení, včetně výše vynaložených nákladů a léčby karcinomu prostaty fotonovou terapií za rok 2017 a rok 2018

 

Sdělená informace:

 

Ukazatel

Ca = karcinom

Rok 2017

náklady jsou uvedeny v Kč

Rok 2018

náklady jsou uvedeny v Kč

Celkový počet žadatelů o protonovou terapii Ca prostaty

7

55

Počet schválených žádostí pro Ca prostaty

6

55

Počet neschválených žádostí pro Ca prostaty

1

1

Počet žadatelů absolvujících léčbu protonovou terapií pro Ca prostaty

6

50

Celkové náklady na protonovou terapii pro Ca prostaty

1 560 000,00

17 846 231,24

Průměrné náklady na pojištěnce s  Ca prostaty

260 000,00

356 924,62

Počty žadatelů absolvujících protonové záření pro časnou Ca prostaty

6

34

Celkové náklady na terapii časné Ca prostaty

1 560 000,00

8 840 000,00

Průměrné náklady na terapii časné Ca prostaty

260 000,00

260 000,00

Počty žadatelů absolvujících protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0

16

Celkový počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty

0

321

Průměrné počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty na žadatele

0,00

20,06

Celkové náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

9 006 231,24

Průměrné náklady na jednu frakci protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

28 056,80

Průměrné náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

562 889,45

Celkové náklady na fotonovou terapii Ca prostaty bez rozlišení stádia

100 830 036,65

106 016 564,00

 


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 2. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu klinických psychologů, kteří smí poskytovat psychoterapii v rámci veřejného zdravotního pojištění a s nimiž má Česká průmyslová zdravotní pojišťovna sjednán smluvní vztah, počet úvazků těchto klinických psychologů,  uvedení krajů ve kterých jsou jejich služby poskytovány a  počet pojištěnců ČPZP v rámci jednotlivých krajů ČR.

Sdělená informace:

 

kraj počet pojištěnců počet PZS počet úvazků
JIHOČESKÝ 33 865 18 26,69
JIHOMORAVSKÝ 116 660 57 122,09
KARLOVARSKÝ 26 483 11 12,02
KRÁLOVEHRADECKÝ 33 382 12 16,72
LIBERECKÝ 11 719 15 21,27
MORAVSKOSLEZSKÝ 358 608 77 89,9
OLOMOUCKÝ 221 663 36 66,79
PARDUBICKÝ 34 703 17 29,44
PLZEŇSKÝ 59 748 13 31,17
PRAHA 16 568 89 225,43
STŘEDOČESKÝ 164 517 37 46,99
ÚSTECKÝ 54 271 22 31,96
VYSOČINA 49 185 17 16,54
ZLÍNSKÝ 64 078 25 25,15

 


Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205