Informace k možnostem testování zaměstnanců

07.04.2021

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím antigenních testů (POC)

I. Hlavní pilíř (testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Četnost testování: jedenkrát za tři dny

Úhrada: z prostředků veřejného zdravotního pojištění – pro zaměstnavatele zcela zdarma

Upozornění: nelze využít mobilních týmů, je nutné využít některou z výše uvedených variant.

Metodika: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/

II. Doplňkový pilíř (testování je hrazeno z Fondu prevence zdravotní pojišťovny)

Tento Pilíř je pouze doplňkový, v případě, že zaměstnavatel nemůže využít možností Hlavního pilíře.

Název preventivního programu: Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Pro koho je příspěvek určen?

Příspěvek z Fondu prevence mohou čerpat jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesením vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021 a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Kompletní seznam povolených právních forem naleznete na společné webové stránce.

Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).

Kde naleznu podmínky čerpání toho příspěvku?

Podmínky čerpání jsou zveřejněny na společné webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/podminky-cerpani /

Jak o příspěvek požádat?

Pouze elektronicky pomocí elektronického formuláře https://aplikace.samotesty-covid.cz/

Podrobné informace naleznete také v uživatelské příručce, která je zveřejněna na společné webové adrese.

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele/OSVČ ve výše uvedené aplikaci
 • Vyplnění elektronického formuláře
 • Daňový doklad za zakoupené testy

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

V české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, který byl uveden při registraci

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

Použít lze pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

Všechny informace naleznete na této  společné webové stránce.

Jak probíhá proces registrace a podání žádosti?

K registraci budete potřebovat autorizační kód. Autorizační kódy (AK)  byly zaslány všem oprávněným subjektům, které disponují datovou schránkou, do datových schránek.

OSVČ, které datovou schránkou nedisponují, a zároveň jsou pojištěnci ČPZP, mají několik možností, jak získat autorizační kód:

 1. Zřídí si datovou schránku a požádají o autorizační kód prostřednictvím aplikace.samotesty-covid.cz
 2. Požádají si o autorizační kód prostřednictvím aplikace.samotesty-covid.cz, ve formuláři zruší zaškrtnutí položky „Mám datovou schránku“, v položce „Kód zdravotní pojišťovny vyberou „205 – ČPZP“ a uvedou své rodné číslo (nikoli IČO). Žádost je poté odeslána do ČPZP a nejpozději do tří dnů bude možno kód vyzvednout ana pobočce ČPZP nebo prostřednictvím E-přepážky ČPZP. Nemáte-li do E-přepážky ČPZP přístup, můžete si ho zřídit - lze to i on-line pomocí mobilní aplikace ČPZP Zdraví v mobilu.
 3. Navštíví pobočku ČPZP a požádají si o autorizační kód tam.
 4. Zašlou potřebné informace (jméno, IČO, RČ, tel. č. a adresu sídla, číslo kartičky EHIC) s žádostí o zaslání autorizačního kódu na administrace.testovani@cpzp.cz.

Kde naleznu seznam nejčastějších otázek?

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete na této webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/otazky-a-odpovedi/

Aktualizace

Všechny zdravotní pojišťovny budou akceptovat samotesty provedené nejpozději do 30.6.2021. Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna 2021.

Zdravotní pojišťovny se dohodly na zrušení podmínky Testováno v kratším rozmezí než 7 dnů, které nedovolilo proplacení příspěvku na testování zaměstnanců z Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19, na testy, jež byly provedeny ve firmách v jiném časovém rozmezí než 7 dní (jednalo se o testy provedené dříve než za 7 dní od posledního firemního testu).

Toto kritérium je zrušeno zpětně od 1. 3. 2021 a firmy, kterých se dotklo, mohou do konce května očekávat další platbu za zbývající testy neproplacené v první dávce v důsledku výše uvedeného.

V souvislosti s Mimořádným opatřením MZ č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN se s účinností od 24.5.2021 mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. března 2021, MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN.

Znamená to, že nově se nemusí zaměstnanci antigenně testovat, pokud patří mezi:  

 1. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 2. osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.“.