Slevy s ČPZP 2019

Jak pracuje mozek

Mozek je velmi výkonným orgánem, řídí všechny životní funkce a spojuje je navzájem ve vysoce organizovaný a sladěný celek. Lidský mozek je měkké, růžovošedé seskupení obrovského množství tkání, které tvarem a formou připomíná vlašský ořech. Z celkové tělesné hmotnosti tvoří mozek asi dvě procenta.

Mozek leží v ochranné kostěné schránce, lebce, a to v její mozkové části zvané neurocranium. Mozek muže má hmotnost v průměru 1400 g, mozek ženy 1250 g a obsahuje asi 30 miliard nervových buněk, neuronů ( každý neuron se skládá z buněčného těla, obsahujícího jádro,ze kterého vybíhají rozvětvené výběžky dendrity, ty přijímají signály z jiných neuronů, a dále z axonu, což je delší výběžek, který vede vzruchy dál do dalších neuronů nebo do svalu ). Z toho na kůru předního mozku připadá asi 16 miliard. Mozek je bohatě zásobován krví, za minutu jím proteče jeden a půl litru okysličené krve s glukózou, která je hlavním zdrojem energie. O naší inteligenci zřejmě nerozhoduje počet neuronů, ale způsob jejich vzájemného propojení a mikrostuktura, na níž se odehrávají elektro- a biochemické procesy vzruchu a útlumu.

Člověk má ze všech živočichů nejvyvinutější mozek. Dítě se rodí s dokonale vyvinutým mozkem, ale až do věku 20 let jeho mozek stále roste, nikoliv však zmnožováním neuronů, ale jejich zvětšováním a vytvářením nových spojů. Mozek tradičně dělíme na několik částí, které vznikají již během vývoje zárodku. Mozek a mícha vznikají z nervové trubice, mozek z její přední hlavové části. Základní rozdělení mozku – přední, střední a zadní mozek. U druhu homo sapiens tvoří přední mozek 80 procent celého mozku.

Tři základní úseky mozku jsou prodloužená mícha a most a mozeček tvoří tzv. zadní mozek.Na spodině mozku, v prodloužené míše, leží nejstarší oblasti řídící životně důležité funkce, jako je dýchání, krevní oběh a spánek. Jsou v ní i centra reflexů zajišťujících zvracení, polykání nebo kýchání a kašlání. V síti nervových vláken prodloužené míchy se může každý neuron spojit s více než 25 000 dalšími neurony. Neustále sem proudí signály ze smyslových orgánů a jsou odtud do mozkové kůry vysílány elektrické vlny. Tím jsme udržováni při vědomí. Mozeček obstarává pohybová aktivity. Odpovídá za souhru pohybů, např. při chůzi. Vývojově starší část mozečku řídí koordinaci našeho těla tak, abychom udrželi rovnováhu. Vývojově mladší část řídí vžité naučené pohyby.

Ve středním mozku jsou podkorová ústředí okohybná a sluchová.Střední mozek je sídlem reflexů, které zajišťují pohybovou souhru očí a reflexní otočení hlavy za zvukem. Prodloužené míše, mostu a střednímu mozku se říká mozkový kmen. Mozkovým kmenem probíhá tzv. retikulární formace, síť nervových buněk a vláken. Je důležitá pro udržení bdělosti a pro koordinaci pohybů. Působí také jako převodní soustava mezi vyššími motorickými centry v prodloužené míše a páteřní míše. Soudí se, že její stav ovlivňuje i citové vyladění a jednání člověka.

Uprostřed mozku, po stranách a na spodině třetí mozkové komory naplněné mozkomíšním mokem, leží mezimozek. Mezimozek tvoří tzv. mamillární tělíska, hypofýza, párový vejčitý talamus a pod ním uložený nepárový hypotalamus. Talamus přebírá a třídí signály přicházející ze smyslových orgánů a tvoří se v něm vědomí pocitů, jako je bolest, horko, chlad, dotyk. Hypotalamus řídí činnost vnitřních orgánů, a to buď hormonálně hypofýzou ( podvěskem mozkovým – žláza velikosti hrášku ), nebo nervy. V těle je více než 30 různých hormonů produkovaných endokrinními žlázami jako jsou slinivka, štítná žláza, vaječníky a varlata. Žlázy uvolní hormony do krve a ta je roznese. Hormony řídí činnost orgánů, kterým jsou doručeny. Hormony vytvářejí pomalé a dlouhodobé změny, jako je růst, vývoj pohlavním orgánů a ukládání a využívání energie dodané potravinami. Všechny endokrinní žlázy fungují pod vlivem hypofýzy. Hypofýza řídí ostatní žlázy tak, že uvolňuje hormony, které je zapínají a vypínají nebo zvyšují či snižují jejich aktivitu. Hypofýza je řízena hypotalamem a ten nepřetržitě kontroluje, co se děje uvnitř těla. Hypotalamus aktivuje autonomní nervovou soustavu, která pracuje bez naší vědomé kontroly. Řídí pocit hladu a žizně, reguluje tělesnou teplotu, agresivitu, pohlavní chování. Hypotalamus připravuje naše tělo na psychickou nebo fyzickou námahu a odpočinek po ní. V blízkosti hypotalamu se nachází soustava několika vývojově starých oblastí mozku spojených ve funkční celek a tvořících limbický systém. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje instinktivní a citové chování. Zde zřejmě vznikají takové pocity, jako je strach, útočnost. Zde se ukládají i paměťové stopy.

Součástí mezimozku je také talamus, s hustými shluky neuronů přenášejících impulsy ze smyslových orgánů a nižších oddílů CNS do kůry předního mozku. Koncový ( přední ) mozek překrývá ostatní mozkové části dvěma hemisférami se stejnou stavbou a poněkud odlišnými funkcemi. Hemisféry ( polokoule ) představují 70 procent hmoty veškerého nervového systému včetně periferních nervů. Hemisféry jsou spojeny trámcem mozkovým, tvořeným hlavně nervovými dráhami. Jejich kůra, povrchová vrstva šedé hmoty, obsahuje množství neuronů a podkorová bílá hmota je tvořena myelinizovanými nervovými vlákny. Člověk potřebuje hodně buněk mozkové kůry, proto se povrch koncového mozku musel zvrásnit. Vznikly tak závity a mezi nimi rýhy. Hlubší rýhy rozdělují každou hemisféru na čtyři laloky: týlní lalok přijímá a analyzuje zrakové vjemy, boční spánkové laloky mají vztah ke sluchu, v levém čelním laloku je centrum řeči. Frontální ( horní čelní ) laloky řídí naše vědomé pohyby včetně pohybů jazyka. Prefrontální ( dolní čelní ) části se považují za sídlo intelektu a rysů osobnosti, ale nejsou ještě zcela prozkoumány. Na pomezí čelního a týlního laloku je motorická oblast. Z této části vedou nervy ke svalům končetin, ke svalům obličeje, ke rtům, k očím a jazyku. Temenní laloky obsahují smyslová centra, hlavně hmatová, a odpovídají i za kontrolu a řízení volních pohybů. Každá hemisféra řídí opačnou polovinu těla, protože nervové dráhy se v mozku kříží. Tak levá polokoule ovládá pohyby pravé strany těla a naopak. V levé hemisféře jsou uložena centra řeči, matematických dovedností a logického uvažování. Pravá hemisféra je určující pro vizuální vjemy, hudební dovednosti a abstraktní myšlení. Přes všechny zatím dosažené úspěchy jsou naše znalosti detailní činnosti mozku značně nedokonalé a na mapě lidského mozku zůstává stále mnoho bílých míst.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205