ČPZP radí

Co dělat když... 

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list k zdravotní pojišťovně musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny. Požadavek o změnu zdravotní pojišťovny je možné provést buď přímo na kterékoliv pobočce ČPZP nebo on-line na našich webových stránkách www.cpzp.cz, v sekci „Pojištěnci“, dále staňte se pojištěncem ČPZP. 

Při narození dítěte právo na výběr zdravotní pojišťovny není možné použít. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit, k tomu může využít výše uvedený formuláře on-line registrace nebo může, oznámí, provést na pobočce ČPZP, doložit je nutné rodný list dítěte.

První přeregistraci zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k nejbližšímu přeregistračnímu termínu.

O změnu Vaší dosavadní zdravotní pojišťovny se postaráme sami. Vaší jedinou povinností je oznámení změny zdravotní pojišťovny vašemu zaměstnavateli, ošetřujícímu praktickému lékaři a vrácení starého průkazu pojištěnce bývalé zdravotní pojišťovně.

Ukončíte zaměstnání

Při ukončení zaměstnání má zaměstnavatel povinnost oznámit zdravotní pojišťovně ukončení zaměstnání a následné pojištěnec musí oznámit, jaká kategorie plátce bude následovat. Například v případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je povinen pojištěnec tuto změnu nahlásit, a to do osmi dnů ode dne ukončení zaměstnání.

Nevíte, zda máte platit pojistné

Pojištěnec, který nepřísluší do žádné skupiny osob, za které platí pojistné stát, a současně není zaměstnán ani nepodniká, má za povinnost ohlásit tuto skutečnost do osmi dnů zdravotní pojišťovně a současně musí platit zákonem stanovené minimální pojistné. V případě neplacení pojistného ve stanovené výši a termínu je pojišťovna povinna vymáhat toto pojistné včetně penále.

Pobíráte důchod

Pojištěnec, který obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu z českého důchodového pojištění (jedná se o jakýkoliv druh důchodu - invalidní, částečný invalidní, vdovský apod.), musí oznámit do osmi dnů ČPZP počátek pobírání tohoto důchodu. Pojistné za zdravotní pojištění pak za tyto pojištěnce platí stát.

Nemůžete nalézt smluvního lékaře

Smluvního lékaře je možné vyhledat na našich webových stránkách v sekci “ Užitečné informace“, v záložce „Smluvní lékaři“. Zde zadejte prosím výchozí adresu pro vyhledání smluvních lékařů (PZS), odbornost a okruh vzdálenosti. Z databáze Vám vybereme smluvního lékaře (PZS) dané odbornosti včetně, kontaktu na daného poskytovatele zdravotních služeb.

V případě potřeby vyhledat smluvního stomatologa, je možné také využít vyhledávání přímo na stránkách České stomatologické komory: www.dent.cz, zde můžete zvolit filtr dle dané zdravotní pojišťovny. Je také možné zvolit přímo výběr lékaře, který přijímá nové pacienty.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na linku Informačního centra na čísle 597 089 205.

Ztratíte průkaz pojištěnce

Pojištěnec musí oznámit do osmi dnů ztrátu průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, stejně tak jako vrátit průkaz původní zdravotní pojišťovně při změně pojišťovny, případně při zániku zdravotního pojištění. V případě úmrtí pojištěnce průkaz vrací pozůstalí.

Změníte příjmení, nebo místo trvalého pobytu

Po sňatku musíte do 30 dnů ohlásit změnu příjmení a případně i trvalého pobytu.

Máte určit správnou výši pojistného

Často se ptáte na správnou výši pojistného. Od 1. 1. 2021 platí nově výše pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), a to ve výši 2 052  Kč. Nejnižší možná záloha u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmu, je od 1. 1. 2021 částka 2 393 Kč.

Kontakty na naši pojišťovnu:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Informační centrum 810 800 000 nebo 597 089 205
e-mail: posta@cpzp.cz

Kontakty na všechny pobočky můžete nalézt v sekci Užitečné informace, dále pobočky ČPZP.