Slevy s ČPZP 2019

Volby do SR a volby DR ČPZP

Informace k volbám do orgánů ČPZP v roce 2020

Ve dnech 29. 9. 2020 až 1. 10. 2020 se v České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) uskuteční volby do jejích samosprávných orgánů. Voliči budou rozhodovat o novém složení Správní a Dozorčí rady ČPZP.  Po zrušení dosavadního způsobu voleb v zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách Ústavním soudem České republiky se bude volit podle zcela nových pravidel, která schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR koncem dubna tohoto roku. Ta kromě jiného zaručují volební účast mnohonásobně většímu počtu voličů z řad plátců pojistného. Došlo rovněž k významnému rozšíření okruhu osob z řad pojištěnců, kteří mohou kandidovat do Správní či Dozorčí rady ČPZP. To vše s sebou přináší i zvýšené nároky na organizační uspořádání voleb, s nimiž se musí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vypořádat, a to v poměrně krátkém období, aby byly dodrženy zákonné lhůty a postupy.

I podle nové právní úpravy si stát ponechává možnost kontrolovat chod zdravotních pojišťoven tím, že část členů správních a dozorčích rad bude i nadále jmenována státem. Tito členové budou zastupovat pojištěnce, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, tzn. důchodce, nezaměstnané, ženy na mateřské dovolené atd. V podmínkách ČPZP, kdy je Správní rada složena z 15 členů, to bude znamenat, že 5 jejích členů je jmenováno vládou a 10 členů voleno z řad pojištěnců ČPZP plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění odváděného ČPZP s tím, že 5 členů volí společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné a 5 členů volí společně zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Dozorčí radu ČPZP tvoří 9 členů, z nichž 3 jsou na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenováni a odvoláváni vládou a 6 členů je voleno z řad pojištěnců ČPZP plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění odváděného ČPZP s tím, že 3 členy volí společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné a 3 členy volí společně zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů.

Na straně aktivního volebního práva, tedy práva volit kandidáty do orgánů ČPZP, nová právní úprava umožňuje podílet se na rozhodování o složení orgánů ČPZP všem osobám odvádějícím pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Na rozdíl od předchozí právní úpravy se ustupuje od modelu, v němž byli zvýhodněni největší zaměstnavatelé, kteří byli schopni naplnit požadovanou výši odvedeného pojistného. Nově se aktivní volební právo otevírá i pro osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnance, a dokonce i osoby bez zdanitelných příjmů.

Aktivní volební právo tedy mají:

 • v kategorii „Zaměstnanec/Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)“ každý pojištěnec ČPZP, který v období od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 byl u ČPZP evidován alespoň jeden den jako zaměstnanec nebo po celý srpen 2020 jako OBZP
 • v kategorii „Zaměstnavatel/osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)“:
  • každá OSVČ – pojištěnec ČPZP, která v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 odvedla ČPZP pojistné jako OSVČ, a to bylo v součtu všech částek plateb a vrátek za dané období větší než nula
  • každý zaměstnavatel, který v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 odvedl ČPZP za své zaměstnance pojistné, a to bylo v součtu všech částek plateb a vrátek za dané období větší než nula.

Pokud volič splňuje podmínky obou kategorií, má právo zvolit si, ve které kategorii uplatní které kategorie uplatní své právo volit, a to při volbě jak do SR, tak do DR.

Ke zcela novému pojetí voleb dochází i na straně pasivního volebního práva, tedy práva být volen do některého z orgánů ČPZP. K tomu, aby byl kandidát zapsán na kandidátní listinu musí splnit zákonem stanovené podmínky. Kromě obecných požadavků, kterými jsou svéprávnost, bezúhonnost a souhlas s kandidaturou, je kandidát povinen pojišťovně zaslat rovněž podepsaný životopis, který je následně zveřejněn, aby měli volící osoby možnost se alespoň rámcově seznámit s jeho profesní erudicí a předpoklady pro výkon funkce člena orgánu zdravotní pojišťovny. Členem orgánu ČPZP může být pouze osoba, která dosáhla věku nejméně 25 let.

Další podmínkou, kterou musí zájemce o kandidaturu splnit, je prokázání podpory alespoň 50 pojištěnců ČPZP. Uchazeči o členství v některém ze samosprávných orgánů ČPZP tak musí vyvinout tuto minimální aktivitu při přihlášení ke kandidatuře. Podporu musí zájemce o kandidaturu prokazovat podpisovým archem, který obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení, číslo pojištěnce a vlastnoruční podpis pojištěnce, kterým vyjadřuje kandidátovi svoji podporu. Součástí podpisového archu musí být i souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely volby, pro niž se podpora vyjadřuje.

To, zda podaná přihláška splňuje všechny zákonné podmínky, bude ČPZP ověřovat. Při neúplném odevzdání přihlášky bude osoba, která ji podala, vyzvána k jejímu doplnění nebo opravě. Doplnění nebo opravu musí zájemce o kandidaturu provést nejpozději poslední den lhůty, která je pro podání přihlášky ke kandidatuře určena, jinak nebude na kandidátní listinu zapsán a přihláška bude považována za neplatnou.

Pro vyhlášení voleb do orgánů ČPZP zákon stanoví závaznou lhůtu. Volby do Správní a Dozorčí rady ČPZP musí být vyhlášeny nejpozději 4 měsíce před skončením funkčního období členů těchto orgánů. Vyhlášení je realizováno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách ČPZP  www.cpzp.cz

Přehled nejdůležitějších informací a termínů

Vyhlášení voleb do Správní a Dozorčí rady ČPZP:

Informace pro kandidáty na člena orgánu ČPZP:

 • Lhůta pro podání přihlášky: do 27. 8. 2020 včetně (vzor přihlášky + podpisových arch)
 • Kandidátní listiny včetně zákonem stanovených náležitostí zveřejní ČPZP na svém webu dne 11. 9. 2020 na tomto odkazu
 • Proti průběhu nebo výsledku voleb může kandidát na člena orgánu ČPZP podat stížnost Ústřední volební komisi ČPZP, a to nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb.

Informace pro voliče:

 • Volby se konají ve dnech 29. 9. 2020, 30. 9. 2020 a 1. 10. 2020
 • Právo volit mají:
  • v kategorii „Zaměstnanec/Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)“ každý pojištěnec ČPZP, který v období od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 byl u ČPZP evidován alespoň jeden den jako zaměstnanec nebo po celý srpen 2020 jako OBZP
  • v kategorii „Zaměstnavatel/osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)“:
   • každá OSVČ – pojištěnec ČPZP, která v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 odvedla ČPZP pojistné jako OSVČ, a to bylo v součtu všech částek plateb a vrátek za dané období větší než nula
   • každý zaměstnavatel, který v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 odvedl ČPZP za své zaměstnance pojistné, a to bylo v součtu všech částek plateb a vrátek za dané období větší než nula.  
 • Zaměstnavatel a OSVČ mají možnost podat dotaz na rozhodnou výši rozsahu odvedeného pojistného. Stížnost proti rozhodné výši rozsahu odvedeného pojistného mohou zaměstnavatelé a OSVČ podat v písemné formě a doručit do 15. 9. 2020.
 • Pokud volič splňuje podmínky obou kategorií, má právo zvolit si, ve které kategorii uplatní své právo volit.
 • Proti průběhu nebo výsledku voleb může plátce pojistného, který je oprávněn ve volbách hlasovat, podat stížnost Ústřední volební komisi ČPZP, nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb.

Informace o volebních místech a způsobu hlasování

 • Seznam všech volebních míst, tj. jak vybraných provozoven ČPZP, tak míst dle následujícího odstavce, včetně organizačního, technického a personálního zabezpečení bude nejpozději dne 11. 9. 2020 zveřejněn na tomto odkazu
 • Zaměstnavatelé mohou podat žádost o zřízení volebního místa ve vlastních prostorách do 14. 8. 2020. O zřízení volebního místa v prostorách zaměstnavatele rozhodne ČPZP po zhodnocení všech podaných žádostí s ohledem na počet pojištěnců a kapacitní a technické možnosti ČPZP.
 • Plátce pojistného označí na hlasovacím lístku nejvýše tolik kandidátů, kolik je volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných se mezi označené kandidáty poměrně rozdělí rozsah odvedeného pojistného, tzn. každému označenému kandidátovi, bude přidělen stejně velký rozsah odvedeného pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů se každému označenému kandidátovi přičte jeden hlas.
 • Hlasovací lístek je neplatný, pokud plátce pojistného označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. Dále je hlasovací lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise.

Oznámení výsledků voleb

Výsledek voleb bude zveřejněn bezodkladně na webu ČPZP a informace o výsledku voleb bude zároveň zaslána všem kandidátům, pro které hlasoval alespoň jeden plátce pojistného. Informace budou zveřejněny na tomto odkazu

 

 

Veškerá písemná podání se doručují na adresu sídla ČPZP, tj.:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 161/11
703 00 Ostrava-Vítkovice 

Datová schránka:mk5ab8i

 

Žádosti o ověření výše odvedeného pojistneho pro účely voleb do Správní rady a Dozorčí rady ČPZP zasílejte na adresu volby@cpzp.cz 

 

Zákonná úprava voleb: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-280

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205