Slevy s ČPZP 2019

Seznam opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

Vážení klienti,

na této stránce budeme pravidelně aktualizovat informace k situaci s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto informace průběžně aktualizujeme. Pro informace stačí rozkliknout kategorii, která vás zajímá.

 

Informace pro pojištěnce

Pobočky ČPZP mají obnovenou standardní provozní dobu. Před návštěvou pobočky si ověřte aktuální provozní dobu. Doporučujeme nadále využívat prioritně:

 • elektronickou komunikaci posta@cpzp.cz
 • poštu
 • E-přepážku
 • telefonní linky poboček ČPZP
 • telefonní linku Informačního centra ČPZP

Informační centrum

597 089 205, 810 800 000

Pobočky ČPZP

čísla uvedená u konkrétních poboček

 

Upozorňujeme, že o proplacení Preventivních programů není možné žádat emailem, ale přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu nebo zasláním dokladů na pobočku poštou. Termín pro proplácení preventivních programů prodlužujeme ze 3 měsíců na 6 měsíců od data vystavení dokladu.  

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, způsobeného virem SARS-CoV-2, přijala ČPZP specifické opatření, a pro své pojištěnce zde připravila odpovědi na možné či již opakovaně kladené dotazy:
 
Jednotlivá níže přijatá opatření platí do odvolání. Seznam níže uvedených informací je průběžně aktualizován dle vývoje situace.

A. Informace ke zdravotní problematice

Na základě příznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, ČPZP preferuje a obnovuje poskytování zdravotních služeb standardním způsobem, tj. fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci. Z tohoto důvodu ČPZP aktualizuje a ruší níže uvedená přijatá opatření.

 1. Problematika lázeňských návrhů:
  1. Návrhy, jejichž platnost je omezena datem zahájení léčby intervalu od 18. 3. 2020 do 27. 7. 2020 jsou platné. ČPZP žádá o zahájení léčby pojištěnců nejpozději do termínu 27. 7. 2020, včetně.
  2. Návrhy, jejichž platnost končila po termínu 27. 7. 2020 ČPZP individuálně posoudila, v případech, kdy indikace k léčbě stále trvala a zdravotní stav pojištěnce umožňoval absolvování LLRP platnost návrhů prodloužila. Nejpozději však do 30. 9. 2020. Opatření se již nevztahuje na LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
  3. ČPZP žádá o přednostní odléčení pojištěnců, jejichž nástup je současně omezen přílohou č. 5, Zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (např. indikační skupiny VII/10,VII/11,VII/12, XI/2,XI/3, kde je nástup klienta do lázní časově omezen a navázán na datum příslušného operačního zákroku, resp. na datum odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění).
  4. V případě potřeby potvrzení platnosti konkrétního návrhu je ČPZP připravena na vyžádání zaslat.
  5. O pořadí čerpání návrhů pojištěnců rozhoduje odborný personál příslušného zdravotnického, lázeňského zařízení. Který postupně kontaktuje pojištěnce a sjedná nový termín nástupu. V případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu prodloužené platnosti návrhu, je nutné se dle platných právních předpisů obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového.
  6. V případech nedostatečné kapacity zařízení, ČPZP akceptovala jejich prodloužení, nejdéle však do 30. 9. 2020. Opatření se již nevztahuje na LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
 2. Může můj praktický lékař takto předepsat také léky, které jinak předepisuje pouze specialista?
  Není k tomu důvod, ambulantní specialisté nepřerušují svůj provoz a mohou nadále vzdáleně předepsat potřebné léčivé přípravky. Pokud léčivý přípravek s omezením preskripce jen na specializovanou odbornost předepíše praktický lékař, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Je možné ale upozornit, že řada léčivých přípravků má Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanoveno preskripční omezení formou tzv. „delegované preskripce“. Tyto léčivé přípravky může na základě doporučení specialisty předepsat i praktický lékař. Tato forma preskripce ovšem není v praxi příliš využívaná.
 3. ČPZP opětovně začne rozesílat výzvy pojištěncům na screeningové programy a preventivní prohlídky.

B. Informace k proplácení preventivních programů ČPZP

 1. Pro uplatnění příspěvku z preventivních a bonusových programů jsme pro Vás prodloužili lhůtu pro předložení dokladů z 3 na 6 měsíců. Nikdo z klientů tedy o nic nepřijde, i když doklad uplatní později. O příspěvek z preventivních programů není možné požádat e-mailem.
 2. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou otevřeny pobočky ČPZP, může klient:
  1. svůj požadavek zaslat na pobočku ČPZP poštou (obyčejnou, nikoli doporučenou) – v zásilce musí být: jméno, příjmení, adresa, číslo pojištěnce, číslo účtu, doklad o úhradě, popř. další potřebné doklady.
  2. o proplacení příspěvku požádat přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu.
  3. navštívit pobočku ČPZP. Platnost dokladu o úhradě je změněna ze 3 měsíců na 6 měsíců.

C. Informace k registraci klientů

 1. V případě, že je klient momentálně veden na Úřadu práce, může zaslat doklad (sken příslušného dokladu o evidenci) elektronicky na posta@cpzp.cz.  
 1. Zaregistrovat narozené miminko a maminka již má vystavený rodný list dítěte, možné vyplněním on-line formuláře k registraci pojištěnce na stránkách www.cpzp.cz/registrace, případně na pobočkách ČPZP.
 1. Po návratu z Dlouhodobého pobytu je možné se přihlásit e-mailem na posta@cpzp.cz, do přílohy musí klient naskenovat potvrzení o zdravotním pojištění v zahraničí, dále přiložit prohlášení, ve kterém bude uvedeno datum návratu do ČR, případně cestovní doklad o návratu do ČR (např. letenka). U dlouhodobého pobytu, kdy klient kvůli mimořádným opatřením nedodržel minimální délku pobytu, musí dle stávající platné legislativy doplatit pojistné. 
 1. V případě, že klient skončil pracovní poměr v EU, může obnovit pojištění v ČR po návratu z EU písemně na posta@cpzp.cz. Je nutné doložit potvrzení o ukončení zaměstnaneckého poměru v zemi EU. Dále je rovněž nutné nahlásit změny nezaopatřenosti u rodinných příslušníků. Potřebné informace je možné dohledat na internetových stránkách Kanceláře ZP (www.kancelarzp.cz). Musí být vždy uveden stručný popis důvodu a průběhu pobytu v zahraničí.

D. Informace k platbám zdravotního pojištění

 1. V současné době jsou otevřeny pouze vybrané pobočky, pojistné je možné uhradit na pobočce, bankovním převodem nebo složenkou, o kterou si může klient požádat telefonicky na lince Informačního centra. Bankovní spojení na ČPZP naleznete zde
 1. Přehled OSVČ, je možné zaslat na email posta@cpzp.cz, (u této formy je podmínkou vlastnoruční podpis na formuláři), datovou schránkou, prostřednictvím E–přepážky nebo poštou, případně předat na pobočce ČPZP.
 1. O nový průkaz pojištěnce je možné požádat na pobočce ČPZP nebo telefonicky na lince Informačního centra. Další z možností jak požádat je on-line na webových stránkách ČPZP www.cpzp.cz/clanek/1150-0-Evropsky-prukaz-zdravotniho-pojisteni-EHIC.html, případně na emailu: posta@cpzp.cz. Vždy je nutné uvést jméno a příjmení, číslo pojištěnce a aktuální adresu, na kterou máme průkazku zaslat.

Užitečné odkazy

Těhotenství a COVID-19

Aktuální informace a doporučení naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory a Státního zdravotního ústavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html

http://www.szu.cz/

 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Vážení zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, děkujeme Vám za zajišťování zdravotních služeb pro naše klienty a poskytování aktuálních informací o rozsahu Vámi poskytovaných zdravotních služeb v době mimořádné situace v souvislosti s šířením COVID-19.

Na základě příznivého vývoje epidemiologické situace již tyto informace nevyhodnocujeme a dále nezpracováváme. Z tohoto důvodu ČPZP Kontaktní formulář SZP pro poskytovatele ke dni 31. 5. 2020 přestala využívat. V případě, že nám budete chtít nadále hlásit aktualizace svých ordinačních hodin, využívejte standardních komunikačních nástrojů, např. datovou schránku, emailovou adresu smlouvy@cpzp.cz a dalších.

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, způsobeného virem SARS-CoV-2 přijala ČPZP následující opatření:
 
- pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb je k dispozici e-mailová adresa  smlouvy@cpzp.cz a standardní telefonní a emailové kontakty. Zde mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19.

- přijatá opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb jsou dále členěna podle segmentů.

Jednotlivá přijatá opatření platí do odvolání. Seznam přijatých opatření je průběžně aktualizován dle vývoje situace.

Na základě příznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, ČPZP preferuje a obnovuje poskytování zdravotních služeb standardním způsobem, tj. fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci. Z tohoto důvodu ČPZP aktualizuje a ruší níže uvedená přijatá opatření.

Přehled aktuálních přijatých opatření:

 1. Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje

  1.1.          kód U07.1 – diagnóza potvrzena

  1.2.          kód U69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzeno

  1.3.          Informace ke kódování:
  https://www.uzis.cz/index.php?7e632b39f4d5ed414bbe7153df9c241f=fa9a351882769f3d65e56ea4118f542e&pg=aktuality&aid=8379

  1.4.          Strategie laboratorního testování onemocnění COVID-19, indikace, úhrady a omezení indikace, viz Příloha č. 4 k č.j.: MZ DR 22853/2020-1/OZV, ze dne 29.5.2020, aktualizace k 7.7.2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Strategie-laboratorn%C3%ADho-testov%C3%A1n%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-COVID-19.pdf

  Opatření zůstává v platnosti.
 2. Seznam odběrových center je uveden na www: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 3. ČPZP garantuje všem smluvním poskytovatelům zdravotních služeb úhradu zvýšených nákladů spojených s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijímá nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů ČPZP pro následující období.
  Opatření zůstává v platnosti, ČPZP bude hradit v souladu s připravovanou kompenzační vyhláškou pro rok 2020.
 4. Výzva Ministerstva zdravotnictví k postupnému restartu zdravotní péče a doporučení pro poskytovatele:
  koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece
 5. Pro rušená opatření s označením (zvláštní režim KHS - platnost), tato podmínečně platí pro regiony (okres, obec apod.) po dobu nařízeného mimořádného opatření ze strany KHS.
 6. ČPZP aktualizuje jednotlivá opatření po dobu platnosti mimořádných opatření jednotlivých KHS: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 7. Navýšení úhrady poskytovateli hrazených služeb za provozování odběrového centra. Poskytovateli, který v průběhu roku 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19, v souladu s §20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále „kompenzační vyhláška“), náleží navýšení úhrady. A to za níže uvedených podmínek:
  • Prohlášení odběrová centra CPZP, viz příloha,
  • Smluvní poskytovatel ČPZP,
  • Dle zveřejnění na stránkách MZ ČR k danému datu. https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
  Přílohy: Pokyny pro zpracování:
  • Vyplněné prohlášení zašlete datovou schránkou, nebo Českou poštou, a.s.

I. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele primární péče

Preskripce

 1. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 2. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 4. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 5. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

Praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče, kteří mají standardně v rámci kapitační platby hrazen výkon 09513 – telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem umožní od 1. 3. 2020 vykazování výkonu 01543 (VZP) Epizoda péče / kontakt i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem a to u všech pacientů, tím i u pacientů do 18 let.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 2. V případě uzavření praxe registrujícího PL, PLDD může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný PL, PLDD, k výkonu 01543 pak navíc vykazuje cílené vyšetření (jeden z kódů 01023, 02023, 02033).
  Opatření zůstává v platnosti.
 3. ČPZP umožňuje distanční indikaci domácí ošetřovatelské péče u chronických pacientů, v případech pokračující ošetřovatelské péče. Indikující lékař na základě distanční komunikace s pacientem, jeho rodinou a pracovníkem poskytujícím domácí péči telefonicky potvrdí smluvnímu poskytovateli domácí zdravotní péče cíl a rozsah ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí. Podmínky:

  3.1. Zajištění předání originálu Poukazu na poskytování domácí zdravotní péče (tiskopis-06dp),

  3.2. Provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 4. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 5. Pro PLDD u preventivních prohlídek s kódem výkonu 02022 ČPZP akceptuje posunutí věkové hranice z 6 let na 6 let a 6 měsíců. Celkem do 6,5 let dítěte. V případech nahlášeného zástupu může smluvní neregistrující PLDD vykázat preventivní prohlídku u neregistrova-ných pojištěnců na dokladu 01.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

Stomatologové

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče, konkrétně u poskytovatelů stomatologické péče umožní vykazovat s účinností od 1. 3. 2020 výkon 00944 – signální výkon epizody péče / kontaktu i v případě elektronické konzultace lékaře s pacientem. O konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta a to i u pacientů ve věku do 18 let, tj. u všech pacientů.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 2. ČPZP předkládá svým smluvním partnerům v odbornosti 014 a 015, se kterými má uzavřen smluvní vztah minimálně do 31. 12. 2020 a současně sjednaný aktuálně platný Cenový dodatek pro rok 2020, nabídku:

  2.1. ČPZP zašle všem smluvním partnerům provozujícím dle sjednaných ordinačních hodin praxi a fakturujícím za péči mimořádnou zálohovou platbu tak, aby měsíční úhrada ČPZP nepoklesla pod 70% průměrné měsíční fakturace. To za splnění níže uvedených kritérií. Návrh je platný v měsících platnosti Mimořádných opatření MZCR, Vlády ČR, případně Parlamentu ČR, nejdéle však do 31. 12. 2020. Tato mimořádná záloha bude vyplacena samostatnou platbou. Finanční vypořádání mimořádných zálohových plateb je součástí závěrečného vyúčtování za péči roku 2020.

  2.2. Podmínky pro realizaci těchto mimořádných zálohových plateb:

  • Poskytovatel projeví zájem o tuto nabídku sdělením emailem do ČPZP a to na emailovou adresu: stomatologie@cpzp.cz – v předmětu emailu bude uvedeno: stomatolog záloha70 – IČZ poskytovatele
  • Poskytovatel zajistí nepřerušený provoz (dle sjednaných ordinačních hodin) ordinace ve výše uvedených měsících. Zdravotní péče spočívá v poskytování minimálně elektronických či telefonických konzultací a poskytování neodkladné péče v ordinaci.
  • Poskytovatel neodmítne registraci pojištěnců ČPZP do své péče z jiných než zákonných důvodů.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020, ponechat lze na základě individuálních žádostí, nejdéle do 31. 12. 2020. Přeplatky záloh jsou splatné při ročním vyúčtování.
 3. Poskytovateli, definovanému v odstavci 2, bude zároveň v případě poskytnutí akutní zdravotní služby pojištěnci ČPZP s prokázanou diagnózou COVID-19 (U 07.1 – která bude vykázána na pozici vedlejší diagnózy) uhrazena bonifikační platba na daného pojištěnce ve výši 3 000 Kč. Tato bonifikace se netýká preventivní péče.
  Opatření zůstává v platnosti.

Gynekologové

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče konkrétně gynekologie umožní vykazování výkonu 01543 (VZP) Epizoda péče / kontakt i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem s podmínkou provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

II. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele ambulantní specializované péče

 1. ČPZP u poskytovatelů ambulantní specializované péče a rehabilitace nesníží předběžnou měsíční úhradu a fakturace bude od třetího měsíce garantována ve výši 1/12 limitu předběžné úhrady.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020, kdy předběžná měsíční úhrada bude od 5/2020 realizována dle platného CU. Na základě individuálních žádostí lze ponechat předběžnou měsíční úhradu ve výši 1/12, nejdéle do 31. 12. 2020. Přeplatky záloh jsou splatné při ročním vyúčtování.
 2. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb, ambulantních psychologů, ambulantních logopedů, adiktologů, psychiatrických sester a v ambulancích smluvních lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb vykazovat výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). K takto vykázaným výkonům lze vykázat výkon 09543, respektive výkon 09615, dle věku pojištěnce. V těchto případech se nevykazuje výkon 09513. Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 3. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb, ambulantních psychologů, ambulantních logopedů, adiktologů, psychiatrických sester a v ambulancích smluvních lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb v ohniscích nákazy (obec, okres a podobně) vyhlášených ze strany KHS po dobu trvání takového opatření vykazovat kód výkonu telefonická konzultace 09513 společně s výkonem 01543 (VZP) Epizoda péče/ kontakt resp. 09513 dle věku pojištěnce. Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření zůstává v platnosti.
 4. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření se ruší pro zdravotnické prostředky k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 5. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 6. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 7. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 8. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 9. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

III. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele laboratorní péče

 1. ČPZP všem smluvním akreditovaným laboratořím doplnila do Přílohy č. 2 Smlouvy výkon 99945 (VZP) – jedná se o signální nehrazený výkon Rychlotestu pro onemocnění COVID-19.
 2. Výkony 82040, 82041 a 99945 je nutné vykazovat s hlavní dg HDG Z03.8 - Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy a vedlejší dg U 69.75 Podezření na onemocnění COVID-19.
  Aktualizace od 2. 4. 2020: výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den.
 3. Výkony 82040, 82041 a 99945 jsou nasmlouvány pod odbornost 802, případně pod jinou smluvní odbornost.
 4. Nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb bude hrazen v analogickém režimu jako smluvní poskytovatel, podmínkou je registrace v databázi ČPZP – PZS kontaktuje odbor nelůžkových služeb ZU ČPZP, případně odbor nelůžkových služeb DU ČPZP.
 5. Pravidla pro vykazování indikujícího pracoviště: pokud je indikujícím pracovištěm KHS, uvede vykazující a provádějící PZS do odesílatele IČ konkrétní KHS a odbornost 203, nebo 999. Ve všech ostatních případech je uvedené IČP odesílajícího PZS (PL, PLDD, nemocniční IČP, IČP specialisty pneumologa a ftizeologa, specialisty ORL)).
 6. V případě uzavření praxe PL, PLDD může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný PL, PLDD, k výkonu 01543 pak navíc vykazuje cílené vyšetření (jeden z kódů 01023, 02023, 02033).
 7. Doporučení pro indikaci je dáno na https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky
 8. Výkon 82097 je hrazen u jednoho pojištěnce v souvislosti s infekcí způsobené virem SARS-CoV-2 max. třikrát za den a současně max. šestkrát měsíčně. S vykázanou dg U07.1, nebo U06.9.
  Pravidla pro vykazování indikujícího pracoviště:
  • V případě dárcovství rekonvalescentní plazmy je odesílajícím PZS (lékař infekcionista, hematolog),
  • V případě stanovení vnímavosti, či ověření stavu imunity pacienta je odesílajícím PZS (lékař infekcionista, klinický imunolog, v případě (zvláštní režim KHS - platnost) i epidemiolog).
 9. ČPZP nehradí pacientům druhý RT-PCR test po ukončení 14-denní nařízené izolace. Ukončení izolace je nejdříve 14 den od prvního RT-PCR testu, z toho je pacient minimálně 4 dny bez klinických příznaků. Pacient je považován za neinfekčního, viz algoritmus testování metodou RT-PCR u epidemiologicky významných kontaktů s nemocným COVID-19.
 10. ČPZP uhradí PCR testy v jednotlivých oblastech nákazy spojené s COVID-19, kde je platné mimořádné opatření jednotlivých KHS a nařizující PCR testy v souvislosti s onemocněním COVID-19. https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Důležité upozornění pro všechny poskytovatele realizující laboratorní vyšetření

Serologické vyšetření, vyšetření protilátek a proteinů u tohoto onemocnění není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, náklady hradí stát. ČPZP nebude akceptovat vykazování jakýchkoliv jiných výkonů v souvislosti s touto diagnózou, protože striktně dodržujeme postupy, které definuje státní správa, koordinuje Krizový tým, ministerstvo zdravotnictví a v tomto případě i SZU. Pouze laboratořím, uvedeným v průběžně aktualizovaném seznamu SZU (MZCR) budeme akceptovat vykazování péče v souvislosti s laboratorní diagnostikou onemocnění COVID 19.

IV. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele fyzioterapie

 1. ČPZP umožní smluvním poskytovatelům vykazovat indikovaný výkon 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků i na základě elektronické konzultace nositele výkonu s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 2. Další výkony lze pro pojištěnce ČPZP provádět pouze podle pravidel platného SZV s bodovými hodnotami.

V. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele domácí péče

 1. ČPZP uhradí smluvním poskytovatelům ošetřovatelskou péči na základě indikace praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace ve vlastním sociálním prostředí.
 2. Doporučený postup: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-pro-poskytovatele-domaci-zdravotni-pece-v-souvislosti-s-epidemii-onemocneni-covid-19
  Opatření se ruší k 30. 6. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

VI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele dopravy, ZZS včetně poskytovatelů akutní lůžkové péče

 1. ČPZP u poskytovatelů akceptuje transport dopravy vykazovaný kódem 60, případně 61:

  1.1. Léčivého přípravku k pacientovi na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Platí jen pro případy, kdy se jedná o autoaplikaci LP pacientem nebo jeho blízkým. Nejedná se o přepravu LP do jiného ZZ. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou.
  V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 60, případně 61, požádá o rozšíření formou EP2.
  Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.2. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů akutní lůžkové péče a dopravy. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82040 a 82041. Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou. Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.3. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů ZZS. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82040 a 82041. Ke kódu dopravy lze vykázat kódy:

  • 09115 – odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriol. vyšetření,
  • 09117 – odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let,
  • 09119 – odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let.

  Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. (Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou, zrušeno k 1. 6. 2020).
  V případě, že poskytovatel nemá sjednány kódy 09115, 09117, 09119, požádá o rozšíření formou EP2.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

 2. ČPZP uhradí v případě paušální úhrady transport pojištěnců s podezřením, či onemocněním COVID-19 výkonovým způsobem nad rámec ambulantní paušální úhrady. Je nutné vykázat kód výkonu 80. V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 80, požádá o rozšíření formou EP2.
  Opatření platí pro období dávek do 5/2020. Opatření se ruší k 30. 6. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

VII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lékárny a výdejny

 1. Jak je uvedeno v informacích pro lékaře viz výše ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 2. ČPZP doplnila informaci pro své smluvní partnery, o tom, že umožňuje i preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 4. Vlastní informace pro lékárny a výdejny: po dobu platnosti těchto opatření považuje ČPZP lékárnou/ výdejnou vytištěný nebo elektronicky předaný sken nebo fotografii poukazu za originální listinný poukaz, při výdeji zdravotnické pomůcky do něj doplňuje obvyklé náležitosti (razítko výdejce, datum uplatnění, potvrzení pojištěnce).
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 5. PZS pak vydané zdravotnické pomůcky vykazuje spolu s doplněnými vytištěnými skeny nebo fotografiemi dokladů.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).
 6. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020 (zvláštní režim KHS - platnost).

VIII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele lůžkové péče

 1. ČPZP nehradí umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb umístěných ve zdravotnických zařízeních z jiných, než zdravotních důvodů (například z důvodu umístění do karantény, nedostatku personálu).
 2. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

IX. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele akutní lůžkové péče

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

X. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lázeňská zařízení, OLU

 1. Návrhy, jejichž platnost je omezena datem zahájení léčby intervalu od 18. 3. 2020 do 27. 7. 2020 jsou platné. ČPZP žádá o zahájení léčby pojištěnců nejpozději do termínu 27. 7. 2020, včetně.
 2. Návrhy, jejichž platnost končí po termínu 27. 7. 2020 ČPZP individuálně posoudí, v případech, kdy indikace k léčbě stále trvá a zdravotní stav pojištěnce umožňuje absolvování LLRP platnost návrhů prodlouží. Nejpozději však do 30. 9. 2020.
  Opatření se již nevztahuje LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
 3. ČPZP žádá o přednostní odléčení pojištěnců, jejichž nástup je současně omezen přílohou č. 5, Zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (např. indikační skupiny VII/10,VII/11,VII/12, XI/2,XI/3, kde je nástup klienta do lázní časově omezen a navázán na datum příslušného operačního zákroku, resp. na datum odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění).
 4. V případě potřeby potvrzení platnosti konkrétního návrhu je ČPZP připravena na vyžádání zaslat.
 5. O pořadí čerpání návrhů pojištěnců rozhoduje odborný personál příslušného zdravotnického, lázeňského zařízení. Který postupně kontaktuje pojištěnce a sjedná nový termín nástupu. V případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu prodloužené platnosti návrhu, je nutné se dle platných právních předpisů obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového.
 6. U návrhů schvalovaných po 1. 5. 2020 je platnost návrhů dle bodů 2. a 3. V případech nedostatečné kapacity zařízení, ČPZP akceptuje jejich prodloužení, nejdéle však do 30. 9. 2020.
  Opatření se již nevztahuje LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
 7. U návrhů s prodlouženou platností provede zhodnocení zdravotního stavu pojištěnce a trvání potřeby poskytnutí lázeňské péče poskytovatel zdravotních služeb při nástupu pojištěnce do lázeňského zařízení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci přijímaného pojištěnce.
 8. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

XI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě:

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

MUDr. Renáta Knorová, MBA
zdravotní ředitelka ČPZP
dne 29.7. 2020

Informace pro plátce

V souladu se zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází s účinností od 27. 3. 2020 ke změnám, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného.

Zaměstnavatelé

 • Zaměstnavatelé stále odvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílají přehledy o platbách pojistného za zaměstnance.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné

 • OSVČ odevzdávají přehled o příjmech a výdajích za období roku 2019 až do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů od podání přehledu.
 • OSVČ neplatí zálohy na pojistném za období od března do srpna 2020, a to až do výše minimálních záloh na pojistném, tedy až do výše 2 352 Kč.
 • OSVČ, které mají předepsány zálohy vyšší než minimální zálohy na pojistném, hradí za období od března do srpna 2020 pouze rozdíl částky mezi zálohou předepsanou ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu a minimální zálohou na pojistném. Tento rozdíl lze doplatit až v rámci doplatku pojistného stanoveného na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.
 • Pokud OSVČ uhradí zálohu za měsíc březen 2020, je tato platba považována za úhradu zálohy na pojistném za měsíc září 2020.

Osoby bez zdanitelných příjmů

 • OBZP nadále hradí měsíční pojistné.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205