Slevy s ČPZP 2019

Způsoby úhrad zdravotní péče na I. pololetí r. 2004

II. Ústavní zdravotní péče
 1. Akutní lůžková péče
Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen „lůžková zařízení“), se hradí podle smluvního ujednání mezi HZP a lůžkovým zařízením:
 1. Kombinovaným způsobem s platbou za diagnózu (dále DRG )
  • Prvou složku úhrady tvoří 95% celkové úhrady poskytnuté (náležející) zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou v příslušném referenčním období, kterým je I. pololetí 2003, navýšené koeficientem 1,02. Celkovou úhradu tvoří suma úhrad poskytnutých zdravotnickému zařízení za výkony provedené a HZP uznané k úhradě do 31.10.2003 po vypořádání všech zákonem stanovených a smluvně dohodnutých regulací, vztahujících se k referenčnímu období. Do celkového objemu úhrady není započtena péče, kterou již zdravotnické zařízení neposkytuje.
  • Druhou složkou úhrady je 5 % celkové úhrady zdravotní péče poskytnuté (náležející) zdravotnickým zařízením v období od 1.1.2004 do 30.6.2004, vyúčtované zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů a uznané k úhradě HZP do 31.10.2004, stanoveného jako součet sumy hospitalizační péče klasifikované podle systému diagnosticko-terapeutických skupin a sumy ostatní zdravotní péče. Ostatní zdravotní péčí se rozumí jiné nasmlouvané výkony zdravotní péče, pokud je lůžkové zařízení poskytuje a nejsou hrazeny platbou za diagnózu.
 2. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, hodnotou bodu ve výši 0,89 Kč.

  nebo

 3. V souladu s ustanovením § 17, zákona č. 48/1997 Sb.
  • HZP sjednává se zdravotnickým zařízením objem zdravotní péče poskytnuté pojištěncům HZP v rozsahu celkového objemu bodů za zdravotní péči poskytnutou v I. pololetí 2003 a objemu ZUM a ZULP v období I. pololetí 2003.
  • HZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, pokud byla poskytnuta pojištěncům HZP v období od 1.1.2004, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou smlouvou, formou paušální sazby. Paušální sazba je stanovena způsobem a za podmínek uvedených ve vyhlášce MZ ze dne 18.12.2002, č. 532/2002 Sb., § 2 odst. 1 písm. a).
Pokud lůžkové zařízení a HZP sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je HZP povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za I. pololetí 2004 zahrnout.

Podmínky úhrady za poskytnutou zdravotní péči:

 1. V případě, že průměrná úhrada za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2004, kromě léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2003, uplatní HZP vůči zdravotnickému zařízení srážku ve výši 50 % z celkového překročení.
 2. V případě, že průměrná úhrada za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2004 nedosáhne 100 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2003, kromě léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, HZP navýší zdravotnickému zařízení úhradu pro I. pololetí 2004 o 50 % dosažené úspory.
 1. Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech (dále jen OLÚ)
Zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, hodnotou bodu ve výši 1,- Kč. Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne a lékový paušál budou hrazeny ve výši sjednané pro první pololetí 2003.

nebo

Paušální sazbou.

Podmínky úhrady za poskytnutou zdravotní péči:
 1. V případě, že zdravotnické zařízení vykáže v I. pololetí 2004 méně než 98 % počtu ošetřovacích dnů vykázaných v I. pololetí 2003, bude paušální sazba za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.
 2. Provede-li zdravotnické zařízení péči v I. pololetí 2004 do 110 % počtu ošetřovacích dnů včetně, oproti I. pololetí 2003, bude provedena úhrada ve stanovené výši 108 %.
 3. Provede-li zdravotnické zařízení v I. pololetí 2004 péči v rozpětí více než 110 % do 115 % počtu ošetřovacích dnů včetně oproti I. pololetí 2003, bude počet ošetřovacích dnů v tomto intervalu násoben koeficientem 0,75.
 4. Provede-li zdravotnické zařízení v I. pololetí 2004 péči více než 115 % počtu ošetřovacích dnů oproti I. pololetí 2003, bude počet ošetřovacích dnů nad 115 % násoben koeficientem 0,40.
 5. V případě, že průměrná úhrada za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2004, kromě léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 105 % průměrné úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2003, bude stanovena srážka ve výši 65 % z celkového překročení.
 6. Pokud průměrná úhrada za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2004 nedosáhne 100 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v I. pololetí 2003, kromě léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro I. pololetí 2004 navýšena o 40 % dosažené úspory.
Celková výše paušální úhrady je součtem podle odst. 1) až odst. 6). Případné krácení paušální sazby za zdravotní péči podle ujednání předchozího odstavce bude vypořádáno započtením proti následující úhradě zdravotní péče. Tato skutečnost bude zdravotnickému zařízení před provedením započtení písemně oznámena.

U výkonového způsobu úhrady bude uplatněna regulace podle odst. 5) a odst. 6) započtením proti následující faktuře.

 1. Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných (dále jen LDN)
Zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, hodnotou bodu ve výši 1,- Kč. Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne a lékový paušál budou hrazeny ve výši sjednané pro první pololetí 2003.
 1. Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu zdravotních výkonů
Zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, hodnotou bodu ve výši 1,- Kč. Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne a lékový paušál budou hrazeny ve výši sjednané pro první pololetí 2003
III. Neodkladná zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních
Není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a HZP, provádí se úhrada za poskytnuté zdravotní výkony v I. pololetí 2004 takto:
 1. stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v I. pololetí 2004,
 2. ostatní zdravotní péče se hradí dle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s hodnotou bodu ve výši 0,82 Kč.
HZP může na základě zákona uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

Předchozí stránka

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205