Slevy s ČPZP 2019

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus ( DM) – lidově nazývaný cukrovka- je syndrom charakterizovaný jako neschopnost organismu zpracovávat glukózu a udržovat její hladinu ve fyziologických mezích. Jedná se o důsledek absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu a základním projevem je hyperglykémie. Jedná se o heterogenní skupinu stavů označovaných jako diabetes 1. a 2. typu. Diabetes 1. typu je podmíněný absolutním nedostatkem inzulinu ( zánik schopnosti endokrynní části slinivky syntetizovat inzulin) . U diabetu 2. typu je nedostatek inzulinu pouze relativní a je způsoben jeho porušenou sekrecí či periferním působením. Aby léčba byla maximálně efektivní, je nezbytné zhodnotit o jaký druh a stadium poruchy se jedná.

Fyziologie působení inzulinu

Inzulin je syntetizován beta - buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu ve formě preproinzulinu. Jedná se o prekurzorovou molekulu, která je po odštěpení signálního peptidu lokalizována v Golgiho komplexu. Odtud se pak dostává do sekrečních granul, kde je jeho část ještě před uvolněním z beta - buňek rozštěpena na inzulin a C- peptid. Endokrynní sekrece inzulinu je řízena mechanismy, které vedou k ovlivnění draslíkového kanálu a toku iontů vápníku do buňky.
Sekrece inzulinu je jednak bazální ( kontinuální v průběhu 24 hodin ) , jednak stimulovaná (např. příjmem potravy ). V cílových tkáních působí pomocí specifických vazebných míst – inzulinových receptorů. Tyto receptory jsou zodpovědné za specifickou vazbu inzulinu a přenos informace do nitra buňky.

Obecné zásady léčby

Hlavním projevem diabetu je hyperglykémie. Zvýšení koncentrace glukózy má zásadní význam pro rozvoj cévních změn diabetiků, neboť ovlivňuje autooxidační a peroxidační projevy, neenzymovou glykaci proteinů a tvorbu sorbitolu – což jsou děje vedoucí k diabetické mikro- a makroangiopatii .
Prvořadým opatřením je dieta! Důležité je individuální rozložení jídla během dne, které musí odpovídat energetické potřebě jedince.

Léčba inzulinem

Inzulin se skládá z 51 aminokyselin a poprvé byl k léčbě použit v roce 1922. Léčba inzulinem je indikována u všech nemocných s diabetem 1. typu a u části nemocných s diabetem 2. typu.
Inzulinové přípravky jsou vysoce čištěné neutrální vodné roztoky inzulinu tvořícího směs mono- , di- , tetra - a hexamerů, které vznikají nekovalentní vazbou inzulinu se zinkem. V současnosti jsou u nás k dispozici inzuliny získané ze zvířecích pankreatů, inzuliny lidské a inzulinová analoga. Zvířecí inzulin se získává z vepřových či hovězích pankreatů. Hovězí inzulin de od lidského liší ve třech aminokyselinách, vepřový v jedné. V léčbě se dnes již prakticky neužívají.
Lidský inzulin se vyrábí z inzulinu vepřového semisynteticky – záměnou alaninu za threonin, nebo biosynteticky pomocí přenosurekombinantního DNA do buňky Echerichia coli či Saccharomyces cerevisiae ( označuje se zkratkou HM).
Analoga inzulinu jsou biosynteticky připravené molekuly lišící se od inzulini lidského na určitých pozicích aminokyselin a mají specifické vlastnosti.
Podle rychlosti nástupu účinku, vrcholu a délky působení po subkutánním podání, dělíme inzuliny na ultrakrátce působící, krátce působící a inzuliny s prodlouženou dobou účinku. K prodloužení /činku dochází změnou fyzikálně- chemických vlastností přípravku, tedy změnou rozpustnosti a zpomalení absorpce z podkoží.
Ultrakrátce působící inzuliny: do této skupiny řadíme i inzulinová analoga- inzulin lispro a aspart. Jejich účinek se dostavuje za 15 minut, maxima je dosaženo za 30- 45 minut doba trvání účinku je pouze 2- 5 hodin. Tyto přípravky je možné aplikovat těsně před jídlem či po jídle, mohou být aplikovány jak podkožně či nitrosvalově, tak i nitrožilně či intraperitoneálně. Nelze je míchat v jedné stříkačce s inzuliny s prodlouženým účinkem.
Krátce působící inzuliny jsou neutrální vodné roztoky inzulinů. Účinek nastupuje za 15- 30 minut, vrcholí za 1- 3 hodiny a obvykle trvá 4- 6 hodin. Délka působení je přímo úměrná velikosti dávky.
Středně dlouze působící inzuliny jsou zkalené substance, které nelze aplikovat nitrožilně. Jejich účinek nastupuje za 1- 3 hodiny, maxima je dosaženo mezi 4.- 12. hodinou a doba trvání je až 24 hodin.
Dlouze působící inzuliny jsou krystalické suspenze s velmi pomalou absorpcí. Nelze je aplikovat nitrožilně. Účinek nastupuje za 3 – hodiny, trvá 26- 28 hodin( lidký) resp. 32- 36 hodin( hovězí)
Nežádoucí účinky a komplikace léčby Nejčastější komplikací je hypoglykémie, obvykle však souvisí s chybami v léčebném režimu. Dále zde patří tvorba protilátek projevující se jako alergická reakce

Inzulinové režimy

Rozlišujeme tzv. standardní konvenční režim a režimy intenzifikované. V prvním případě se jedná o podání inzulinu v jedné až dvou dávkách denně. Nevýhodou je nutnost dodržování přesného časového režimu. Dobrou kompenzaci však můžeme dosáhnout pouze u diabetiků s vlastní sekrecí inzulinu, tj. pouze u diabetiků 2. stupně.
Režim intenzifikovaný napodobuje fyziologickou sekreci. Předpokladem úspěšné léčby je samostatná kontrola glykémie pacientem. U nemocných s diabetem 1. typu jde o jediný způsob léčby, který umožňuje trvale dobrou kompenzaci. Intenzifikované režimy mohou být realizovány jak stříkačkami či pery, tak nekonvenčně inzulinovou pumpou. Ta nejvíce napodobuje fyziologickou sekreci ( trvale podáváme mikrodávky inzulinu kanylou zavedenou nejčastěji do podkoží břicha ).

Perorální antidiabetika ( PAD)

Jedná se o léčiva, jejichž základní vlastností je schopnost snižovat hladinu krevního cukru. Užívají se výhradně v léčbě diabetu 2. typu neboť účinkují pouze za přítomnosti endogenního či exogenního inzulinu. K dispozici jsou léčiva z pěti různých skupin, které se liší mechanismem a dynamikou účinku.
Nepostačuje- li léčba jedním, dvěma, či dokonce třemi perorálními antidiabetiky zároveň, pak se podle stupně hyperglykémie a charakteru pacienta rozhoduje o léčbě inzulinem. Inzulin je možné podávat v jedné, zpravidla večerní dávce.
Diabetes mellitus 2. typu je onemocněním multifaktoriálním a kromě genetické predispozice zde mají úlohu faktory prostředí, zejména nadměrný přísun potravy ( až 80% diabetiků 2. stupně je obézních! ) a nedostatek pohybu. Farmakoterapie ba měla představovat až následující krok tam, kde striktní režimová opatření nedostačují.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205