Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Způsob proplácení programu Bonus Plus

O příspěvek lze požádat:

Preferovanou volbou čerpání příspěvků z programu Bonus Plus je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Identifikace čísla účtu:

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek bere na vědomí, že příspěvek bude čerpat pro svou vlastní potřebu.

Aktivity lze čerpat pouze konkrétním pojištěncem, za neprůkazný bude považován doklad vystavený na více pojištěnců najednou.

Druhy bankovních účtů:

Akceptovány jsou:

Obecně je předčíslí účtu maximálně 6místné a číslo účtu maximálně 10místné; příklad: na výpise je 16místné číslo 0000490123456789, tzn. předčíslí účtu je 49 a číslo účtu je 0123456789

Akceptovány nejsou:

Doklady potřebné k čerpání programu Bonus Plus

Korespondenční doručení dokladů pojištěncem (zaslání poštou)

Zásilka musí obsahovat:

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

Doložení úhrady: pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Program Bonus Plus může být čerpán pouze na území České republiky

Účetní doklad musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně.

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání programu Bonus Plus na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít vzor Plná moc. Plnou moc odevzdá klient zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpání programu Bonus Plus.

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, nemá nárok na proplacení příspěvku programu Bonus Plus.

Platnost programu Bonus Plus

Program Bonus Plus pro rok 2019 je možné čerpat v období platnosti pojištění u ČPZP v průběhu roku 2019, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a pojištěnec musí být v době vystavení účetního dokladu účastníkem programu Bonus Plus.

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2019, mohou být proplaceny pouze v roce 2019. Pojištěnec musí být v době pořízení dokladu i čerpání programu Bonus Plus pojištěn u ČPZP.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků programu Bonus Plus v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku programu Bonus Plus v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek.

Nabídka programu Bonus Plus nezakládá automatický nárok na čerpání příspěvku.


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna