Nechcinudu.cz

Informace pro OSVČ

Vážení klienti, od 1.10.2016 dochází ke změně bankovních účtů pro platbu pojistného. Více informací zde.

Osoba samostatně výdělečně činná má za povinnost do osmi dnů nahlásit České průmyslové zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí tehdy, pokud je podnikání hlavní zdroj příjmů, což platí i pro souběh se státní kategorií. Např. osoby pobírající důchod nebo nezaopatřené dítě ( student) jsou povinni platit zálohy, s výjimkou prvního roku podnikání. V následujících letech platí zálohy podle skutečnosti za předchozí rok, může se stát, že záloha bude např. 10 Kč. I takovou zálohu jsou povinni platit.

  • Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy je povinen platit každý, u něhož je podnikání hlavním zdrojem příjmů (i důchodci, nezaopatřené děti apod.). Zálohy nemusí platit ta OSVČ, která je také zaměstnána a toto zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů.
  • Doplatek je splatný do osmi dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, podat  přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období (viz formulář) a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Bankovní účet do 30. 9. 2016
508111/0300 CZ52 0300 0000 0000 0050 8111
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558

Minimální měsíční záloha činí 13,5 % z platného minimálního vyměřovacího základu, viz následující tabulka

Období platnostiMinimální vyměřovací základMinimální měsíční záloha OSVČ
1.1.1993 - 31.12.1995 2 200 297
1.1.1996 - 31.12.1997 2 500 338
1.1.1998 - 31.12.1998 2 650 358
1.1.1999 - 30.6.1999 3 250 439
1.7.1999 - 31.12.1999 3 600 486
1.1.2000 - 30.6.2000 4 000 540
1.7.2000 - 31.12.2000 4 500 608
1.1.2001 - 31.12.2001 5 000 675
1.1.2002 - 31.12.2002 5 700 770
1.1.2003 - 31.12.2003 6 200 837
1.1.2004 - 31.12.2004 7 929 1 071
1.1.2005 - 31.12.2005 8 460 1 143
1.1.2006 - 31.3.2006 9 017,50 1 218
1.4.2006 - 31.12.2006 9 417 1 272
1.1.2007 - 31.12.2007 10 069,50 1 360
1.1.2008 - 31.12.2008 10 780 1 456
1.1.2009 - 31.12.2009 11 777,50 1 590
1.1.2010 - 31.12.2010 11 854,50 1 601
1.1.2011 - 31.12.2011 12 370 1 670
1.1.2012 - 31.12.2012 12 568,50 1 697
1.1.2013 - 31.12.2013 12 942 1 748
1.1.2014 - 31.12.2014 12 971 1 752
1.1.2015 - 31.12.2015 13 305,50 1 797
1.1.2016 13 503 1 823

Penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně. Plátce je povinen si penále sám spočítat a odvést na bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 158758532/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ27 0300 0000 0001 5875 8532), který je platný do 30. 9. 2016. Variabilní i konstantní symbol je stejný jako u platby pojistného. Tento účet slouží také k platbám pokut a přirážek k pojistnému.

Platby od 1. 10. 2016

Od 1. října 2016 jsou zdravotní pojišťovny povinny v souvislosti s novelou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů vést bankovní účty u České národní banky.

S předstihem zveřejňujeme nové bankovní účty platné od 1. 10. 2016, které jsou určeny pro plátce pojistného.

Platby záloh na pojistném - OSVČ:                      

2050203761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761)

2050406761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)

Platby penále:                      

2055004761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ31 0710 0000 0020 5500 4761)

V případě, že plátce již obdržel kontrolní zprávu, výzvu k úhradě dlužného pojistného a penále, výkaz nedoplatků, případně je sjednaný splátkový kalendář, jsou platné tyto bankovní účty od 1. 10. 2016:

Platby dlužného pojistného:

2050705761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ18 0710 0000 0020 5070 5761)

Platby dlužného penále (penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře):

2055207761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ16 0710 0000 0020 5520 7761)

Formulář:

Vyúčtování pojistného za uplynulé období

Přehled o příjmech a výdajích (formulář vyúčtování OSVČ) je možné zpracovat a doručit datovou zprávou, prostřednictvím aplikace Elektronická přepážka. Informace o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem může být také zaslána prostřednictvím Elektronické přepážky jako obecné podání.

Za obsah odpovídá: Ing. Schmidkova Růžena

Facebook

Infocentrum
810 800 000
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205